งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิลาวรรณ    เทพวงค์
2. นางสาวจิตรานุช    แก้วสกุล
3. นางสาวกาญจนาพร    ธนะปาน
1. นางโสภา    ก้อคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายเอกราช    สถานสถิต
2. นางสาวกัลยาณี    วันอิน
3. นายชุติมันต์    เถากิตติกุล
1. นางขนิษฐา    คมขำ
2. นายพิชยากร    มะโนเพียร
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทวิภา    สร้อยข่าย
2. นางสาววรภัทร    สุตะพรม
3. นางสาววรารัตน์    สดสุภา
1. นางสาวจุฬาทิพย์    ทิพย์ศรีบุตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสง่า    จุราเพชร
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายอนุศักดิ์    สุขแก้ว
2. นางสาวพิชามญชุ์    เผือกยอด
3. นายไกรสิทธิ    แก้วเขียว
1. นางสาวปิยวรรณ    กองใบศิลป์
2. นางสมบัวคำ    กองสิงห์
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายกิตติชัย    ยอดคำ
2. นางสาววรรณศิริ    กิติสาร
3. นางสาวอัจฉราภรณ์    วงค์สาย
1. นายวัฒนศักดิ์    อัศจรรย์
2. นางสาวเยาวพา    มหานันต์
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายพนธกร    มันเชษฐ
2. นายสมิทธัตถ์    แก้วมาคูณ
3. นางสาวธนัชพร    บุญแข็ง
1. นายบดินทร์    เกษร
2. นายเจด    ทานะมัย
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสมบูรณ์    นามยี่
2. นายณรงค์    นามแอ่น
3. นายเตชิต    สิทธิวงค์
1. นายกรวิชญ์    ดอนชัย
2. นางพัชรินทร์    เพ็ญยะสิทธิ์
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวณฤหทัย    เปลื้องอภัย
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์    ยะแสง
3. นายจีรภัทร    มั่นน้อย
1. นางสาวกนกพร    เทพอินทร์
2. นางสาวจิรัชญา    กาแสน
9 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรดา    แก้วภาพ
2. นางสาวเมวดี    ศิริเวช
3. นางสาวอัจฉรา    บุญเกิด
1. นายกฤษดา    แก้วพรม
2. นางสาวเกศกนก    ใจสุบรรณ
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายคณิติน    บุญมาศ
2. นางสาวชนกนันท์    ต่ายทอง
3. นางสาววรพิชชา    สมานราษฎร์
1. นายชวฤทธิ์    นันทะสี
2. นางอาภามาส    อุษณรัสมี
11 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายอรรถชัย    ยิ้มคง
2. นางสาวกชกร    ทองม่วง
3. นางสาวสุพรรษา    จันทร์บุญ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา    ทองเรือง
2. นางสาวรุ่งอรุณ    พินิจผล
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริทร    อนุกุล
2. นางสาววนิชชา    ไชยวงศ์
3. นายศุภสัณห์    คงจรัสแสง
1. นางจิราวรรณ    ชาญวิริยะ
2. นางวลัยลักษณ์    อุลลา
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพชรพร    นพศิริ
2. นางสาวณัฐธิดา    ถาคำ
3. นางสาวปนัสยา    นาคสนอง
1. นางสุธารัตน์    จุลญาติ
2. นางเบญจมาศ    ชาติศักดิ์ยุทธ
14 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวพิมลรัตน    ใจคำ
2. นางสาวธันย์ชนก    สุนารินทร์
3. นางสาว ศลิษา    สองปอนด์
1. นายธนาตย์    สำนักพงศ์
2. นายอรรถกร    ใจเดช
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชกานต์    ดีพูน
2. นายชาญชัย    วิมล
3. นายวรภพ    กันภัย
1. นางสาวนพมาศ    อิสระบุตร
2. นางสุนันท์    จันทร์ดิษฐ
16 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    ท้าวน้อย
2. นางสาวเยาวเรศ    พันชน
3. นางสาวชุติมน    สีกัน
1. นายนนทภพ    ทองเอียง
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ    สีก้อน
17 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    คำฝอย
2. นางสาวรัตนากร    เลี่ยมสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐิยา    น้อยหงษ์
1. นางสาวนงลักษณ์    อ่ำสุพรรณ
2. นางสาวปราณี    จันทฤกษ์
18 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุลทินัน    ศิริวัฒนาลี
2. นางสาวเบญจพร    พลอินต๊ะ
3. นางสาวอุบลวรรณ    จำรัส
1. นางสาวณัฐกานต์    ภูมิคอนสาร
2. นางอนงค์    ทุมวงษ์
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    ชุมภูศรี
2. นางสาวศศิวิมล    ไชยเรือน
3. นายนราพัชฒ์    ลีลาเลิศเสถียร
1. นางสาวรัชนีกร    คำบุญมา
2. นายศุภกร    พึ่งโต
20 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเฌอชล    อภัย
2. นายสรวิชญ์    เหรียญทอง
3. นายธรรศ    ธารทองวงศ์
1. นายสมัย    จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา    คุ้มนาคนพคุณ
21 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติกา    ตาวงค์
2. นางสาวณัฐพร    พงษ์ประดิษฐ์
3. นางสาวสิรินุช    จิตใจ
1. นางสาวรุ่งนภา    ถนอมรอด
2. นางศิริกานดา    กันธิดา
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเอี่ยมดรุณ    อินเตชะ
2. นางสาวณัฏฐนิชา    บุญรัตน์
3. นางสาวจิรวรา    อินปา
1. นางวันวิสาข์    พรรณกุล
2. นางศิริชร    นันทชาติ
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณินท์    อินสองใจ
2. นางสาวจุฑามาศ    หน่อท้าว
3. นายภูวนาถ    มีบุญ
1. นายธีรวัฒน์    ต๊ะแก้ว
2. นางสุจิวรรณ    ศิริคำวงศ์
24 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวแก้วกานดา    สุวรรณประชิน
2. นางสาวนุชวรา    วนคีรีพิทักษ์
3. นางสาวอารียา    เพชรประดับ
1. นายมนตรี    พิชตาพาณิชย์
2. นางสาวรุ่งอรุณ    ภู่ตระกูล
25 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุวรรณ    ของดี
2. นางสาวสุนิกานต์    ทองสี
3. นางสาววรรณษา    ติดรัก
1. นายจานุวัฒน์    สุภาษี
2. นางธนพรรณ    แถลงการณ์
26 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวระวินันท์    วิชัยยา
2. นางสาวกัญญาณัฐ    ศรียาบ
3. นางสาวปวีร์รักษ์    สุวรรณพจน์
1. นายธนกฤต    สมฤทธิ์
2. นายสันติ    กลิ่นขวัญ
27 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    หิวคง
2. นางสาวกชพรรณ    ทิมขาว
3. นางสาวเกศวรินทร์    โอภาศะนันท์
1. นายเทียนชัย    กันมา
2. นางสาวแสงดาว    เพ็ชรนารถ
28 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิกา    พรานป่า
2. นางสาววันนิสา    บัวดี
3. นางสาวณิชากานต์    ด้นกันเดช
1. นางสาววันนิสา    คลังคนเก่า
2. นายสุทิน    ปานขาว
29 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรัญฐกาล    สูญกิ่ง
2. นางสาวอมรรัตน์    ยศอินต๊ะ
3. นางสาวณัฐธินันท์    องการ
1. นายนำโชค    บุญชุม
2. นางสาวประภาพร    พามุ
30 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายธนาธรณ์    จันทร์สิงห์
2. นายสรธัญ    กันทะหงษ์
3. นายภีมภัทร    ติยะจามร
1. นายบรรหาร    กาศเกษม
2. นางสาวสิริรัตน์    กันธิยะ
31 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายรุจนโรจน์    จันทร์ผล
2. นายรามภูมิ    สัยโมส
3. นางสาวอติกานต์    ผลสุด
1. นางสาวพรพรรษา    เชื้อวีระชน
2. นางสาวรัตนา    พรายเพริด
32 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนาพร    ดีใจ
2. นายธีรพัฒน์    คำเหลือง
3. นางสาวภูริชญา    รังสิภาพรกุล
1. นางต้องจิตต์    ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี    เพิ่มประยูร
33 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวดรุณี    เด็ดแก้ว
2. นางสาวกรชนก    ยิ้มศิริวัฒนะ
3. นางสาวเพชรลดา    หอมสิงห์ทอง
1. นายวันชัย    อินทรผล
2. นางสาวสการะ    ธรรมมัง
34 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวีระพงษ์    ใจใชย
2. นางสาวกมลลักษณ์    อาทรประชาชิต
3. นางสาวณัชริกา    กันทะสอน
1. นางภัทราพร    ทรัพย์ศิริ
2. นางรัตติยา    วงศ์วุฒิ
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวนัทชา    สมใจ
2. นางสาวนีรชา    สิทธิตัน
3. นางสาวอรวรา    วรรณวารี
1. นางสาวพัชรารัตน์    ขัดแสน
2. นายสุรศักดิ์    ใจสงบ
36 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายจิรเมธ    กล่ำเทศ
2. นางสาวณัฎฐณิชา    อินทรเลิศ
3. นางสาวกมลวรรณ    เชื้อเมืองพาน
1. นายชนน    คันธาวัตร์
2. นายเอกพงศ์    เบญจกุล
37 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายพัชรพล    ใจ๋หลัก
2. นางสาวกันยารัตน์    เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวจิราพัชร    บุญสูง
1. นายสิทธิพงศ์    วงษา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายน้ำหนึ่ง    อินทสนธิ์
2. นางสาวณัฐมล    ดีภา
3. นางสาวชุติกาญจน์    วงศ์ใหญ่
1. นางจินตนา    แสนงาย
2. นายมนตรี    บัดปัน
39 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวยุวดี    แซ่เติ๋น
2. นางสาวกมลลักษณ์    ชอบธรรม
3. นางสาวญาณิศา    เบ้าคำ
1. นายสิทธิชัย    พานิชย์วิไล
2. นางสาวเพชราภรณ์    ดินแดง
40 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายธนภูมิ    หาญกำธร
2. นางสาวธนัชพร    พรมประดิษฐ์
3. นางสาวตรีทิพยนิภา    จุ้ยคลัง
1. นางสาวปั้นหยา    สุขโรจน์บัณฑิตย์
2. นางอารีย์    สาเกกูล
41 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐิตา    โพธิคำพันธ์
2. นางสาวชาลิสา    อ่อนจันทร์
3. นางสาววีรภัทรา    กรมนารถ
1. นายกฤษฎา    ดารินทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์    อินติ๊บ
42 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญ์วรีส์    สินพรมมา
2. นางสาวกีรติญา    บุญปล้อง
3. นายจารุพิชญ์    พฤกษา
1. นางจันทร์จิรา    คำน่าน
2. นางจิราภรณ์    ธรรมลังกา
43 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายวิชญะ    ซินศิริ
2. นายอธิพัชร์    ธนาเชาวน์โรจน์
3. นายจอมพล    แก้วมาลี
1. นางวิไลพร    ศรีนิล
2. นายสมยศ    จิรกุลธรวนิช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................