งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภิญษพัชณ์    ปันติ
2. นายไตรภพ    ชอบจิตต์
3. นายวุฒิชัย    ไชยวุฒิ
1. นายนันท์    ก้อคำ
2. นายวีรพนธ์    พลเมฆ
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายทินกรรตุ์    วันแรก
2. เด็กชายราชพฤกษ์    พวงเงิน
3. เด็กชายถิรภัทร    ราวเรือง
1. นางสาวกนกธร    เอี่ยมคง
2. นายณัฐพงษ์    แก้วเทพ
3 3 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรเดช    สิงห์ไชย
2. เด็กชายพีรณัฐ์    อุ่นเปี้ย
3. เด็กชายณัฐนันท์    คำเต๋ย
1. นายทักษ์ดนัย    พรมมินทร์
2. นางเกสร    ศรีสวย
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศธร    บุญพึ่ง
2. เด็กชายผลิตโชค    เหมือนศรีเพ็ง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    วุฒิยา
1. นายพัลลภ    ศุลีดำรงวุฒิ
2. นางสาวศิริรัตน์    ชื่นศิริ
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหมวยแดง    ปั่นต๊ะ
2. เด็กชายวันฉาย    ลุงเนิ่ง
3. เด็กชายหลาวแสง    นายมอญ
1. นางสาวหอมไกร    จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันต์ธนา    มาสีจันทร์
2. นายธีร์ธวัช    ศรีบุญ
3. เด็กชายสารัช    สารีคำ
1. นางสาวทัดดาว    ศิริวงค์
2. นางสาวนันทนัช    รัตนา
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัชญา    แสนแปง
2. เด็กชายอธิยุต    เกเย็น
3. เด็กหญิงวรรณรีรัตน์    และเชอ
1. นางสาวชนาธิป    ปะทะดวง
2. นายฤทธิกร    เกียรติกุลภักดี
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเตโชดม    เสนนะ
2. เด็กชายกิตติภพ    อินเกต
3. เด็กชายชนาธิป    พรมยะ
1. นายณัฐวิทย์    วงค์เวียน
2. นางสาวอุมาวดี    วงษ์มิตร
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐนัย      เพี้ยงจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สุพรรณ์
3. เด็กชายศิวฤทธิ์     ปินตาอินทร์
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายวุฒิกร    คำแก้ว
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายวันชัย    เมฆคุ้ม
2. เด็กชายจตุพงศ์    คงภักดี
3. เด็กชายวัชรพงษ์    เริงสมัย
1. นางวิลาวัลย์    นาคภพ
2. นายสราวุฒิ    สาจิต
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษกร    สังข์ทอง
2. เด็กชายปองเดช    รุมชเนาว์
3. เด็กชายจิรภัทร    พงษ์ไทย
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายจักรี    เบญจรัตนฉัตร
12 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุรชัย    แซ่หยาง
2. เด็กหญิงนุจรีย์    แซ่หลอ
3. เด็กชายวสันต์    แซ่หวือ
1. นายกิติศักดิ์    ปัญโญ
2. นายสุนทร    พลอยมี
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเปี่ยมโชค    พร้อมมิตร
2. เด็กชายภูมิภัทร    อินมูล
3. เด็กชายศุภวิช    รัฐธรรม
1. นางนุสลา    รัฐธรรม
2. นายวิทยา    อยู่แจ่ม
14 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ปัญญาทอง
2. เด็กชายนครินทร์    คีรีคุปต์ปกรณ์
3. เด็กชายเศรฐวุฒิ    ศรีจันทร์กลัด
1. นางสาวศุภพร    วันโน
2. นายสหพล    อ่อนหลวง
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัทธพล    พุกน้อย
2. เด็กชายปิยพัทธิ์    ณ จำปาศักดิ์
3. เด็กชายพชรพล    เอี่ยมเทพ
1. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
2. นายวรณัฐ    หมีทอง
16 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเสกสรร    ธิจร
2. เด็กชายอานุภาพ    ดาวเรรัมย์
3. เด็กชายทวีวัฒน์    พรมมา
1. นางสาววรรณวิภา    จรรยานะ
2. นายสิทธิพร    พูลเกษ
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยฤทธิ์    มงนอก
2. เด็กชายธนภัทร    พัฒโนทัย
3. เด็กชายพงศ์ภัค    ศรีฉ่ำ
1. นายชูศิลป    ศรีสุข
2. นางสาววันทนีย์    แก้วทอง
18 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิพัทธ์    เด็ดขาด
2. เด็กชายธีรภัทร    พอจิต
3. เด็กชายเขมทัต    กำรูป
1. นายพิสิษฐ์    เชิงแก้ว
2. นายวัชรกร    ชัยลอม
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ปันจุติ
2. เด็กชายจักรพันธ์    ยุวเบญจพล
3. เด็กชายก้องภพ    อุ่นเรือน
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20 21 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุุพพัต    แจ่มจำรัส
2. เด็กชายภัทรพล    กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงมัทวัน    แจ้งนิล
1. นายธัญจิราพัชร    จิรกิตติสิทธิโชค
2. นายสังสรรค์    แต่งสกุล
21 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภคพล    โรจนวิภาค
2. เด็กชายณภัทร    ข่ายกา
3. เด็กชายปภาวิน    ชิวหรัตน์
1. นายชลธิช    ณ ลำปาง
2. นายชัยณรงค์    ภักศิลป์
22 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรวิชญ์    ไชยรินทร์
2. เด็กชายวริศธร    ตันตระกูล
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์กร    อ้อยบำรุง
1. นายพิภพ    ยอดอ้อย
2. นางสาวอำพรรณ    กันทวงค์
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายศกลณัฏฐ์    สุริยะพรหม
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    วัฒนะ
3. เด็กชายพิทยุตม์    จันทรสูรย์
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
24 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    โก่งสายเงิน
2. เด็กชายบรรลือศักดิ์    คำเขียว
3. เด็กชายจุลจักร    อภิธรรมมา
1. นายธนพล    สุวรรณทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร    สุขใจ
25 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอิสสราพร    กะการดี
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    ภักดิ์พิบูลย์
3. เด็กชายกฤษกร    อุดมวัฒนาวรกุล
1. นายจิระณัฐฏ์    สุปน
2. นางชวัลลักษณ์    ซื่อสัตย์
26 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนฤบดินทร์    แสงจันทร์
2. เด็กชายชนกันต์    กลั่นเพ็ชพเนาว์
3. เด็กชายธนาโชค    เกษมหา
1. นายทรงกรด    มากมี
2. นายนิรันดร์    ต้นสกุล
27 31 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพล    แซ่ซ้ง
2. เด็กชายหัสพงศ์    แสนคำ
3. เด็กชายชนพัฒน์    เต็มดี
1. นายพินัย    อ่อนดี
2. นางสาวมันทนา    แสนคำ
28 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทวัส    ขุนศรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์    ฉิมลี
3. เด็กชายนพวงศ์    ศรีนพคุณ
1. นางณัฏฐิรา    คำพันธ์
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว
29 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายบัญญพนต์    คันศร
2. เด็กหญิงสมฤดี    ฉันจร
3. เด็กหญิงวรรณณิศา    ภู่งาม
1. นางชนกวนัน    ช่างเจรจา
2. นายชัยรัตน์    เกษอุดมทรัพย์
30 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิสิษฐ์    จันทรา
2. เด็กชายอัฑฒกร    ขัดเกลา
3. เด็กชายภัทรภูมิ    สุมะนะนันท์
1. นางสาวจิรัชญา    อิ่มอินทร์
2. นางเกศินี    แย้มนิล
31 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายปัณณทัต    ช่วยแก้ไข
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    การะเกตุ
3. เด็กชายวีรวุฒิ    แปงถา
1. นายศรัญญู    ปัญญา
2. นายโกสินทร์    ไชยชมภู
32 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุพรชัย    ไชยวงศ์
2. เด็กชายชยุตพงศ์    ตรีจิตร
3. เด็กชายอภิรัฐ    มูลมา
1. นางวาสนา    ศรีกิตตินนท์
2. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
33 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรณ์เทพ    เพ็ชรรัตน์
2. เด็กชายนพพล    บุญเจริญ
3. เด็กชายชนกันต์    ประทีปะบันเทิง
1. นายภานุพงศ์    เจริญชัย
2. นางสาวเบญจวรรณ    แหวนนิล
34 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปกรณ์    แซ่ลี้
2. เด็กชายนวัติ    อาดำ
3. เด็กชายธีรภัทร    สกลวัชรา
1. นายธีรเดช    คำแก่น
2. นางสาวนัทธิณี    พรหมณี
35 39 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรภูมิ    บางโพ
2. เด็กชายสรวิชญ์    อุ่นติ๊บ
3. เด็กชายณัฐชนนท์    ขาววัด
1. นายกานต์    มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย    แก้วมูล
36 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลลิตา    บุญพา
2. เด็กหญิงวิลาสินี    สิงห์วี
3. เด็กหญิงปวีณา    จุลวงษ์
1. นายสุเมธ    อยู่แก้ว
2. นางอริสรา    แสนแก้ว
37 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณธรรม    เมฆไตรรัตน์
2. เด็กชายฌามา    วจนชัย
3. เด็กชายนิลพัฒน์    แจ่มจันทร์
1. นายธนาทร    สุรวัฒนพงษ์
2. นายไพรวรรณ์    พุ่มพวง
38 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ภูมิโชติ
2. เด็กชายอนุวัฒน์    แดงกลาง
3. เด็กชายชลน่าน    ชื่นขจร
1. นางสาวกนต์รพี    เพิ่มพูล
2. นายมานพ    จันทร์หอม
39 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    จ่อนตะมะ
2. เด็กชายภูเบศวร์    โลมะบุตร
3. นายธนาวินท์    วงศ์ยะรา
1. นายวาณิช    แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู    นิลนิยม
40 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายกุลธวัช    ชาญเจริญลาภ
2. เด็กชายภาคิน    อยู่ดี
3. เด็กชายธนรรณพ    ชูเกียรติตกุล
1. นายธนสิน    ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จันดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................