งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 687
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายรัฐศาสตร์    ชูศรีวาส
1. นางลีลา    จำมะเทวี
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวดี    ศรีจันทร์
1. นางสาวนิภา    ขวัญอยู่สถาพร
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิยา    บกแก้ว
1. นายวิญญู    รุจิระปรีชากุล
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนิรดา    ธรรมพัฒนกิจ
1. นางสาวนิธินันท์    ธัชธนพิพัฒน์
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายเกษม    ลุงทูล
1. นางกรรณิการ์    สรรพสุข
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสกาวเดือน    ชุมจันทร์
1. นางสาวรัตนา    ทองนอ
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลนันทน์    ปันดวง
1. นางสาวสุริภรณ์    ผดุงโภชน์
8 8 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวประภารัตน์    พอใจ
1. นางมนัสยา    แก้วใหม่
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวนภวรรณ    มะยอง
1. นางอังคณา    สุปน
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวละอองดาว    เศษสี
1. นางสาวปรีญาวิรุฬห์    เหล่ากสิการ
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัตรา    สุขสวัสดิ์
1. นางสาวสุภาวดี    ศรีใจวงค์
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวโสมสิริ    ภูสถาน
1. นางสาวพรพิชชา    พริบไหว
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์    จินาเดช
1. นายสุวิทย์    นวชีพเจริญ
14 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายวรเมธ    สีตา
1. นางสาวประทุม    ใสสีสูบ
15 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสุทธิดา    ไชยน้อย
1. นางสาวศิริกัญญา    ล้ำเลิศ
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายก้องสกุล    จันทรา
1. นางปุณณ์ภัสสร    จิรันธนินโภคิน
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายชัยรัตน์    พิมพ์ทอง
1. นางดอกรัก    รักษา
18 18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาพัชร    ขุนอยู่
1. นายเทวราช    มังคะละ
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    ไชยนิลวงศ์
1. นายวีรพงศ์    เกรียงไกรเวช
20 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    บุญธรรม
1. นางฉฎาภา    ศรีพฤกษ์
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัชต์    ธีรชัยเกื้อกูล
1. นางนฤมล    นพเก้า
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวปณิธิ    ปินใจ
1. นางสาวมัลลิกา    อิ่มลาภ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาววัสนนันท์    ปัญญา
1. นางดวงดารา    กมลบูรณ์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายศุภกิจ    ไชยตัน
1. นางอนงค์ลักษณ์    มโนวงค์
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาววราทิพย์    ดวงสุภา
1. นางนุชจรี    อานัย
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวหทัยกานต์    วงค์เมทา
1. นางสาวณภัทร    ตนภู
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรพริ้ง    แก้วประพาฬ
1. นางสาวปิยวรรณ    วงค์สงสัย
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ปรางค์    แก้วโง
1. นางจินดาภา    คล้ายบุญมี
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิตยา    วังพิกุล
1. นายภูเบศร์    ปิ่นแก้ว
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมพ์พิไล    ใจอ้าย
1. นางสาวประภาวรินทร์    ดวงเด่น
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุกัญญ์    เจตนานุเคราะห์
1. นางวิภาพรรณ    แก้วกัน
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรัญญา    กล่อมเกลี้ยง
1. นางสุภาพร    สุขวิถี
33 33 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพันธ์นภา    ทองเนตร
1. นางสาวสุธิดา    โพธิ์ขาว
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอรจิราภัสร์    แซ่เหลี่ยง
1. นายณัฏฐพล    จักทอน
35 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวพรนภา    สิงห์แก้ว
1. นางสาริณี    เพชรใจศักดิ์
36 36 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวอาธิติยา    เอ๋ยานะ
1. นายสยาม    พรหมใจ
37 37 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวพุชนา    หงษา
1. นางสาวกาญจนา    ใจมั่น
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวธมลวรรณ    นิตยารส
1. นางสาวสุชาดา    นัยติ๊บ
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจพร    ธิติมาธนภณ
1. นางสาวปรารถนา    ศิริกัน
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมณฑน์    สีทา
1. นางสาวปรีชญา    สุขมี
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษ    ถึงจันทร์
1. นายวิทยา    อินอยู่
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวชรินรัตน์    น้อมนุช
1. นางสมพร    ใจหาร
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ชัยชนะ
1. นางสาวปรียาลักษณ์    พงษ์อยู่
44 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวอนงค์    ดินแดนคีรี
1. นางสาวกิ่งแก้ว    เชี่ยวชาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................