งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายศิวกร    วงศ์ประเสริฐ
1. นายวรชิต    ฟูศรี
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอรุณรัตน์    จิตรัตน์
1. นางสาวทิพยวารี    คำออน
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายวรัญญู    มูลตา
1. นางนงนุช    ชัยนันตา
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายชินวัตร    แห้วเพ็ชร
1. นางสาวจารุวรรณ    เครืออ่อน
5 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายนิกร    แซ่หลิว
1. นายสุกฤษฏิ์    ศรีมา
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนาภรณ์    เตชพิมพ์
1. นางสาวสุนิสา    บุญมา
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตสุภา    พรมเมือง
1. นางศุทธินี    ไชยรินทร์
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวกชนันท์    ต่างใจ
1. นางณัฐพร    การศิริ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวอาทิตยา    รวีรุ่งโรจน์
1. นางสาวชลธิชา    ธรรมใจ
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาดา    คงตา
1. นางสาวกมลชนก​    บุญลี้
11 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    วรอินทร์
1. นายชลชรัส    นุกอง
12 12 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวศวรรยา    มีพูล
1. นางสาวฐิตารีย์    สำรี
13 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายธิติ    ต๊ะพ่อ
1. นายสุรชัย    เด่นนภาคุณากร
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชาริสา    ศรีแพง
1. นางสาวอัญชลี    จันจัด
15 15 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายทินกร    แสงสรทวีศักดิ์
1. นางสาวเพลิน    ใจแก้ว
16 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวพร    ฤทธิ์กล้า
1. นางสาววิภารัตน์    บุญวาส
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศิราพร    ศรีบุญเรือง
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ศรีทอง
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายสิรวิชญ์    แย้มสุข
1. นางสาวกนกพรรณ    ลอยสงเคราะห์
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ใจตุ้ย
1. นายพยุงศักดิ์    แก้วดำ
20 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริมา    ไทยใหม่
1. นายสราวุธ    ปันทวัง
21 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภา    บุญมา
1. นางสาวพัชรินทร์    น้อยสวรรค์
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวพิรดา    วงค์นันชัย
1. นางทิพวรรณ์    บุญเป็ง
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    กันทะเป็ง
1. นางสาวสุณัฏฐา    อุทธโยธา
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาววิรดา    กิตินันท์
1. นางนันทิกานต์    ยาปัน
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวศนิดา    หว่างปอ
1. นางเกศรินทร์    เจริญสุข
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายภานุมาศ    บุญช่วย
1. นายกิตติพงษ์    เรืองชัยศิวเวท
27 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายพัทธดนย์    คงคล่อง
1. นางสาวฤทัยรัตน์    รินแก้ว
28 28 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวศลิษา    กำปงชัน
1. นายกิตติพงษ์    เพชรทอง
29 29 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายอนุกูล    เพ็งเขียว
1. นายจักรกฤษ    สมศักดิ์ดี
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวปฏิพร    จังแฮ
1. นายณัฐวุฒิ    อบเชย
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวยุพารัตน์    อุตเสน
1. นางสาวพัชรีย์    เทพจันทร์
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณศิยารัชน์    กฤตสุวรรณ์
1. นางสาวกฤษณา    สร้อยทิพย์
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา    เกิดพงษ์
1. นางสาวศศิภา    ศรีสม
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนารากร    วรกุล
1. นางสาวสถาปนา    บุญมาก
35 35 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายหัสดิน    วงศ์ชัย
1. นางสาวณัฏชาวรินทร์    ภูริภัณฑ์ธนะ
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพวรรณ    จันทร์ทอง
1. นายประสงค์    เลิศสมบัติพลอย
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรกานต์    บุญเลิศ
1. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชชา    ชะลาชุม
1. นางสาวอารีย์    ยานะ
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอรปรียา    แสงศรีจันทร์
1. นายก่อเกียรติ    ศิจิตต์
40 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานิตา    พึ่งม่วง
1. นายรพีภัทร    อินทอง
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรดา    จางวางคง
1. นางวิภา    ปิ่นหอม
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวอรณัส    มีรอด
1. นางสาวนฤมล    สุขแดง
43 43 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    บุญไทย
1. นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายดรัณภพ    คีรีพิทักษ์
1. นางสาวสุภัคณา    นามวงศ์ศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................