งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลปริยา    เทพนากิจ
2. นายพนธกร    พันธ์คง
3. นายณรงค์กรณ์    พลบุญ
1. นางยลภัทร    มั่นคง
2. นางสุวรรณรักษ์    มาสุข
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายตะวัน    ยอดตาล
2. นางสาวอนงค์นาฎ    สะปันนา
3. นางสาวสุทธิดา    จันทะสิงห์
1. นางจิราพร    สุนันต๊ะ
2. นายอดิศักดิ์    ทันแก้ว
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวศลิษา    แก้ววังน้ำ
2. นางสาวสุกานต์ดา    โปติ๊บ
3. นางสาวพิมลดา    นาสี
1. นางสาวกมลวรรณ    ปัญญาคำ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไชยมงคล
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิกานต์    ผ่องแผ้ว
2. นางสาวกันต์ฤทัย    ดอนเจดีย์
3. นางสาวทัศวรรณ    สมานมิตร
1. นางสาวปิยวรรณ    กองใบศิลป์
2. นางสมบัวคำ    กองสิงห์
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐรัตน์    กาวี
2. นายกุศล    ต๊ะ
3. นายเรวัต    ทิพย์ดวง
1. นายสิทธิชัย    ผ่องใส
2. นางสาวอัมพิกา    สุขใหญ่
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัทธ์ธีรา    พาลี
2. นางสาวธวัลหทัย    สีมา
3. นางสาวศุภากาญจน์    คล้ายแก้ว
1. นายปรณัฐ    ยาคำ
2. นางสาววรันธร    ทองหม่อม
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยฉัตร    ปันปิน
2. นางสาวจินตนา    แซ่เติ๋น
3. นางสาวนริศรา    มาเยอะ
1. นางสาวสุภารัตน์    เลาเหล็ก
2. นางสาวอัญชลี    ประวัง
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววริษา    เชื้อทองฮัว
2. นางสาวปิ่นมณี    อุทธิยา
3. นายภูมิรัช    ศรีไชยวาล
1. นายบรรยวัสถ์    พิชัยวงศ์
2. นางสาวฤทัยรัตน์    เมืองคำ
9 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายรัชตพล    นาคเอก
2. นางสาวศศิกานต์    เกิดเมฆ
3. นายทรงกต    ดรุณเพ็ชร
1. นางสาวสมฤดี    โพธิ์นิ่ม
2. นายอนุวัตร    พูลเอี่ยม
10 11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิชานาถ    คงประทีป
2. นางสาวภัทรมน    โตเทศ
3. นางสาวจินตนา    ลำพา
1. นางศรีไพร    จันทร์ทักษ์
2. นายไพศาล    ปัญญาอัครธรรม
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพย์สุดา    พรมรักษา
2. นางสาวศศิภา    รอดแก้ว
3. นางสาวพัชชา    จันทร์บ่อโพธิ์
1. นางสาวธารีรัตน์    สุวรรณ
2. นางสาวพัชรัตน์    วุฒิญาณ
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายทักษ์ดนัย    ชัยวงศ์
2. นายกัปตัน    วิวัฒน์ไพรสน
3. นายศุภวิทย์    สิทธิประภา
1. นางจิราวรรณ    ชาญวิริยะ
2. นางวลัยลักษณ์    อุลลา
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายบวรทัต    เกิดส่ง
2. นายสรเชษฐ์    มีปา
3. นางสาวสิรภัทร    บัตรมาก
1. นายนาวี    ศักดาเดช
2. นางสาวอรุณศรี    เตชะเรืองรอง
14 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสุวิมล    รัตนกานต์กุล
2. นายภูริวัชร์    แซ่เบ้
3. นางสาวพิมพ์ชนก    ทัศนลีลพร
1. นางสาวจิราพรรณ    สิทธิ
2. นายอรรถกร    ใจเดช
15 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปรารถนา    สนิทผล
2. นางสาวชุติมา    ดวงเขียว
3. นางสาวขวัญจิรา    แป้นสุข
1. นางสาวปวิตรา    สุขขำ
2. นางสาววริยา    ชาติสุทธิ์
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ตนุมาตร
2. นางสาวนริศรา    จันทร์ขำ
3. นางสาวสุชัญญา    เนตรขันทอง
1. นางคุณากร    พลโยธา
2. นางสาวชรินรัตน์    กรงทอง
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    ทองบุญ
2. นางสาวนวพร    อบอาย
3. นางสาววรฤทัย    สุขชื่น
1. นางสมสุข    โชติพิเชฐ
2. นายเทพรักษ์    แกล้วกสิกรรม
18 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตุศราพร    วงค์ปินตา
2. นางสาวนราพร    ยะยวง
3. นางสาวอาภัสรา    เทพสาย
1. นางสาววราลักษณ์    เต็มขันท์
2. นางสาวสุพัตรา    วงศ์ยี
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยาภัทร    ชุมภูอาด
2. นายภาณุวิชญ์    บัวอิ่น
3. นางสาวพิภูษณะ    พิงคะสัน
1. นายสิริพันธ์ุ    จันทราศรี
2. นางสาวเชิญขวัญ    ปิงใจ
20 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายศิรชัช    ชมบริสุทธิ์
2. นางสาวตะวันวาด    บุญเกิน
3. นางสาวธารินี    พวงทอง
1. นายณัฏฐปิญชาน์    พิชญาชมชื่น
2. นายสมัย    จันทร์เหลือง
21 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพกานต์    ไชยวังราษฎร์
2. นางสาวพิมพ์วรีย์    ลัมมะวิไชย
3. นางสาวนภาพร    ถาคุณ
1. นางสาวจิตรี    ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวนราพร    ณ จันตา
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายสิรวิชญ์    ปาเอื้อม
2. นางสาวอรนภา    ผันอากาศ
3. นางสาวเบญญากร    เชื้อเมืองพาน
1. นางสาวนิภาพร    นิลประภา
2. นางสาวภัสราภรณ์    ชัยเดช
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนพมาศ    เทพอินทร์
2. นางสาวปานรวี    ทิขัติ
3. นายกษิดิ์เดช    ปรังการ
1. นายชัยยุทธ    ทองทิพย์
2. นางสุจิวรรณ    ศิริคำวงศ์
24 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญจิรา    เฉลิมผลวงศ์กุล
2. นางสาววรัญญา    พานทอง
3. นางสาวภิญญาพัชญ์    วรเดชพิพัฒน์โชติ
1. นายสุบิน    เครือแก้ว
2. นางอำภา    ธนะปาน
25 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวตลับเพชร    กันไว
2. นางสาวตันหยง    สารสมจริง
3. นางสาวกุลธิดา    ไม้หอม
1. นายตระกูลพันธุ์    กันไว
2. นางสาวสุมาลี    มูลคำ
26 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายชนะกริช    บุญปลอด
2. นางสาวกัญญาณัฐวีร์    ศิริ
3. นายพีรวิชญ์    สุริยะ
1. นายศรายุทธ    วิริยะคุณานันท์
2. นางสาวเกศแก้ว    ชื่นใจ
27 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทราทิพย์    กาฬภักดี
2. นางสาวเกศริน    ทิพย์โสตร
3. นางสาวลักษิกา    พรหมมา
1. นายเทียนชัย    กันมา
2. นางสาวแสงดาว    เพ็ชรนารถ
28 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลันดา    จองกา
2. นายฤทธิกานต์    ไชยก้านตรง
3. นางสาววิไลวรรณ    ประเสริฐสุข
1. นางสาวณัฐณิชา    ทรัพย์มาก
2. นางสาวมาลินี    สุขหา
29 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวชมพูนุช    กมุทพยุง
2. นางสาวพิทยารัตน์    อมตปรีชา
3. นางสาวกัญญารัตน์    ปรัชญาภูวดล
1. นายกมลภพ    วสิษฐวุฒิ
2. นายภานุพงศ์    วงค์น้อย
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายวราเทพ    อุดธรรมใจ
2. นายกนต์ธร    เหล่าดำรงค์
3. นายกันต์ธร    เหล่าดำรงค์
1. นางมนสิการ    เสนาสุทธิพร
2. นางหัสยา    ภักดี
31 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    ศรีเสน่ห์
2. นางสาวภัทรนันท์    ทะทำมัง
3. นางสาวสิรินดา    บุญเขียวบุตร
1. นายชิณ    สละชุ่ม
2. นายเครือมาศ    คำเขียน
32 33 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวธวัลหทัย    ปั๋นปิน
2. นางสาวกัญญารัตน์    ใจอ้าย
3. นางสาวแพรวา    ผิวเหลือง
1. นายชินปภัท    ชวนัธปัญญา
2. นางสาวฐิติรัตน์    สิงคำโล
33 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวทยากร    คุ่ยต่วน
2. นางสาวธนพร    สงวนวงศ์
3. นางสาวธัญชนก    เมืองมาลย์
1. นางสาวผกาพันธุ์    เพ็งพุฒ
2. นางพรทิพา    ธูปมงคล
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายพนาวุธ    อุดทังไข
2. นางสาวปานชีวา    เวธน์ธาดาศักดิ์
3. นางสาวสัจจพร    ประชันกิจพัฒนา
1. นางรัตติยา    วงศ์วุฒิ
2. นายอาหนึ่ง    ชูไวย
35 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    นันต๊ะ
2. นางสาวเนตรนภา    สิริรักษ์
3. นางสาวอภัติญา    ปาสุนันท์
1. นายกฤษฎิ์ชาญ    รุ่นบาง
2. นางสาวสุดารัตน์    เปียงน้อย
36 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภัทร    ทับทิม
2. นางสาวธนภรณ์    ทับทิม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสายชล    สายยิ้ม
2. นางสาวอังษณานันท์    เด่นสท้าน
37 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญพร    เทพวงค์
2. นางสาวอภิชญา    วงษ์อุตสาห์
3. นางสาวรุ่งทิพย์    อุทัย
1. นางกานต์รวี    อัตถะเรือง
2. นายสมพล    อัตถะเรือง
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรนภา    ศรีรักษา
2. นางสาววชิรญาณ์    ยศวงศ์
3. นางสาวนันทิพร    ชาวพะเยาว์
1. นายเกรียงไกร    ธิดาเรือง
2. นางเกษณี    อุทธิยา
39 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    ชูติรัมย์
2. นางสาวอัจฉรา    ขุมทอง
3. นางสาวปาริฉัตร    ขุมทอง
1. นางหฤทัย    เทพปัน
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ    เทพปัน
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสิตามัน    ศรีวิเศษ
2. นางสาวกุสุมาลย์    ศักดิ์ชัชวาล
3. นางสาวมุณี    สุขแสน
1. นางกรรณิกา    อุดมกีรติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    งามสง่า
2. นางสาวธนิษฐา    ลาวจันทร์
3. นางสาวธิดารัตน์    อ่อมฤทธิ์
1. นายวชิรภัทร    ศรีอุดวงศ์
2. นายวรพรต    มะโนดำ
42 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    จังพินิจกุล
2. นางสาวภทรพรรณ    ใยระย้า
3. นางสาวอารยา    ภิญญาคง
1. นางจันทร์จิรา    คำน่าน
2. นางสาวประไพ    แดงไฝ
43 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายทศพล    ดีรัศมี
2. นายธนภูมิ    คำยันต์
3. นายยุทธภูมิ    ครอบครอง
1. นายจักรกริช    แต่งสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา    ผังวรรณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................