งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    ทิพวงค์
3. เด็กหญิงพัทธวรรณ    พยัคฆ์
1. นายปริทัศน์    ละคำมา
2. นางอรอนงค์    ละคำมา
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    สันป่าเงิน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    แดงไฝ
3. เด็กหญิงนพวรรณ    เปียงทา
1. นายดุสิต    ศรีลาวัลย์
2. นางสาวนุสบา    ตรีอาราม
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทะนันชัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล    มุสี
3. เด็กหญิงสโรชา    โปทา
1. นางสาวพัชรินทร์    อินสะอาด
2. นายวินัย    อินทะจันทร์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัณณภัทร    สิทธิทูล
2. เด็กหญิงปลายฝน    อยู่พุ่ม
3. เด็กหญิงณัชชา    สุวาท
1. นางสาวญาณินี    สอาด
2. นางสายธาร    จีรดิษฐ
5 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณภัทร    สุภายอง
2. เด็กหญิงวิชุดา    นามจ้อย
3. เด็กหญิงชญานิศ    ถาติ๊บ
1. นายวิริยะ    พรมมี
2. นายหาญณรงค์    ปาปวน
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกีรติ    เปรพิพัฒน์
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    คำพวง
3. เด็กหญิงยุวกร    จันทร์แจ่ม
1. นางสาวสุวิชา    ทูรวัฒน์
2. นายไชยรัตน์    คำเมือง
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายจตุรพัฒน์    ปาเจริญ
2. เด็กหญิงนภาพร    ดงภูเวท
3. เด็กหญิงมาริสา    แสงจันทร์
1. นางสาวกิตติมา    หมั่นคิด
2. นางบุษรา    พื้นงาม
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    วัฒนธีรกุล
2. เด็กชายธาดา    วิยาภรณ์
3. เด็กชายปองพล    ใจจะดี
1. นางสาวกนกพร    เทพอินทร์
2. นายณัฐวุฒิ    ทาตาล
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกอร    อวมสนอง
2. เด็กหญิงณัฐฐิกา    พิทาคำ
3. เด็กหญิงรินรดา    ปักไคหัง
1. นายชัยบดี    ไชยพรหม
2. นายอนุชา    เลิศศรี
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนาธิป    พุทธวงษ์วาล
2. เด็กหญิงณัฐชยา    เณยา
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ไพลาพ
1. นายธนชัย    ขุนแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ    สีสวย
11 11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุชนางค์    นครประสาท
2. เด็กหญิงวรรณิดา    ปูนเนียม
3. เด็กหญิงศรัญญา    แท่งทอง
1. นางสาวจรีพรรณ    ศรีม้า
2. นางสมพร    กองบุญมา
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัญชลิกา    กำพูชาติ
2. เด็กชายพชรดนัย    สุภาสัย
3. เด็กชายณัฐนนท์    เงินคง
1. นางประไพ    ช้างอินทร์
2. นางใกล้รุ่ง    ยะทา
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมน    วันเผด็จ
2. เด็กหญิงอลิสา    วงขุน
3. เด็กชายณัฐพล    สิริประภาชื่น
1. นายปุญย์วริศ    วรยศตระกูล
2. นางสาวภคมล    นนท์ศรี
14 14 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูผา    เพ็ชรช้าง
2. เด็กหญิงวรัญญา    เอื่ยมปู่
3. เด็กชายธีรเมธ    บัวขาว
1. นางสาวนารา    คำสอน
2. นางมยุรี    โกญจนาท
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    กันสิทธิ์
2. เด็กหญิงปณิดา    มูลตามา
3. เด็กหญิงจิรชยา    ศิริ
1. นางปิยวดี    สมจิตต์
2. นางสาวพลับพลึง    พัฒนานุรักษ์
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรติมา    โอภาษี
2. เด็กหญิงกรรญกร    ศรสุรินทร์
3. เด็กหญิงเนตรชนก    จุ้ยโต
1. นางพัชริดา    ขำทวีพรหม
2. นางสาวเอราวัณ    บุญมั่น
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ขิงหอม
2. เด็กหญิงดารณีรัตน์    สังข์นุช
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ไชยทิง
1. นางคุณากร    พลโยธา
2. นางสาวชรินรัตน์    กรงทอง
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ขุมเพชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อ่ำจุ้ย
3. เด็กหญิงอัญชิสา    นงค์บาง
1. นางกษมา    เกิดประสงค์
2. นายชิตพล    สะอาด
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภิสรา    เอื้อรัตนมงคล
2. นางสาวพิมชนก    ประเดิม
3. นางสาวเบญจรัตน์    บุญนอก
1. นางสาวกุสุมา    ลีกา
2. นายอนุกูล    เด็ดขาด
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกมล    ดวงใจสัก
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    โยสิทธิ
3. เด็กหญิงภณิดา    ตาจาย
1. นางสาวณิชาภา    จันทร์เพ็ญ
2. นายสุพัฒพงศ์    พรหมสวรรค์
21 21 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ประภาธนานันท์
2. นางสาวกาญสุนันท์    แก้วงาม
3. เด็กชายณฐกร    ตะคล้อ
1. นางสาวกนกวรรณ    ชริตภิรัต
2. นายปิยพัชร    อินมณี
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัทร    ทองอุปการ
2. เด็กหญิงธนิสรา    คำมีอ้าย
3. เด็กชายธีรพงศ์    รัชดาพันธ์เรือง
1. นางนฤมล    มณีโชติ
2. นางปรียาพร    วงษ์ชาลี
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะวาส    สุภาการ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐทิชา    ป๊อกบุญเรือง
1. นางประภากร    ชาวเมือง
2. นางสาวลินดา    วงศ์ดาว
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริภัทร    ปะทิ
2. เด็กหญิงพรกนก    สุทธิแสน
3. เด็กหญิงกานต์ปรียา    ไชยยศ
1. นางสาวดวงฤทัย    ภูคา
2. นางทิพรัตน์    ปะสีละเตสัง
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัธกานต์    ใจหมั้น
2. เด็กหญิงนันทัชพร    แกนาง
3. เด็กหญิงธนัญญา    ประยูรวงษ์
1. นางสาวประไพศรี    กำแพงแก้ว
2. นางสาวเอกอนงค์    เตจ๊ะสาร
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิวกร    รูปละออ
2. เด็กชายนภัสกร    สิทธิปลื้ม
3. เด็กชายอนุภัทร    ตับไหว
1. นายรัฐศาสตร์    พรคุณวุฒิ
2. นายโยธิน    แหลมกล้า
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชานันท์    จิโน
2. เด็กชายศุภกฤต    ใจดี
3. เด็กชายอัญญาฤทธิ์    จ๊ะราจา
1. นางพัชรินทร์    แสนแปง
2. นางศรีภรณ์    ณะวงศ์ษา
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภา    ทองงามขำ
2. เด็กหญิงพัณณภรณ์    แอดแฮด
3. เด็กหญิงญานิศา    สุขสวัสดิ์
1. นางสาวธราภรณ์    ศิริ
2. นายวัลลภ    มานักฆ้อง
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติมา    ชมชิต
2. เด็กหญิงมันทนา    มั่นปาน
3. เด็กหญิงลภัสรดา    คุณแก้วอ้อม
1. นายบัณฑิต    พวงดอกไม้
2. นางสาววรวลัญช์    ทองโคตร
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายเจษฎา    ไหวยะ
2. นางสาวสาธิตา    ยะมัง
3. เด็กหญิงอัจฉริยา    ใจยา
1. นางสาวประภาศรี    ปาลี
2. นางสาวสุชาดา    หาญป่า
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาลิตา    บุญมาภิ
2. เด็กหญิงณัฐณิษา    นาเวียง
3. เด็กหญิงจิดาภา    สกุลอ๊อต
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร    ฐาปะนา
2. นางสาวศุภิสรา    จันทร์เพ็ง
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์    ปิ่นทอง
2. เด็กชายวายุ    โยวะ
3. เด็กหญิงวัฒนาภา    คำหนู
1. นางจริยา    ฟักเงิน
2. นายทรงยศ    สกุลยา
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    คนทน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พละวุฒิโท
3. เด็กหญิงวรณุช    เปลื้องนุช
1. นางต้องจิตต์    ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี    เพิ่มประยูร
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันติชา    บุตรศิริ
2. เด็กหญิงแพรวา    นาคเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเอสราพร    บัวช้อย
1. นางณพิชญา    ตาสาย
2. นายนิรันดร์    รามศิริ
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณภา    ชื่นชีพ
2. นางสาวมะปราง    ทองสุข
3. นายปุลวัชร    ติยะธะ
1. นางสาวณปภัช    บรรณาการ
2. นางรัตดา    ปันทราช
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ใจสุยะ
2. เด็กหญิงสุวนันท์    สุยะวงค์
3. เด็กหญิงณัฐชยา    วรรณผ่องใส
1. นางสาวอดิศา    แซ่ลี่
2. นางสาวเอมพิกา    จันต๊ะเวียง
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    พิมพา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ขาวทุ่ง
3. เด็กหญิงสิรินารถ    ขาวสุวรรณ
1. นางสาวศุภสินี    พันธุ์พยัคฆ์
2. นางสาวสรารีวรรณ    ภู่แขวงแสง
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวุฒิพร    สายทอง
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ    ถาวร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทำเรียน
1. นายสิทธิพงศ์    วงษา
2. นางสุกัลยา    ปั้นแจ่ม
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ลากุล
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ขัติธิ
3. เด็กหญิงธิชาณันท์    ยันณี
1. นางพัชรินทร์    บุญยืน
2. นางสาวรัตนาภรณ์    จันทร์เลน
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณภัทร    บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัญญาพัชร์    หิริโอ
3. นางสาวกัญญาภัค    หิริโอ
1. นางสาวฝนแก้ว    กาฬภักดี
2. นายอาทิตย์    พลอาจ
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพาวิช    ผูกอ้น
2. เด็กหญิงนพรัตน์    ใจดี
3. เด็กหญิงมนทกานต์    ชนะโต
1. นางสุมาลี    หมากผิน
2. นางสาวอนุธิดา    แก้วสีม่วง
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    อุดมจิตร
2. เด็กหญิงชลพินทุ์    อาวร
3. เด็กหญิงณัฐญาดา    จิ๋วพุ่ม
1. นางสาวพรวนทอง    ลาดปะละ
2. นางสาวสุธาทิพย์    พูลเลิศ
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยชนก    ด้วงนา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    อยู่ประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุญศิริ    ใจหนุน
1. นางสาวปณัฐชา    แดงไฝ
2. นางพัชรีดา    ใยระย้า
44 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนลินรัตน์    ทิคำมูล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ใจสอนนา
3. เด็กชายพีรพล    แก้วซ้อย
1. นางสาวมริษา    เอี้ยงเตจ๊ะ
2. นางสาววรินดา    สุพา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................