งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอธิชา    ตู้เพ็ชร
1. นางวรัญญา    ศรีวงศ์
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุณณวิช    ศิลปเสริฐ
1. นางสาวทิพยวารี    คำออน
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย    ปั้นรูป
1. นางสาวอรพรรณ    มหาวัน
4 4 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธวชินี    ชำนาญกิจ
1. นายนิชนันท์    ประสิทธิ์กุลไพศาล
5 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนเรศ    ไทยเดช
1. นายสุกฤษฏิ์    ศรีมา
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชานาถ    พรมจันทร์
1. นางสาวเกศวดี    เสาสิน
7 7 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิเชษฐ์    พิเมีย
1. นางสาวนิรินดา    เพตะกร
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโสภิตนภา    ชูอินทร์
1. นางสาวสัจจาพร    หมื่นโฮ้ง
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายสรศักดิ์    กุณนา
1. นางสาวอลงกรณ์    แก้วสุข
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพงษ์    เหล่าอินทร์
1. นางสาวบัณฑิตา    โพธิ์เสือ
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา    เมิดจันทึก
1. นางนิตยา    ทีดี
12 12 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนภัสสร    แม้นพรหม
1. นางสาวฐิตารีย์    สำรี
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายโสภล    ปองลาภสุนทร
1. นางสาวนันทรัตน์    นวลมา
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรณิชา    ศรีเนตร
1. นายไผท    เสือน้อย
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา    อุตบัววงค์
1. นางสาวขนิษฐา    วรรณฤทธิ์
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทินา    เอี่ยมทวี
1. นางสาวญาณิศา    สอนบุญเกิด
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนฑิรา    เหลาดา
1. นางวารินทร์    คุณศรี
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกฤต    พูลเขตกิจ
1. นางสาวศุภัสสราพร    มานะการ
19 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพณิชพิชา    ยะฟู
1. นายอนุศาสน์    หงษ์แก้ว
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายนราวิชญ์    พรมฝาย
1. นายปิยศักดิ์    นาคช่วย
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    พันสุด
1. นางสาวสุรินทรา    แสงฤทธิ์
22 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ์    ศรีสง่าวงษ์
1. นายธนกฤษ    มากบุญ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูภัชร    ตรีนุสนธิ์
1. นางดวงจันทร์    หลายแห่ง
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสหธร    ยะใหม่วงค์
1. นางพุทธธิดา    ไชยยงค์
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญา    ไชยราช
1. นางกรุณา    สมบรูณ์
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แก้วศรีโวย
1. นางสายสมร    จิตตั้ง
27 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วิญญรัตน์
1. นางสาวโชติกา    เชียงพิณ
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    เสนะจำนงค์
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส    นันทเมธีธิปพงษ์
29 29 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประภาภรณ์    ภูผาลี
1. นางสาวพรรนภา    ประดับเชื้อ
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัชภัค    อินทจักร
1. นางศิวพร    วงค์กันยา
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุริชยา    ถิ่นถา
1. นางวชิรภานันท์    ขันคำต๊ะนันท์
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    เศษบุบผา
1. นายทรงยศ    สกุลยา
33 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    ทองเข้ม
1. นางศรัณยา    พงศ์ภัสสร
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชารีย์    อุทัยไพศาลวงศ์
1. นางสาวพัชรา    ตะเอกา
35 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    พิยะใหญ่
1. นางบุหงา    วิชา
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทฉัตร    ปัญญาจักร
1. นางเอมอร    ผลสนอง
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    พนมชัยชยวัฒน์
1. นางสาวมนทณีย์    ขัดสี
38 38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษบามีนตรา    เทพอาจ
1. นางฐิติรัตน์    ปัญญาวงค์
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตพร    กิจสุภา
1. นางสาววิไลวรรณ    หมั่นค้า
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา    หวังเจริญผล
1. นางสาวเพชราภรณ์    ดินแดง
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    มาไว
1. นางสาวสุภามาศ    วงศ์ฉลาด
42 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภสุตา    หน่อแก้ว
1. นางสาวนิรมล    แจ่มรัตนโสภิณ
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    ศรีธวนนท์
1. นางอัญชุลี    วาวแวว
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจรรยาพร    เกียรติกองแก้ว
1. นางสาวจุฑารัตน์    เทพาชุมพู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................