งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศากานต์    แก้วเกิด
2. เด็กหญิงเปรมมิกา    ขันโท
1. นางสาวรุ่งรัตน์    พลนรัตน์
2. นางลีลา    จำมะเทวี
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    วรรณะ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สุทธิ
1. นายกัมพล    มาโน
2. นางสาวศศิวิมล    สิงห์คำ
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ปั๋นดี
2. เด็กหญิงญาณภา    สุขุมิน
1. นางธนันต์พร    ตันปาสิริพัฒน์
2. นายวิญญู    รุจิระปรีชากุล
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบงกชกร    ครุธพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญจีรา    บุญกมุติ
1. นางสาวกาญจนา    สมบูรณ์ทวีโชค
2. นางสาววรรณิกา    ธรรมสละ
5 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพสิษฐ์    สมหวัง
2. เด็กหญิงกิติยารัตน์    จะแกะ
1. นางกรณ์กัญมณี    ศักดิ์ธนศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัดดาว    แซ่หว้า
2. เด็กชายชัยพิสิทธิ์    เล่าปัญญากุล
1. นางสาวรัตนา    ทองนอ
2. นางสาวศิรินันท์    บุญมา
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพ์    ใจทุน
2. เด็กหญิงพิชาพร    แก้วอี่
1. นางสาวสุริภรณ์    ผดุงโภชน์
2. นายไพบูลย์    ณ เชียงใหม่
8 8 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชพล    สมบูรณ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์    เขียวดี
1. นางมนัสยา    แก้วใหม่
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอนุธิดา    กุณาธรรม
2. เด็กหญิงชญานันท์    สมใจอ้าย
1. นางอังคณา    สุปน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์    พูลอนันต์
2. เด็กหญิงจุฑารัตณ์    เรือศรีจันทร์
1. นางสาวกัญญา    ขำดวง
2. นางสาวอุไรวรรณ    ศรีกัลยา
11 11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประมานณ
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์    จันทร์เกตุ
1. นางปุญชรัสมิ์    แก้วกล่ำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันทร์ส่ง
2. เด็กชายอธิจิตร    วรรณพฤติ
1. นางจิตรวรรณ    อู่นาท
2. นางพัชรินทร์    สุขขวัญ
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภา    เสนสอน
2. เด็กหญิงสรัลพร    มีความงาม
1. นางสาวพิมพิชชา    ยารังกา
2. นายวสันต์    กาญจนเชษฐ์
14 14 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิตา    คำมีถา
2. เด็กหญิงนัทธมน    ทองปิน
1. นางสาวปัทมา    เวียงทอง
2. นายสรศักดิ์    บุญทารมณ์
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวชลดา    แสนเมืองมา
2. นางสาวชนิดาภา    ปันทะนันท์
1. นางสาวจงรักษ์    ชัยมณี
2. นายปิยะณัฐ    แซ่หลี
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรี    แสงทอง
2. นางสาวพรรณภัทรษา    คารวะวงศ์
1. นางปุณณ์ภัสสร    จิรันธนินโภคิน
2. นางสุภัทธา    ทองกันทา
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ประเสริฐซึ้ง
2. เด็กหญิงญนันทนิยา    กูดมา
1. นางสาวรัตนาภรณ์    เข็มเพ็ชร์
2. นางสาววราพร    หิตมูล
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษกร    รัตนโชติธาดา
2. เด็กชายณัฐภูมิ    แสงแก้ว
1. นางสาวกชกร    ช้อนคราม
2. นางสาวปิยวรรณ    เหมือนแก้ว
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแทนธยาน์    มะลิ
2. เด็กหญิงธนพร    เสียงเย็น
1. นายจักรพันธ์    ชัยวรรณ
2. นางสาวณัฐธิดา    เนียมลิ้ม
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    ยะเมฆ
2. เด็กหญิงนริศรา    เลิศอนันต์
1. นายจิรานนท์    วิชัยคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    ไลตะคุ
2. เด็กหญิงวโรรส    การะภักดี
1. นางสาวกมลพร    เชื้อจีน
2. นางนิรมล    พวงมาลี
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุริยาภรณ์    เด่นแก้ว
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ขันใจ
1. นางกาญจนา    ต๊ะวงค์ษา
2. นางสาวมัลลิกา    อิ่มลาภ
23 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    รตนไชยวงค์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    นาแพร่
1. นางนงนุช    ศิริธรรม
2. นางสาวปทมาภรณ์    อัมพุธ
24 24 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายอดิเทพ    เมฆแสน
2. นางสาวณัฐนันท์    ระลึก
1. นางณัฐธิดา    แสนใหญ่
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพร    กำลาภยศ
2. เด็กหญิงชนากานต์    สารคำ
1. นางสาวอาพันธ์ชนก    ศิริงาม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัญธิดา    สดใส
2. เด็กหญิงกัญญวีร์    มูลดี
1. นางสาวณภัทร    ตนภู
2. นางสุพรรษา    ติ๊บปาละวงค์
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพจน์สิณี    จึงสำเร็จการ
2. เด็กหญิงณ นลิน    ธนูศรีรัตน์
1. นายกรกช    ไชยวงค์
2. นางสุวิมล    ผะสม
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุชา    เกษวงษ์
2. เด็กชายปรเมศร์    มากะนัตย์
1. นางพัชราภรณ์    วรบุตร
2. นางสาววาสินี    รอดสัมฤทธิ์
29 29 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุวิมล    บุญประสงค์
2. เด็กชายนาธรา    สีเชียงพิมพ์
1. นายจักรกริช    มนต์มณี
2. นางสาวสุพรรษา    ถนอมแสนดี
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิรินทรา    ตระกูลเสาวภาพ
2. เด็กชายฤทธา    กองบัณฑิต
1. นางสาววราภา    เลาหเพ็ญแสง
2. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา    หล้าสกุล
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    โกสินทร์
2. เด็กหญิงสุภนิช    ทองจริง
1. นางรำพึง    สิทธิวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ยังเพ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โกวิทปกรณ์กุล
1. นางสาวธัญลักษณ์    จุ้ยเรือง
2. นางสุกัญญา    เทพสุริยวงศ์
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พรมใจ
2. เด็กชายคณิศร    ปาณะคำ
1. นางนางสมสุข    สุพรรณนานา
2. นางอภิญญา    ด่อนดี
34 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกัญญา    มาบุรี
2. เด็กหญิงภัทราพร    แก้วช้าง
1. นางทัศนีย์    พันทา
2. นางสงการย์    ดำชม
35 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโกมลชนก    เมืองมูล
2. เด็กชายธนพงษ์    ประมวลการ
1. นางสาวดาวเรือง    จินะ
2. นางสาริณี    เพชรใจศักดิ์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายเขมทัด    ธนันชัย
2. เด็กหญิงวิภาดา    ใหม่ทองดี
1. นางสาวสุพรรณษา    ชะเวียตะคุ
2. นางสาวสุวนันท์    ติใหม่
37 37 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาณิศา    ชื่นบางบ้า
2. เด็กหญิงเสาวภาค    โตพงษ์
1. นางสาวกาญจนา    ใจมั่น
2. นางอิงอร    นะมะหุต
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพุทธชาติ    สวัสดิ์นที
2. เด็กชายอัครพนธ์    มาชื่น
1. นายฉัตรนคร    พูลคำ
2. นางสาวสุชาดา    นัยติ๊บ
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาทิพย์    กันทะกำแหง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ต่างใจ
1. นางสาวปรารถนา    ศิริกัน
2. นางสาวเยาวเรศ    เงินสัจจา
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    มาลาศรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จั่นเพชร
1. นางสาวปรีชญา    สุขมี
2. นางสาวอรวรรณ    อุดมสุข
41 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกมล    เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงชฎาพร    พรมเผือก
1. นางสาวปิยะชาติ    ปั้นหุ่น
2. นางเรณู    บุญอินทร์
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรวา    รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จินตะนา
1. นางสาวปวีณา    ใจดี
2. นายรุ่งโรจน์    คงประจักษ์
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์    ปุ๊ดสาร
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    เถื่อนวร
1. นางสาวปรียาลักษณ์    พงษ์อยู่
2. นางพรทิพย์    วงษ์ชัย
44 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายพิเชษฐ์    เพชรพิทักษ์คีรี
2. นางสาวอิษยา    เวียงรักษ์สกุล
1. นางสาวกิ่งแก้ว    เชี่ยวชาญ
2. นางสาวนิติกร    คงกล่อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................