งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 068
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิปภา    ทองเปิ่ง
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
22
2 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    โฉมศรี
1. นางสาวณัฎดามาตุ    เรืองวงษ์งาม
7
3 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายวิชญ์พล    รัตนสุต
1. นายศราวุฒิ    ยมยิ่ง
14
4 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์สิทธิ์    ปัญญา
1. นางชะบา    สุดสม
5
5 11 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติมา    บุญเลื่อน
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ    คุฒแก้ว
10
6 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายนครินทร์    ภูสิตตา
1. นางสาวทัชสุเมย์    ราชเพียแก้ว
17
7 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายคุณากรณ์    เลี้ยงประเสริฐ
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
4
8 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพกานต์    งานดี
1. นายวัชระ    คล้ายแสงฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชลพินธ์ุ    ทองโสม
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
23
10 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรัสวดี    มุทิตา
1. นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์
9
11 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายวัชระพงค์    อินทะวงค์
1. นางสาวนิตยา    อุตระธานี
20
12 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    ศรีพุทธ
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
ชนะเลิศ
13 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายนาคนรินทร์    ทรายคำ
1. นายณัฐพงษ์    สีมา
15
14 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยกานต์    อนุจร
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
21
15 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    คงงานถาวร
1. นางสาวกัญญาภัทร    พงษ์สุภา
19
16 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    จันทร์พุฒิ
1. นายกิตติพล    มั่นชาวนา
11
17 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายอนุชิต    บินสูงเนิน
1. นางสาวสุดารัตน์    บุญเกียน
12
18 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายกิตติวัฒน์    แผ่นผา
1. นายรักชาติ    นาครัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายเสกข์    เกตุแก้ว
1. นางกฤตยวรรณ    ต่อวาส
16
20 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายทักษินาวัชฬ์    กลิ่นหอม
1. นายกำพล    เนตรเชย
6
21 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายมนตรี    ไข่กา
1. นายศาทิตย์    ประเสริฐ
18
22 41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายจิรายุ    จันทร์หอม
1. นายเคียง    ชำนิ
13
23 42 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 0 1. นายนครินทร์    แสงอินทร์
1. นายกิตติภัณฑ์    น้อยยม
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................