งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 067
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรณ์ดนัย    สุทธิรักษา
1. นางเรืองอุไร    สมฤทธิ์
23
2 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราภา    พานแก้ว
1. นางสาวณัฎดามาตุ    เรืองวงษ์งาม
7
3 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    แก้วป้องปก
1. นายชัชชัย    สมเพชร
19
4 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอารยา    แซ่ย่าง
1. นางสาวนุชรินทร์    ปามูล
21
5 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประไพพรรณ    ฉลองภูมิ
1. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด
4
6 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    ชมพู่
1. นายสุรสิทธิ์    ใจดี
7 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงศกร    โพธิ์พุ่ม
1. นายภาณุพงศ์    สุดใจ
10
8 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกริกพล    แจ๋มฤกษ์แจ้ง
1. นายถนัดกิจ    ขวัญแก้ว
12
9 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    คุ้มจอหอ
1. นายวัชระ    คำสุข
19
10 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชินครบุรี
1. นายกฤษณ    วิไลวรรณวิวัฒน์
22
11 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพล    แสงเพชร
1. นายสมเกียรติ    พิมพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเศรษฐสินธ์    มณีใจคำ
1. นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล
13 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรัชนันท์    อินทรมณี
1. นายชญาณัฏฐ์    รอดสัดถา
12
14 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธัส    กาเตจ๊ะ
1. นายณัฐพงษ์    สีมา
17
15 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยุตเทพ    สุภาวะ
1. นายกิตติพล    มั่นชาวนา
14
16 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูรินทร์    เบ้าสอน
1. นายรัฐภูมิ    เอี่ยมรอด
6
17 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญาดา    ทับวงษ์
1. นายนพดล    อุ่นใจ
18
18 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายประเมษฐ์    แสงคำ
1. นายไชยเชษฐ    วรนุช
14
19 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    หงษ์ชุมแพ
1. นางสายใจ    พวกดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    เครือทอง
1. นายสมนึก    ศรีปิ่น
16
21 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    อ้นคูเมือง
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
7
22 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัลลภ    รอดแล้ว
1. นายธนากร    ศิริสุข
ชนะเลิศ
23 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    จันหง
1. นายชาญวิทย์    เซี่ยงจ๊ง
5
24 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรเดช    โสมาบุตร
1. นายวิษณุ    หนูแย้ม
7
25 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายไตรภพ    มะพร้าวอ่อน
1. นายจตุพล    ใจยวน
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................