งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายกันตพงศ์    หล่องาม
1. นางสาวนุชนารถ    ใจรัตน์
2. นางอรพินท์    ยี่สิบแสน
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพงษ์    อาวรณ์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ทุนผล
1. นางสาวพัชรี    นวลทิม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ไชยดี
2. เด็กหญิงจันทิมา    วงศ์ปัน
1. นางสาวธิดารัตน์    วิชญเนตินัย
2. นางสาวลัดดาวัลย์    เตชะนา
4 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    กราดกระโทก
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    สดสี
1. นางสาวธิติมา    สงวนเผ่า
2. นางสาวพิลาวรรณ    เตือนสติ
5 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    อาจอ
2. เด็กหญิงบุณยวีย์    ตะเปียว
1. นางสาวพัชรินทร์    โครงกาบ
2. นางสาวสุขสันต์    บุญเล็ก
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    พงพันธ์
2. เด็กหญิงณิชา    แก้ววิไล
1. นายพรณรงค์    ธานี
2. นายอิทธิพล    จันสนิท
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายเมธา    เครือศรี
2. เด็กชายมาฬุต    วงค์เตปิน
1. นางปวีณ์สุดา    บุญเกิด
2. นางสาวมนาภรณ์    อุ่นบ้าน
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายรวิ    ชมภูรักษ์
2. เด็กชายพีรณัฐ    เทพสุคนธ์
1. นายยุทธศาสตร์    ยาปัน
2. นายแซน    มาแว่น
9 9 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายศราวุฒิ    แซ่เจ๊า
2. นายรัฐทัย    เราเท่า
1. นายชิดชอบ    แซ่เจ่า
2. นายพลวัต    อุเต็น
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายทรัพย์ศิริ    สัทธศรี
2. เด็กชายทศพล    ทับสิงห์
1. นายกฤษดา    แก้วพรม
2. นางสาวสุดธิดา    ปรีชื่น
11 11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนุศักดิ์    รุ่งเรือง
2. เด็กชายณัฐพงศ์    บุญชม
1. นางสาวชวินนา    สว่างงาม
2. นางมุกดา    ใจรักษา
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    นัยวัฒน์
2. เด็กชายวชิรพงศ์    สุทธิ
1. นางสาวพรพิชชา    สุนทะวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันยพร    คงส่องแสง
2. เด็กหญิงเนตรชนก    อินต๊ะ
1. นางสาวนันทรัตน์    นวลมา
2. นายสุรชัย    เด่นนภาคุณากร
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทัตต์ดนัย    บุญเอม
2. เด็กชายพิสิษฐ์    ทรกัณฑ์
1. นายวิฑูรย์    เขียวชะอุ่ม
2. นางวิไลวรรณ    ด้วงรักษา
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ปาพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร    วงค์ไฝ
1. นางสาวขนิษฐา    วรรณฤทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    อวิสุ
2. เด็กหญิงอัญชิสา    โพธิ์แจ่ม
1. นางสาวจุฑาภรณ์    หมั่นตะคุ
2. นางสาวพิมพาภรณ์    อ้วนสอาด
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัสวรรณ    มาเงิน
2. เด็กหญิงสิทธิณี    สิทธิ
1. นางพรจันทร์    รักสัจจา
2. นางศิริรัตน์    บุญเรือง
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัชชัย    กาญจโนภาส
2. เด็กชายชยุตม์    โพธิ์พันธุ์
1. นายชิตพล    สะอาด
2. นายลิขิต    สุขพ่วง
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายรัชชานนท์    กันทะวะ
2. เด็กหญิงพัชรพร    ใจตา
1. นายพยุงศักดิ์    แก้วดำ
2. นายวรายุทธ    วงค์คำวัง
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กันธรรม
2. เด็กหญิงชณัฐชญา    จำปาศักดิ์
1. นางสาวสาวิตรี    ไชยเทพ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิภาณ    ตะเภาพงษ์
2. เด็กชายวงศกร    ช่วยพนัง
1. นางกัลยา    มูลจนะบาตร
2. นางสาวชนากานต์    พรมพิทักษ์
22 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัสร์พสุ    รุ่งฉัตร
2. เด็กชายธนวัฒน์    เอกราช
1. นางสาวนงนุช    จิตตา
2. นางสาวพัชราภรณ์    บุญเรือง
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชากร    คำอ้าย
2. เด็กชายเมธัส    เรือนเฟย
1. นางศิรินันท์    นุกาศ
2. นางสาวสุณัฏฐา    อุทธโยธา
24 24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    คำเมือง
2. เด็กหญิงถิรมน    อุ่นใจ
1. นางนวพร    ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน    อินต๊ะแสน
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวาวรรณ    ชาติ
2. เด็กหญิงอมรกานต์    เทียนแท้
1. นางณรฎา    มธุรส
2. นายสุบิน    เครือแก้ว
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงยุพาพร    ใจคำ
2. เด็กหญิงศศิประภา    ใจยัง
1. นางสาวลดาวัลย์    คนอยู่
2. นางสาวสุพรรณี    กาทอง
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวัชญ์    อุทัศ
2. เด็กชายสรวิชญ์    อุทัศ
1. นางอภิณห์ภัศ    ก๋าอิน
2. นางอรวรรณ    คงบรรทัด
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีรดา    เหง้าสา
2. เด็กชายคมกริบ    เหมลา
1. นายธนลถย์    วงเดช
2. นายนิรวิทธ์    นกพึ่ง
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพงษ์    เปลี่ยนบ่อมาตร
2. เด็กชายนิธินันท์    อุ่นแก้ว
1. นางสาวจิรวดี    แก้วมี
2. นายเฉลิมชัย    พันแนบ
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศ์ปณต    ทับทั่ง
2. เด็กหญิงนริศรา    เครือแก้ว
1. นายจีระศักดิ์    สติแน่
2. นางสาวดาริกา    ใหม่ปา
31 31 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    จุมพิศ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ไทยใหม่
1. นายทศพร    มั่งคั่ง
2. นางสาวปรางมาศ    เมืองพรม
32 32 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรวิชญ์    ชัยพล
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ชื้นแป้น
1. นางสาวอนุสรา    นามั่น
2. นางสาวอินทิรา    ใสเขียนวงศ์
33 33 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    วรพันธ์
2. เด็กหญิงพรชนก    น้อมระวี
1. นายวัชร    กล่อมเสียง
2. นายวัชระพงศ์    ปัญญาเครือ
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    วุฒิจิรัฐิติกาล
2. เด็กชายพงศนาถ    นากลาง
1. นางธนัญรัตน์    ทองคำสุก
2. นางพัชรินทร์    โลหะบาล
35 35 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรพงษ์    ไชยศรี
2. เด็กหญิงโยษิตา    สติหมั่น
1. นายพลากร    ขายเครื่องเทศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    รัตนแสง
2. เด็กชายนัทธพงศ์    อินไหล
1. นางศิริเพ็ญ    พินิจพรรณ
2. นางอุมาพร    แก้วปวน
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรีชานนท์    คุ้มทัศ
2. เด็กชายสุทธีกานต์    ทองห่วง
1. นางสาวจุฑามาส    สุขเจริญ
2. นางวาสนา    ปราบุตร
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    จักรเงิน
2. เด็กชายณฐนนท์    นันติ
1. นายสิทธิพงศ์    วงษา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกฤษฏิ์ศรัล    กันติ๊บ
2. นายคุ้มเกล้า    กนกสิงห์
1. นายฐปนรรฑ์    ปัญญาอัศวโชติกุล
2. นายอำพน    คำเขียว
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายภิญโญ    ไชยโส
2. เด็กชายณัฐพร    นาคมอญ
1. นางสาวนฤมล    คชเถื่อน
2. นางสายพิน    ปรักมาส
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    บัวเผื่อน
2. เด็กชายธนพล    เฉิน
1. นางจำปา    ทับกรุง
2. นางสาวสุภามาศ    วงศ์ฉลาด
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติมา    คำเมฆ
2. เด็กชายวันชนะ    นาคศรี
1. นางศิริวัฒน์    จีนทั่ง
2. นางศิริวัฒน์    จีนทั่ง
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวพล    สังข์คำ
2. เด็กหญิงนาถนภา    สิรมาศ
1. นายดิฐษ์ยนัส    ชนะชัย
2. นางสาวปริศนา    วิโนสุยะ
44 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายวงศ์วิศิษฎ์    พนากุลชน
2. เด็กชายพาดิ้เชอ    -
1. นายธรรมนูญ    แจ่มอยู่
2. นางสาวธัญญารัตน์    แสงหนู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................