งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริยากร    เชียงแรง
2. เด็กชายฟิลิป    เจีย เลอะ เตียว
3. นางสาวเบญจมาภรณ์    แก้วดารา
1. นางสาวชนันท์ธิดา    ใจคำสุข
2. นางมณีรัตน์    ศรีจันทร์
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิดาพร    ใจเป็ง
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์    สูรอังกูร
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เขื่อนคำ
1. นายรัชชัย    ลุมมา
2. นายศักดิ์ดา    กาชัย
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ชัยน่าน
2. เด็กหญิงรินรดา    คำแก้ว
3. เด็กหญิงพิมลดา    พรมทิ
1. นางสาวพัชรินทร์    อินสะอาด
2. นางสาวศรัญญา    เทพอุด
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภนิดา    พลนาค
2. เด็กหญิงรัญชิดา    ประสิทธิการ
3. เด็กชายธีรัช    อินทฉาย
1. นางสาวฐิติรัตน์    มณีเสวตร์
2. นางสุภัทรา    เหมพิจิตร
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    ธรรมขัน
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ปิ่นคำ
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    ปันแสน
1. นางสาวกาญจนา    โปธา
2. นางสาวอัจฉรา    แสนบุญยืน
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชาภัทร    ฝั้นสุข
2. เด็กหญิงณิชกมล    สมอออน
3. นางสาวธัญญาวรัตน์    แก้วย้อย
1. นางสาวชรินรัตน์    ด้วงธรรม
2. นางสาวมนันยา    ไฉไลพานิช
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายลาภิศ    ยารังษี
2. เด็กหญิงพันธพิน    นาครักษ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา    พินิจตรง
1. นางมณัชยา    ปีบ้านใหม่
2. นางสาวเปรมกมล    อินหลี
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฐกมล    น้ำผึ้ง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    กลายเพท
3. เด็กหญิงธัญชนก    กันทะนะ
1. นางสาวจิดาภา    ศรีมูล
2. นางนฤมล    นิ่มพยา
9 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประกายเเก้ว    เมฆกระจาย
2. เด็กหญิงเมริษา    ระบอบ
3. เด็กหญิงภัทราพร    นุสโต
1. นางสาวสุรีรัตน์    หมีภู
2. นายอนุวัตร    พูลเอี่ยม
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฏฐังกูร    สุขเกษ
2. เด็กหญิงกัญญภัส    ตรีชิต
3. เด็กชายปุณยวีร์    สุวรรณตันทุลา
1. นางวิยะดา    สง่าไพบูลย์
2. นางสาวอรุโณทัย    บุญมี
11 12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนงนภัส    เสนชัย
2. เด็กหญิงพศิกา    สันเพาะ
3. เด็กชายวรายุทธ    แสงนาค
1. นางสาวพรทิพย์    กันทะวงค์
2. นางสาววาสนา    บางแบ่ง
12 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐานพัฒน์    สุขเสริมศาล
2. เด็กชายธีร์พัฒน์    ก้อนอาทร
3. เด็กหญิงพัทธญา    บุญนิล
1. นายมานพ    ขันเอีย
2. นางสาวเฉลิมพร    ทองศรีอ้น
13 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร์    ธรรมขันธ์
2. เด็กชายวทัญญู    เมืองมูล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    ต๊ะปิงยศ
1. นางสาวจันทร์จิรา    หนุ่มศรี
2. นายสง่า    สัตยวากย์สกุล
14 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    อาภาพัชรเจริญกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา    สอนมาก
3. เด็กหญิงฑิตยา    สิงห์เถื่อน
1. นายธวัช    แก้วถิ่นดง
2. นายพชร    พันธุ์รอด
15 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชติมณี    ทุมลา
2. เด็กหญิงปวีณา    ฮาดคันทุง
3. เด็กหญิงวราลี    ชาญพิทยา
1. นางสาวชรินรัตน์    กรงทอง
2. นางเพียงใจ    กองมา
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพิมล    ภาณุรัฐสินธรณ์
2. เด็กหญิงกิรณา    ลิ้มปิยไชยพงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พันธุ์ดี
1. นายนิรันดร์    บุญศรี
2. นางสาวโชติรส    ชุติพานิชเทศก์
17 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชชา    ฝักฝ่าย
2. นางสาวมณฑกานต์    อู่เงิน
3. นางสาวณัฐณิชา    พรมจันทร์
1. นางพิจิตรา    ศรีอินทยุทธ
2. นางสุนทรี    ผาทอง
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ    ใจคำ
2. เด็กหญิงเจตปรียา    จี้สละ
3. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์    ไชยวงศ์ผาบ
1. นางสาวจันทร์ประภา    เตจาคำ
2. นางพรสวรรค์    ศรีบุญเพ็ง
19 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริ    ศิวสิริการุณย์
2. เด็กหญิงกานต์สิรี    ธารทองวงศ์
3. เด็กหญิงธัญญพรรษ    มะระประเสริฐศักดิ์
1. นายณัฏฐปิญชาน์    พิชญาชมชื่น
2. นางอรกัญญา    คุ้มนาคนพคุณ
20 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    กันทา
2. เด็กหญิงรตี    ตุ่นสีใส
3. เด็กหญิงชนิดาภา    ยอดยิ่ง
1. นางณัฐสิรี    ลี้ตระกูล
2. นางสาวเปมิกา    เมืองมูลพุ่มนาค
21 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญากานต์    ลี
2. เด็กชายปรภฎ    พรหมเผ่า
3. เด็กชายวรายุส    ทาฟุ่น
1. นายกฤษฎา    การหมั่น
2. นางสาวณิชกุลย์    อดุลยพงศ์ไพศาล
22 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภกานต์    สิทธิยศ
2. เด็กหญิงนริศรา    ศิริรัตน์
3. เด็กชายวิภพ    เพ็ชร์พิพัฒน์
1. นางวัจนา    ชัยรักษา
2. นางสุดธาวรรณ    เกษประทุม
23 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์กมล    สุภาษี
2. เด็กหญิงรุจิสา    กระบวนเนตร
3. เด็กหญิงจันทร์นภา    รักสายสมร
1. นายกมล    ภูมิชัยเสถียร
2. นางสาวจุรีพร    พิโน
24 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงนภัสสร    ต้องใจ
3. เด็กหญิงเยาวภา    ทำนา
1. นางสาวชัชมาศ    สุดจำ
2. นายธีรวัฒน์    พานแก้ว
25 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาเลนไทน์    เชอกอน
2. เด็กชายกฤตบุญ    พรมปุระ
3. เด็กชายพชร    คามเพ็ชร
1. นางสาววรรณทะญา    เนืองวงค์
2. นางโสภา    ชมชื่น
26 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐวดี    ยืนทน
3. เด็กชายณัฐฏ์ธร    ธิติธนวัฒน์
1. นางสาวภาสิริ    คุณคำ
2. นางวนิดา    เมฆี
27 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุญรักษา    ทวีศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงพิวรรณศา    คงสิบ
3. เด็กหญิงจิรนันท์    ทองจันทร์
1. นางปคุณาณัช    ทองแจ่ม
2. นางสาวสิฏฐารัตน์    ขันทอง
28 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมลธิรา    บุญไชย
2. เด็กหญิงกีรดา    แง้โว้
3. เด็กหญิงพีรดา    โกนมูล
1. นางสายทอง    หล้าใจ
2. นางสาวสายรุ้ง    หล่อใจ
29 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรนุช    สุธรรม
2. เด็กหญิงจิรประภา    อำไพจิตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    โกมินทร์
1. นางจีระกมล    ศรีนะ
2. นางสาวทิพวรรณ    สาทุ่ง
30 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ทองใบ
2. เด็กหญิงนาขวัญ    โมเรือง
3. เด็กหญิงพกาวรรณ    พลายกุมพล
1. นายทรงยศ    สกุลยา
2. นางสาววรัญญา    ม่วงวัดท่า
31 33 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    โพธิยานนท์
2. เด็กหญิงจิตรสุภา    ทองสีสังข์
3. เด็กหญิงรวิวรรณ    รัตนเมือง
1. นายบวงสวง    น้อมเศียร
2. นางสาวสุกานดา    ยางศรี
32 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิษณุพงศ์    กิ่งไทร
2. เด็กชายอภิภู    เจษฎาวรางกูล
3. เด็กหญิงสุรัมภา    ขานพรหม
1. นางสาวนงค์ลักษณ์    ร้อยเซียงจันทร์
2. นางวันเพ็ญ    ฤทธิ์เทพ
33 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชิตวัน    บุญประเสริฐ
2. นายธนบูลย์    พันธ์วิไล
3. นายฐาปกรณ์    กาทองทุ่ง
1. นางภัทราพร    ทรัพย์ศิริ
2. นายอาหนึ่ง    ชูไวย
34 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายอัครพงษ์    กาปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา    ตาโล๊ะ
3. นางสาวพรพรรษา    ตาฟอง
1. นายประสงค์    เลิศสมบัติพลอย
2. นางพันนภา    วลีดำรงค์
35 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชารีย์    หวังตระกูลดี
2. เด็กหญิงสิริพัชร    เมฆวัน
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ดวงกำเนิด
1. นางสาวณิชา    ราตรี
2. นางสาวเปี่ยมจิต    ษรจันทร์ศรี
36 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรธิรา    แก้วศรี
2. เด็กหญิงวีรินทร์    จรัลพงค์
3. เด็กหญิงภาวินี    อินทรโชติ
1. นางกัญญารัตน์    รักแม่
2. นางนิสิตา    มาทา
37 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เกี๋ยงเกษม
2. เด็กหญิงจาริยาภรณ์    สามอินต๊ะ
3. เด็กหญิงจิรวรรณ    อินต๊ะมา
1. นางธัญกร    กิตติจริยา
2. นางรัชฎาภรณ์    ปัญญานวล
38 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัมมพร    พึ่งเจียม
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    ทามี
3. นางสาวแพรพิไล    จันทร์อินทร์
1. นายอดิศร    ร้อยแสงจันทร์
2. นายอาทิตย์    พลอาจ
39 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พลอยดำ
2. เด็กหญิงปิยธิดา    แก้งสุยะ
3. เด็กหญิงศุลีพร    อยู่แย้ม
1. นางสุทธาทิพย์    พีราวัชร
2. นางสาวอมรรัตน์    สุชัยธนวนิช
40 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนลพรรณ    มวลวงศ์
2. เด็กชายแสงสุวรรณ    ประทิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    สุธรรมวิจิตร
1. นายกฤษฎา    ดารินทร์
2. นางกัณฑิมาพร    พานมั่ง
41 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีระณัฐ    ครุธทุ่ง
2. เด็กชายภูวนัย    จันทร์ทอง
3. เด็กชายกิตติศัพท์    จันตะโพธิ์
1. นางสาวประไพ    แดงไฝ
2. นางยุพิน    วงษ์เป็ง
42 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    ใจสอนนา
2. เด็กชายยศพล    สุรางวัด
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    สอนอินต๊ะ
1. นางสาวมริษา    เอี้ยงเตจ๊ะ
2. นางสาววรินดา    สุพา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................