งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 683
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายเอกครินทร์    ใหม่วงศ์
2. นายพงษ์ศิริ    คูหา
3. นายชัยติพงศ์    บุญหมั้น
1. นางสาวณัฐปวริสร    สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวญาดา    แก้วเทพ
2. นางสาวกรรณิการ์    แซ่อึ้ง
3. นางสาวศิวพร    สิริวรรณ
1. นายณัฐพงษ์    แก้วเทพ
2. นายธวัชชัย    ใหม่ศรี
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    สืบปัญญา
2. นายรัฐศาสตร์    สุริยะคำ
3. นายพงศกร    กาวิน
1. นางสาวพิมพา    ทิงิ้วงาม
2. นางสาวศรีวิกา    กังวาฬ
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายเตมีย์    จีนจรรยา
2. นายกมนศักดิ์    กลีบโต
3. นายเจนวิทย์    พูลพันธ์
1. นายกนกภัณฑ์    สุวรรณ์
2. นายพัลลภ    ศุลีดำรงวุฒิ
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายจิตตกร    แก้วสร้อย
2. นายจักรกฤษณ์    หอมไกล
3. นายณัฐนันท์    ปุ๊ดผัด
1. นายปริญญา    สุขา
2. นายสรรค์เอ    ปาทา
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายวชิรวิชญ์    สุวรรณศรี
2. นายยศกร    บุญลือ
3. นายชยธร    ชัยวิชิต
1. นายลิขิตดง    นันตา
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายนนทพัทธ์    จันทุม
2. นายกฤษฎาพงษ์    คำนันท์
3. นางสาวณัฐธิดา    พังยะ
1. นายชโยดม    พลายสาร
2. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วด้วง
8 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายพงศภัค    สุขสวัสดิ์
2. นายสิทธิกร    เชียงชีระ
3. นายน่านฟ้า    เพิ่มพูล
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายวุฒิกร    คำแก้ว
9 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธีรพงศ์    สายชมจันทร์
2. นายปรดา    สระทองแยง
3. นายพิชยะ    พันธุวงษ์
1. นางวิลาวัลย์    นาคภพ
2. นายสราวุฒิ    สาจิต
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายศุภณัฐ    นิยมญาติ
2. นายธัชพล    แย้มทอง
3. นายณัฐพล    คุณวิสุทธิพันธ์
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายจักรี    เบญจรัตนฉัตร
11 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปิ่นนารี    พร้อมมิตร
2. นางสาวปุนยวี    แตงเถาว์
3. นางสาวปวีณา    คงถาวร
1. นางกนกอร    ผาสีกาย
2. นางจงกลณี    หอมนาน
12 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายวงศ์วรัณ    พัวธนาโชคชัย
2. นายศิวกร    จิวหานัง
3. นางสาวเกศราภรณ์    หอมสวย
1. นางสาวศุภพร    วันโน
2. นายสหพล    อ่อนหลวง
13 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายเมธาสิทธิ์    เหล่าต้น
2. นางสาวญาณิศา    เพ็งอิ่ม
3. นางสาวตวงพร    ดาวช่วย
1. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
2. นายวรณัฐ    หมีทอง
14 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายอธิคม    นิยมไทย
2. นางสาวศิริพิชา    หมั่นเสมอ
3. นายธีรสิทธิ    บรรทัพ
1. นายชูศิลป    ศรีสุข
2. นางสาวธัญญ์นรี    สิริศุภพรชัย
15 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายณัฐนัย    ทองวิเศษ
2. นายกิตติเดช    จันทร์มา
3. นายกฤตภาส    บุษบากรกุล
1. นางสาวอรุณวรรณ    เพิ่มลาภ
2. นางสาวอัษฎาพร    ธีรกุล
16 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายรามฤทธิ์    สุดใจ
2. นายกฤติพงศ์    กระแสร์
3. นายอภิวิชญ์    อภิวงค์งาม
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17 22 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวแก้วกมลลักษณ์    เปล่งใส
2. นางสาวนันท์ภัส    บุญมี
3. นายนันทพงศ์    เทพแปง
1. นางดวงเดือน    เกษม
2. นายศมา    ชื่นกุล
18 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายรณกฤต    เพียรการ
2. นางสาวรัตนากร    ชัยวร
3. นายศุภโชติ    เบ้าชาลี
1. นางศิวาพร    เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์    พวงลำใย
19 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    สุทธหลวง
2. นายกฤษณพงศ์    มังคละ
3. นายสุวิจักขณ์    คำหว่าง
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
20 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายบุญยงศ์    ไชยราช
2. นางสาวกวิตา    เรือนปลี
3. นายสตางค์    บุตรสัย
1. นางชวัลลักษณ์    ซื่อสัตย์
2. นายสุทธิพร    สุทธิ
21 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญชนก    พร้อมสุข
2. นางสาวพุทธชาติ    เทียมทอง
3. นางสาวสโรชา    มณีฤทธิ์
1. นางสาววลัยพร    นาคธรรมชาติ
2. นายสาธาร    รวบรัด
22 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายธนวัฒน์    นันทะชัย
2. นายสหรัฐ    คำมูล
3. นายอัครเดช    แก้วมา
1. นางสาวกรรณิการ์    สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์    ธนันชัย
23 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    ถิ่นสุข
2. นายกิตติศักดิ์    เขียวสี
3. นายบารมี    จันทรา
1. นางพวงเพชร    รูปพรม
2. นายอำนาจ    แก้วแดง
24 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวผกามาศ    บุราคร
2. นางสาวชัชฎาภรณ์    แก้วคำ
3. นางสาวทิพย์พาวรรณ    จันทร์นุ่ม
1. นางสาวพัณนิดา    ใจยา
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว
25 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศุภกิตติ์    หนูอิ่ม
2. นางสาวกมลฉัตร    ศรีนาก
3. นางสาวธิติสรณ์    ขวัญวงค์
1. นายชัยรัตน์    เกษอุดมทรัพย์
2. นางสาววีรยา    บุษชะบา
26 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายธนาวุฒิ    บุญมาเวียง
2. นางสาวภัณฑิลา    พรพระรักษา
3. นายศิริวัฒน์    เสริมกระโทก
1. นายกฤษฎา    อินทับทิม
2. นางสาวมยุรี    เหลี่ยมศร
27 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายธาราดร    จิตเมตตาธรรม
2. นายพงค์กิติ    ใจยวน
3. นายศรายุทธ    อินมณี
1. นางวาสนา    ศรีกิตตินนท์
2. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
28 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
2. นายเชาวนพงษ์    สัจจะวัฒนากิจ
3. นายไพฑูรย์    ทองมีศรีสุข
1. นายจรูญ    เถื่อนกูล
2. นางอโณทัย    ชื่นใจชน
29 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายภูมิพัฒน์    กำทอง
2. นายกิตติธร    นำบุญเรือง
3. นายภาณุพงษ์    พงษ์สมบัติ
1. นายนัฐวุฒิ    จิตรจักร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
30 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวีรวิชญ์    สานุมิตร
2. นายพีรณัฐ    กันคำ
3. นายอรรถกร    คำสร้อย
1. นายณรงค์เดช    ชัยวรรณา
2. นายเฉลิมพล    ชูสวัสดิกุล
31 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายไผ่    พามา
2. นายอนุวัฒน์    วงษ์วรรณ
3. นายจิรวัฒน์    อัตตะชีวะ
1. นายภักดี    เจริญรส
2. นายไพทูลย์    เถาตะมะ
32 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายสุรพัศ    มะลิซ้อน
2. นายรัตติพงศ์    วงศ์ปัทมกุล
3. นายนรบดี    เหลี่ยมไทย
1. นางประเสริฐ    อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
33 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายพิทักษ์    บัวทอง
2. นายสุรศักดิ์    จันทรุทัย
3. นายณัฏฐ์ภัทร    ประเสริฐศิลป์
1. นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร    มูลป้อม
34 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาววีนัส    วรรณวงศ์
2. นายพีรเทพ    วงษ์ชัย
3. นางสาวสุธิมา    เพ็ญเข็ม
1. นางสาวพิมลวรรณ    น้อยท่าช้าง
2. นายอดิพงศ์    ท่วมจอก
35 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายบริวัตร    แซ่หมี
2. นายวิภพ    ก้องกู่ดัง
3. นายขวัญชัย    ทองสว่าง
1. นายปองพล    เมืองมาหล้า
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จันดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................