งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 664
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายนพณัฐ    อิ่นคำ
2. นายณชัย    แสงทวีวรรณ
3. นายรตน    ไชยเสน
1. นายณัฐกิจ    วรรณคำ
2. นางพชร    โหจินดารัตน์
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ภิมล    สำราญ
2. นายณรงค์ฤทธิ์    ไชยเลิศ
3. นางสาวถิรนันท์พร    มาเมือง
1. นางกรณ์กาญจน์    ภัทราธนคัมภีร์
2. นายนันทวุฒิ    พุทธวงค์
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวฉันท์ชนก    เปาปริก
2. นายนันทชัย    ภูสำเภา
3. นางสาวกัลยา    นาคเพชร์
1. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์    คณฑา
2. นายฤทธิพันธ์    พรมชาติ
4 6 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายชัยวัฒน์    ปานเกิด
2. นายทนงศักด์    แก้วเกิด
3. นายชาญวิทย์    แพงทอง
1. นางรัชณงค์    หนูเวียง
2. นางสาววัชราภรณ์    โทนแก้ว
5 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายฐิติพงค์    คณะศรี
2. นายพชร    ชื่นขจร
3. นายพงษ์ศักดิ์    ขันโกน
1. นายมงคล    แดงฟู
2. นายสัจจะ    รุณวุฒิ
6 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายอรรถพล    พานทอง
2. นายเจษฎา    อรัญสุดประเสริฐ
3. นายสุทธิภัทร    มุนิลทร
1. นางสาวกรรณิกา    ไชยบุตร
2. นางสาวศรีไพร    ยงสกุลนวลศรี
7 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายนพเก้า    อินทร์ปาน
2. นายนพรัตน์    คงเจริญ
3. นายภูมินทร์    สุวรรณ
1. นายธวัช    สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา    แดงชาวนา
8 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายชุติเทพ    วงษ์กาวิน
2. นายณัฐภัทร    เรืองพิพัฒน์
3. นายดลสันต์    โพธิแก่ง
1. นายนฤพนธ์    น่วมศิริ
2. นายสมคิด    อินทรา
9 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต    อุดคำ
2. นายเจษฏาภรณ์    ออนเขียว
3. นายวิชยุตม์    ไชยอุประ
1. นายสิทธิชัย    จองแดง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธนบดี    จงเพ็งกลาง
2. นายวรพจน์    คงเพชรศักดิ์
3. นายวสุพร    บุญเพ็ง
1. นายณรงค์    ฤทธิ์เทพ
2. นายสามารถ    กล่อมเกลา
11 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายหรินทร์    สีพิมพ์
2. นายอติวิชญ์    ปามิตร
3. นายอภิชาติ    วงศ์วาสน์
1. นายนพรัตน์    คุณศรี
2. นายปฎิพันธ์    เมฆี
12 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายมงคล    กันตพล
2. นางสาวชื่นกมล    แซ่เห่อ
3. นายกวีชัย    แซ่วะ
1. นางสาวณัฐธิดา    คำอ้าย
2. นายทนงศักดิ์    พะวงศ์รัตน์
13 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเปรม    เชื่อจีน
2. นายเธียร    พงษ์สุวิเชษศักดิ์
3. นายระพีพัฒน์    ฉัตรชัยรัตนเวช
1. นายพัชรศักดิ์    พรหมมาศ
2. นายสมาน    สุขสุม
14 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายอลงกรณ์    อิ่นแก้ว
2. นายกิตติพัฒน์    ศรีทา
3. นายศุภกิจ    หาญกสิกร
1. ว่าที่ร้อยตรียศ    สักลอ
2. นายแอ๊ด    ชาวน่าน
15 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายพรพิพัฒน์    พันธ์ปัญญา
2. นายมนเทียน    สุขประเสริฐ
3. นายชาตรี    วราคมเดชา
1. นายมานพ    ตัญติกตัญญุ
2. นายอนุรักษ์    เมฆแสน
16 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายธีระวีร์    คงแถวทอง
2. นายพันธกาญจน์    ผ่องเกษม
3. นายญาณะวรุตม์    กันวะนา
1. นายนิโรจน์    แก้วชะเนตร
2. นายสุรัตน์    กาบทุม
17 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายบวรวิทย์    เกิดนาแซง
2. นายจิรานุวัฒน์    พรมตา
3. นายธวัชชัย      เย็นใจ
1. นายต่อลาภ    สำเภา
2. นางวิมลรัตน์    รูปแก้ว
18 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐวรา    กังแก้ว
2. นางสาวจริยาพร    จีนะ
3. นายอติชาติ    โนจ๊ะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ    เปี้ยปาละ
2. นายอนุรักข์    ขันใจ
19 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายเศรษฐสิริ    ธรรมวิลัยพันธุ์
2. นายสันติภาพ    สะเอียบคง
3. นายกัองภพ    ครึ้มกลาง
1. นางสาวพรรณสิริ    ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์    แสนปัญญา
20 32 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายนัทรพงษ์    อินยอด
2. นายธีรภัทร์    ฤกษนันทน์
3. นายพัลลพ    จันทร์กระจ่าง
1. นางสาวธนินท์ธร    นิ่มทอง
2. นางสาวอนัญญา    สุขศรี
21 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพีระวิทย์    ตั้งเขตการ
2. นายศิรภัส    เต็มศิริรักษ์
3. นางสาวฐิตวันต์    เกตุแก้ว
1. นายชาตรี    ศรีม่วงวงค์
2. นายสุระศักดิ์    ยอดหงษ์
22 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายจีระภัทร    ประเสริฐสิน
2. นายจักราวุธ    ฉ่ำเพียร
3. นายธนภัทร    ศรีจันทร์
1. นางกฤตติกา    จันดาหงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ    ทรัพย์ทิพย์
23 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชัชพงศ์    ธัญญสิทธิ์
2. นายธนพล    ทรงสิทธิเจริญ
3. นายศุภกร    กาละวงค์
1. นางสาวพรรณี    จันต๊ะอินทร์
2. นางสาวเทียมจันทร์    ดำเนินนิรันดร์
24 36 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายวัชรพล    เตจาโท่น
2. นายนันทิพัฒน์    เทพปัน
3. นายวิชัย    ตุ่นจาอ้าย
1. นายดลนชัย    ยาวิชัย
2. นางสาวสุธินันท์    แก้วคือ
25 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมา    ด้วงฉุน
2. นายจิรวัฒน์    สุคันธวรัตน์
3. นายภานุวัฒน์    ก๋าแก่น
1. นายภัทรดร    มั่นยุติธรรม
2. นางสุมินตรา    สุวรรณพันธุ์
26 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายมกรธวัช    กุลพงษ์
2. นายสิรวิชญ์    คำชุ่ม
3. นางสาวกรนภา    ผาอิ่น
1. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
2. นายวศิน    มังคลาด
27 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายพรชัย    มาลาไธสง
2. นางสาวชลธิชา    แซ่บุญ
3. นางสาวณัฐรดี    บัวฉิม
1. นางสาวทิวาพร    กันรังรัมย์
2. นางสุภาพร    เอี๋ยวศิริ
28 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    ศรีสายพงษ์
2. นายวุฒิชัย    มูลยิ่ง
3. นายรังสรรค์    ฤกษ์ดี
1. นางสาวพัฐนันทน์    ธนภัทร์ทองกุล
2. นายเกียรตินิยม    รสลือชา
29 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายทิวากร    เลิศล้ำ
2. นายพิศุทธิ์    ลัดดามาลัย
3. นางสาวพิมพ์พรรณ    ธรรมสงบยิ่ง
1. นายธวัช    ยะสุคำ
2. นายอดิเรก    ทิมกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................