งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 069
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรไพรรัตน์    ปุลิตา
1. นายนวพล    ปัทมากร
5
2 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเพ็ชรี    กมลาสน์กมุท
1. นางสาวนุชรินทร์    ปามูล
17
3 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนกานต์    พบความดี
1. นายพรชัย    ไผ่ปาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 11 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธัชชัย    หมายมั่น
1. นายนที    พึงไชย
ชนะเลิศ
5 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    กาวิน
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนพร    พิลางาม
1. นายวัชระ    คำสุข
13
7 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติมา    คล้ายสมมุติ
1. นายวัชระ    คล้ายแสงฤกษ์
7
8 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    แพงไข่
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
9 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    อนันตผล
1. นายสมเกียรติ    พิมพันธุ์
11
10 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเศรษฐสินธ์    มณีใจคำ
1. นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล
11 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    เคยเหล่า
1. นางสาวบงกชพรรณ    สิมาชัย
6
12 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิเดช    รวีวรรณ์
1. นายณัฐพงษ์    สีมา
9
13 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัศวิน    พรหมสนธิ์
1. นายชิษณุ    ดุริยรัตน์
14
14 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรจนา    แพพิพัฒน์
1. นางสาวสุดารัตน์    บุญเกียน
16
15 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    กองประดิษฐ์
1. นายนวภูมิ    ประทุม
15
16 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐาปนี    พิลาตัน
1. นายสมนึก    ศรีปิ่น
18
17 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภูมิ    นาคเจือทอง
1. นายกำพล    เนตรเชย
8
18 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ผ่อนชมภู
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์    ตัณนิติศุภวงษ์
10
19 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุธนา    ชำนาญจุ้ย
1. นายธนากร    ศิริสุข
4
20 42 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 0 1. เด็กชายณัฐพงษ์    บำเหน็จ
1. นายกิตติภัณฑ์    น้อยยม
20
21 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุธินันท์    จูมาศ
1. นายวิษณุ    หนูแย้ม
19
22 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ    อุ่นทอง
1. นายจตุพล    ใจยวน
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................