งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจมาศ    ปัญจะจอม
1. นางอรพินท์    ยี่สิบแสน
2 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายสุราช    เยซ่อ
1. นางจันทร์เพ็ญ    จินกระวี
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวธิภารักษ์    บริรักษ์
1. นางสาวจุฬาทิพย์    ทิพย์ศรีบุตร
4 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวลักษมณ    พันยา
1. นางสาวธิติมา    สงวนเผ่า
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายอาคม    สุกใสยา
1. นางสาวจินดา    สิริสมบัติเจริญ
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา    ชัยชะนะ
1. นายพรณรงค์    ธานี
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรลภา    สุยะการ
1. นายสุวรรณ    วงษ์ศิลป์
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวอรปรียา    จ๊ะโม่ง
1. นางจิราวรรณ    ชุ่มวงค์
9 9 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายสุรชัย    ประหนึ่งทอง
1. นางสาวจันทร์ทิพย์    อมรกิจขยัน
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายจิรพัทธิ์    หึกขุนทด
1. นายทัศนชัย    เก่งกำลังพล
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริภัทร    ตรีรัตน์
1. นางสาวนุชนาฏ    มีทอง
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐชริกานต์    จันทราช
1. นางสาวไพรินทร์    อ่อนศรี
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายพีรวิชญ์    แสนสุข
1. นางศศิกานต์    แสนจันทร์
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายจิราธิป    เพ็งแสงทอง
1. นางวิไลวรรณ    ด้วงรักษา
15 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาวดี    แซ่พ่าน
1. นางสาวศิรประภา    อุดมศิลป์
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฬาภรณ์    บัวลา
1. นางนงลักษณ์    ต่วนชัย
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายสรวิศ    มูลคำ
1. นางศิริรัตน์    บุญเรือง
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววริสรา    เฮ่งลี
1. นายตติย    พวงชื่น
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายสันต์ทศน์    คำไก่
1. นายพยุงศักดิ์    แก้วดำ
20 20 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายจาย    -
1. นางศิราพร    พุฒิเศรษฐ์
21 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิภา    แสนนาใต้
1. นางสาวพัชรินทร์    น้อยสวรรค์
22 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายเสกสรร    แสนเมืองเปียง
1. นางสาววาทิตา    แสงศรีจันทร์
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายชัยธวัช    คุณา
1. นางวลัยพร    ปิ่นแก้ว
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายชโยดม    สุวรรณา
1. นางภัทราภรณ์    เลขะวิพัฒน์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    รัศมีดาวโสภา
1. นายสุบิน    เครือแก้ว
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายธรรณธรณ์    ขอนพันธ์
1. นางสาวปิยรัตน์    จันทร์ใจ
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอรณิชา    แซ่หย่าง
1. นายเสถียร    การคนซื่อ
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวธนัญญา    รักงาม
1. นางสาวประภาวัลย์    มั่นใหญ่ชัยโชค
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอันนา    โลซ์มันน์
1. นางสาวมาลินี    สุขหา
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายธนวัฒน์    เปงติ๊บ
1. นายจีระศักดิ์    สติแน่
31 31 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติวรรณ    ทนันชัย
1. นางสาวปรางมาศ    เมืองพรม
32 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณิสา    จันทะบาล
1. นางสาววราพรรณ    ธัญญเจริญ
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายบุญฤทธิ์    อุดมสุข
1. นางกชกร    แก่นจันทร์
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายกรวิชญ์    แสงจันทร์
1. นางพัชรินทร์    โลหะบาล
35 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสิทธิชาติ    เต่าทอง
1. นางภัสราวดี    เกตุนะ
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายสุวัจน์    ตาวงค์ษา
1. นางสาวศิริพร    สลีอ่อน
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายวรัญญู    อยู่นิยม
1. นางสาวจุฑามาส    สุขเจริญ
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายปฎิภาณ    ปัญญา
1. นายชัยบุญ    วงค์สอน
39 39 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายศักดิธัช    กันทะจักร์
1. นายกิตติพงษ์    เฉพาะตน
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    เผือกเดช
1. นางกนกพร    มุงเมือง
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายสุธาศิน    สมพรมิตร
1. นางสาวจีรภา    ตันเจริญ
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณิน    โป่งเครือ
1. นางสาวพัชราภรณ์    อินติ๊บ
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธนสิน    หมื่นอาจ
1. นายธีรวุฒิ    อภิปรัชญาฐิติกุล
44 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายไกรฤกษ์    สกุลพุฒินาท
1. นายธรรมนูญ    แจ่มอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................