งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายชัยวุฒิ    เงินฮอม
2. นายญาณพัฒน์    สบบง
3. นายจรณชัย    บุญเติม
1. นางสาวณัฐปวริสร    สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวภูริชญา    สมปาน
2. นางสาวธนาพร    ดำงูเหลือม
3. นางสาวเปรมบุรฉัตร    นาคพานิช
1. นายณัฐพงษ์    แก้วเทพ
2. นายธวัชชัย    ใหม่ศรี
3 3 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ใจมาเครือ
2. นายโชคชัย    พวงสำราญ
3. นายปริญญารัตน์    ปิงไฝ
1. นายทักษ์ดนัย    พรมมินทร์
2. นางเกสร    ศรีสวย
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายอัครพล    อินทยศ
2. นายนายพลภัทร    บุตรสิงห์
3. นายจักรพงศ์    รณหงษา
1. นายพัลลภ    ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวรวัฒ    กองสิงห์
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายสันติภาพ    แก้วประดิษฐ์
2. นายภานุพงศ์    ปิงบุญทา
3. นายธนพล    ตานุ
1. นายชานนท์    สิทธิ
2. นายสรรค์เอ    ปาทา
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายภูวดล    คำดัด
2. นายวรพงษ์    จันทร์เปา
3. นางสาวกัลยรัตน์    กรมกอง
1. นายลิขิตดง    นันตา
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ภัทรพาณิชย์กุล
2. นางสาวณัฐฐินันท์    กันแก้ว
3. นางสาวกนกพร    ปาคำวัง
1. นายภานุพงค์    ชมภูติ๊บ
2. นายฤทธิกร    เกียรติกุลภักดี
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายภัทรพล    สร้อยทา
2. นายบวร    บัวศรี
3. นายปภาวิน    แสงวรรณธีระ
1. นายชโยดม    พลายสาร
2. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วด้วง
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายเฉลิมพล    ชัยดารา
2. นายธนาวิชญ์    รินใจ 
3. นายภาณุพงษ์    ใจจันติ๊บ
1. นายภานุพงษ์    พูลทาจักร์
2. นายวิทยา    ยาสาร
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายอาทิตย์    โพธิ์เกตุ
2. นายบัญญวัต    พันธ์สมุทร
3. นายศุภกฤต    อาจหาญ
1. นายนันทพันธ์    คุณดิลกชุติวัต
2. นางสาวอาทิตยา    ชุ่มแป้น
11 12 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายพรภวิษย์    สีบุดดา
2. นายธนพงษ์    ทาสีดา
3. นายนัฐวุฒิ    อ่อนด้วง
1. นางดลณพร    จันธิราช
2. นางสาวอโนชา    อ๊อสวงศ์
12 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวเนาวรัตน์    สุชาญศรีกูล
2. นางสาวอรัญญา    สุสุรจินดา
3. นางสาวกวินทิพย์    คงอาภาพร
1. นายวิสิทธิ์    ทองแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์    สังข์แดง
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายปรยุทธ    สินเดช
2. นางสาววรินทร    อุดมเลิศ
3. นางสาวภคพร    กองฟั่น
1. นางกนกอร    ผาสีกาย
2. นางกมลทิน    พรมประไพ
14 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวชนากานต์    ต๋าคำ
2. นางสาวพรพิพัฒน์    ศรีคำ
3. นายวุฒิภัทร    เมตตาวิหารี
1. นางสาวศุภพร    วันโน
2. นายสหพล    อ่อนหลวง
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายเฉลิมวงศ์    ศรีไทย
2. นายอมรศักดิ์    สุขเเจ่ม
3. นายเมธาสิทธิ์    เหล่าต้น
4. นางสาวจุฬารัตน์    ลือหาญ
นักเรียนเกินจำนวน
1. นางสาวมินตรา    จิตรโกศล
2. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
16 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายศุภณัฐ    เพชรพรรณี
2. นายภาคภูมิ    วังคะฮาด
3. นายยุทธศักดิ์    ทะนะ
1. นางทัศนีย์    ต๊ะปัญญา
2. นายสิทธิพร    พูลเกษ
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายจิรภัทร    พิลึก
2. นายรัชภาค    วัตสุข
3. นางสาวฐิติพร    อุนการุณวงษ์
1. นายชูศิลป    ศรีสุข
2. นางสาววันทนีย์    แก้วทอง
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    เมืองสุวรรณ
2. นายธนพัฒน์    พัวศิริ
3. นายอัควุฒิ    ชัยประพันธ์
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายพัทธนันท์    กลิ่นนิ่มนวล
2. นายเรืองกิตต์    พิทักษ์ธนเนตร์
3. นางสาวยอดมณี    ยอดเกิด
1. นายพิษณุ    ป้อมเสมา
2. นายมานพ    ภมรพิบูลย์
20 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภิสรา    จรัสเรืองแสง
2. นายอรรณพ    อ่อนน้อม
3. นายกฤตภาส    ปิงฟอง
1. นายสันติชัย    ไชยดี
2. นายสุรินทร์    รินศรี
21 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายชนิตพล    ช้างน้อยอำไพ
2. นายปฎิภาณ    บัวหลวง
3. นายสุทธิชัย    จำรัส
1. นายนาวิน    กาวี
2. นายเจตนิพิฐ    เมธีผาติกุล
22 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายวรท    เรศมณเฑียร
2. นายเสกศิลป์    อินทะยศ
3. นายภูวรินทร์    ดวงแก้ว
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
23 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายธรรมนูญ    อ้ายคำแดง
2. นางสาวพันวรรษา    เสาร์เจริญ
3. นายภูรินนท์    เฟยธิก๋า
1. นางชวัลลักษณ์    ซื่อสัตย์
2. นางพาโชค    สงค์ศิริ
24 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวมลธริกา    สร้อยนาค
2. นางสาวสุชาดา    อินทร์ทอง
3. นางสาวปราชญา    คุ่ยต่วน
1. นายพงศกร    พรมมาก
2. นางสาวเบญจมาศ    ทองนุ่ม
25 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวปณิตา    ปราบหงษ์
2. นายอิสรพงษ์    แสงจันทร์
3. นายทวีชัย    ยี่เมา
1. นายกิตติชัย    รวมศักดิ์ทอง
2. นายสงกรานต์    ธนันชัย
26 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายปกป้อง    โคตรอาษา
2. นางสาวสุชัญญา    ถิ่นถา
3. นายตุลย์    สัทธรรมนุวงศ์
1. นางอภิรมย์    กึกก้อง
2. นายอำนาจ    แก้วแดง
27 32 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายนพนันท์    ทะอินทร์
2. นายศักรินทร์    คงประพันธ์
3. นายณัฐพล    พลตรี
1. นางสาวนพวรรณ    สุวรรณวัฒน์
2. นายปริวรรต    แสงโชติ
28 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพีชศิลป์    พยอม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์    สังเกตใจ
3. นางสาวพัชราภรณ์    บุญสมศรี
1. นายพนธ์วศิษฏ์    กลางนภา
2. นายวัฒนา    เมฆี
29 34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวีร์    นริศชาติ
2. นายกิติกร    ขันธะเสน
3. นายพงศ์ภัค    ขยันการ
1. นางสาวลัทธพรรณ    แท่นงาม
2. นายวรพจน์    อภิรติโกศล
30 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายภุริภัทร    กาใจ
2. นายธนวินท์    ต๊ะยะ
3. นางสาวธนาภรณ์    อุดทาเสด
1. นางวาสนา    ศรีกิตตินนท์
2. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
31 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร    จันทพงศ์สวัสดิ์
2. นายชิษณุชา    อ่อนฤทธิ์
3. นายปัณณทัต    เถื่อนกูล
1. นายจรูญ    เถื่อนกูล
2. นางธัญชนก    มีพยุง
32 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายทิวากร    สกุลเชาวน์
2. นายกิตติสิทธิ์    เชาว์พีรกุล
3. นางสาวฉันทพิชญา    สิรินันท์สมบูรณ์
1. นางสาวนัทธิณี    พรหมณี
2. นางสาวศิรินทิพย์    รินเที่ยง
33 39 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกัมปนาท    ชัยชนะมงคล
2. นายอภิวัฒน์    แจ้งดี
3. นายภานุวัฒน์    เดชรส
1. นายหาญ    เสนนะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
34 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายกฤตธี    ผาสุขล้ำ
2. นายภัทรนันท์    มั่นศรี
3. นายธนิสร    คงแสง
1. นางสาวปุณธิชา    มาเนตร
2. นายสุเมธ    อยู่แก้ว
35 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายสมธน    แต้ศิริ
2. นายกันต์อเนก    พงศ์กิจการเจริญ
3. นางสาวกฤติมา    เชื้อผู้ดี
1. นายธนาทร    สุรวัฒนพงษ์
2. นายไพรวรรณ์    พุ่มพวง
36 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายอภิรักษ์    เรือนนวล
2. นางสาวณัฏฐธิดา    เครือแก้ว
3. นางสาวภัทรินทร์    แสนคำ
1. นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต
2. นายวิทยา    นวลจันทร์
37 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิตา    บุญฤทธิ์เดช
2. นางสาวภัทรวดี    ฟองเอม
3. นางสาวนันท์นภัส    ปัญญาสา
1. นายวาณิช    แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู    นิลนิยม
38 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    ตนะพูนสิน
2. นายวรัญญู    เตียอุดมชัยสิทธิ์
3. นายสิทธิเดช    แย้มขะมัง
1. นายธนสิน    ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวเชษฐ์ธิดา    พิงคะสัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................