งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 682
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายรังสิมันต์    หาลือ
2. นายณรงค์ฤทธิ์    กาติ๊บ
3. นางสาวรัตติกาล    เมืองมูล
1. นายปริญญ์    พันธ์ดี
2. นายวรัท    หมั่นการ
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติพศ    คุณัชญ์สกุล
2. เด็กชายนทีกูล    นิ่มนวล
3. เด็กชายณัฏฐนันทน์    ตันติธารานุกุล
1. นางสาวกนกธร    เอี่ยมคง
2. นายณัฐพงษ์    แก้วเทพ
3 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธเนศ    ใจแสน
2. เด็กชายสุทธิภัทร    เกตุประทุม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    แห้วเพ็ชร
1. นายพัลลภ    ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายภาคภูมิ    สุวรรณโชติ
4 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายป๋อม    ลุงปั่น
2. เด็กชายรัชพล    อัมพุธ
3. เด็กชายวสวัตติ์    เขียวพรม
1. นางสาวหอมไกร    จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
5 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    คณะแพง
2. เด็กชายพงศ์พีระ    หุตะมาน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    นิ่มน้อย
1. นายลิขิตดง    นันตา
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
6 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายบุลกิจ    บุญมั่น
2. นายวิศรุต    ส่างกอน
3. นายปุญญพัฒน์    จันทร์กระจ่าง
1. นายชโยดม    พลายสาร
2. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วด้วง
7 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายศักรินทร์    อินทนนท์
2. เด็กชายต่อตระกูล    แสนสัจจะ
3. เด็กชายพลพีระ    ธรรมสอน
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายวุฒิกร    คำแก้ว
8 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพณัฐษิตา    การะภักดี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ขันจอก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    การะภักดี
1. นายสิทธิพร    พุ่มเกิด
2. นางสาวอาทิตยา    ชุ่มแป้น
9 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    ไพศาลทรัพย์ถาวร
2. เด็กชายธีรภัทร    พิพัฒน์บุญยารัตน์
3. เด็กชายดินสยาม    ขวัญตัว
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายจักรี    เบญจรัตนฉัตร
10 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐปนรรฆ์    ถนอมคุณ
2. เด็กหญิงกฤตยพร    เพ็งวัน
3. เด็กชายวุฒิภัทร    โกฏแสง
1. นางกมลทิน    พรมประไพ
2. นางนงนุช    ชัยเนตร
11 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายอัฑฒ์    บุญเรือง
2. เด็กชายปียทัส    อุปนันท์
3. เด็กชายภูธนิก    ลิ่ม
1. นางสาวศุภพร    วันโน
2. นายสหพล    อ่อนหลวง
12 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพชรพล    เอี่ยมเทพ
2. เด็กชายธีรพงค์    ยิ้มปาน
3. เด็กชายปิยพัทธิ์    ณ จำปาศักดิ์
1. นางสาวธนิศา    จิตรเกื้อกูล
2. นายวรณัฐ    หมีทอง
13 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฑีฆวัฒน์    แย้มสุข
2. เด็กชายยุทธกานต์    สาจุ้ย
3. นางสาวชุติกาญจน์    อุนการุณวงษ์
1. นายชูศิลป    ศรีสุข
2. นางสาวธัญญนรี    สิริศุภพรชัย
14 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูตะวัน    ณะอ๋อ
2. เด็กชายชวนากร    เจนกิจ
3. เด็กชายธรรมยุทธ์    โกมุทศิริกุล
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีระ    คุ้มเกรง
2. เด็กหญิงเพชรลดา    เทียนงาม
3. เด็กชายอิสระ    เอี่ยมงาม
1. นายพิษณุ    ป้อมเสมา
2. นายมานพ    ภมรพิบูลย์
16 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิปปกร    เอมศรีกุล
2. เด็กชายชินกฤต    วงค์จักร
3. เด็กชายเมธาวัสส์    สันธิ
1. นายพิภพ    ยอดอ้อย
2. นายวิวัฒน์    ดาปุก
17 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายสิทธิกร    ก้อนใหม่
2. เด็กชายณัฐกรณ์    ใบยา
3. นายศุภชัย    กิตินัน
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
18 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    คำปวง
2. เด็กหญิงศรีจิรา    ศรีธีระจิตต์
3. เด็กหญิงนภัสประภา    กุลสุทธิเสถียร
1. นางชวัลลักษณ์    ซื่อสัตย์
2. นางเศรษฐิณี    กุลสุทธิเสถียร
19 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฏิญญา    วราสินธุ์
2. เด็กชายบุญนิธิ    ค้าสุกร
3. เด็กชายไชยานันต์    วันทิยา
1. นายสาธาร    รวบรัด
2. นายอนุรักษ์    เพชรไทย
20 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนบดี    มุกุระ
2. เด็กชายกิตติ์วนันต์    วงศ์ศิริ
3. เด็กชายพงศกร    เหมืองหม้อ
1. นายศุภณัฐ    พัฒนสารินทร์
2. นายอำนาจ    แก้วแดง
21 32 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพรรดิ์    บุญทูล
2. เด็กชายเดชาโชติ    ไชยคำภา
3. เด็กชายอภิธาร    ปานไทย
1. นายปริวรรต    แสงโชติ
2. นางสาวฟ้า    สุรัตน์สุขเกษม
22 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    อ่วมศรีกร
2. เด็กชายบัญญพนต์    คันศร
3. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์    ยิ่งสุขมงคล
1. นางชนกวนัน    ช่างเจรจา
2. นายชัยรัตน์    เกษอุดมทรัพย์
23 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนากร    พละมา
2. เด็กชายอิทธิกร    ดาวัลย์
3. เด็กชายเจษฎา    วงค์แก้ว
1. นางสาวจิรัชญา    อิ่มอินทร์
2. นางเบญญาสิริ    เหล่านภาพร
24 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิรภพ    หมื่นคุณ
2. เด็กชายจักรภัทร    ตานะสา
3. เด็กชายพุทธวิธี    คำธิยะ
1. นางวาสนา    ศรีกิตตินนท์
2. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
25 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมวุฒิร์    จำปาทอง
2. เด็กชายณัฐฏดนัย    ศรีสาคร
3. เด็กชายโชติวัฒน์    เทพไทย
1. นายกิตติพันธ์    บุญปัน
2. นายจรูญ    เถื่อนกูล
26 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิสรณ์    ปะระมะ
2. เด็กชายภูริณัฐ    สงบ
3. เด็กชายณุพาวัฒน์    อัครทวีพันธุ์
1. นายปรัชรัฏต์    ใจมา
2. นางมนัสชนก    ตามวงค์
27 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิญา    วันดี
2. เด็กชายณัฐภนต์    ดีสุข
3. เด็กชายธีรภัทร    อัตตะชีวะ
1. นายภักดี    เจริญรส
2. นายเอกพันธุ์    ทิพย์นาวา
28 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    ถาปาวงศ์
2. เด็กชายนิติพนธ์    ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายจรณพงศ์    ศรีพงศ์ธรพิบูล
1. นางประเสริฐ    อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
29 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    พันทวี
2. เด็กชายชัยพร    คงยอด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    บรรเทา
1. นางสาวกมลลักษณ์    ชิงชัย
2. นายมานพ    จันทร์หอม
30 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายเดโชชัย    คำมาฟุ่น
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    นุชนาคา
3. เด็กชายนิธิโชติ    อิ่มแสง
1. นางสาวสุชานันท์    คำนวนสินธุ์
2. นายอดิพงศ์    ท่วมจอก
31 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายวรวัฒน์    บุญมาก
2. นายกิตติกวิน    ศรีวิชัยลำพรรณ
3. นายนนทพรรษ    วงษ์กัณหา
1. นายพิทักษ์    ปอกสอน
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จันดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................