งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 692
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวยลดา    มาไกล
2. นางสาวธาริณี    ศรีตระการ
3. นางสาวณัฐชา    บุญหอม
4. นางสาวมนัญชยา    กาติ๊บ
5. นางสาวจิราพร    วงศ์ใหญ่
6. นางสาวพรวิภา    ศรีคำ
7. นางสาวกรกนก    วงศ์ใหญ่
8. นางสาวเคียงดาว    อำขำ
9. นางสาวรัชฎาวรรณ์    กาติ๊บ
10. นายปิติพัฒน์    กวีรัตน์ภูผา
11. นางสาวศุภิสรา    ชูไว
12. นางสาวจิราพร    พรหมเสน
1. นายนคร    ผ่องใส
2. นายนที    บุตรศรี
3. นายปิยะวัฒน์    ทองสุก
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรหมภัสสร    ขุนนา
2. นางสาวชญาดา    ทนันท์
3. นางสาวจุฑามาศ    จันทร์ช่วย
4. นางสาวถิรนันท์พร    มาเมือง
5. นางสาวพิมพ์ภิมล    สำราญ
6. นายภาคภูมิ    ธิปั๋น
7. นายปัญญา    ชื่นอยู่
8. นายภาคิณ    ขาววงค์
9. นางสาวพิชญ์ณภัทร์    เขียวระยับ
10. นายพัฒธรพันธ์    จิโน
11. นางสาวพัชรี    ลุงยะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนัศศิพิมาณ    คุณาสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19
3 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาพร    มาตทวงษ์
2. นางสาววาสนา    ทองกลัด
3. นายอมรเดช    กันจุล
4. นางสาวแพรวา    นาชัยเริ่ม
5. นายชลิต    มุงคุณคำชาว
6. นายฐิติพงศ์    ศิริพิน
7. นายศิริมงคล    จาดผึ้ง
8. นายพงศธร    เพ็ชรหิน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวภคพร    จันทวงษ์
2. นายสมเจตต์    อำภา
3. นางสุรวดี    แสงภักดี
4. นายอนุชา    เชยชม
23
4 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายศุภณัฐ    ชุนหสุวรรณ
2. นายกิตติศักดิ์    แซ่ฉั่ว
3. นายคุณานนต์    ใจขัติ
4. นางสาววชิรญาณ์    อ่องคำ
5. นางสาวเบญญาภา    ไชยศร
6. นายดุริยางค์    ขันด้วง
7. นางสาวอัญธิกา    จันทร์ชมภู
8. นางสาวเพชรดารินทร์    ธนดาวพิจารณ์
9. นายปวเรศ    ขันใจ
10. นางสาวพิมพ์ธิชา    อินทร์ศรี
11. นายวีรชน    คำภีระ
12. นางสาววิชญาดา    ปิ่นพรหม
1. นายมงคล    ศิลป์สุพรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนิภา    กีเรียง
2. นายณัฐวัตร    คำมั่น
3. นางสาวศศิประภา    นานาค
4. นางสาววรินทร์ทิพย์    เลื่อนยศ
5. นางสาวภัทราพร    กันปาน
6. นางสาววรางคณา    นงพา
7. นางสาวธนิชา    ห้วยตระกูล
8. นายสิทธิโชค    คำสิงห์
9. นายบดินทร์    กสิวิวัฒน์
10. นายอนุกูล    ทั่งจันทร์
11. นายธนกร    มาสาร
12. นายชินวัตร    ยวงบุญตา
1. นายพชรพล    ออกเจนจบ
2. นายอรรฆวุฒิ    เมืองสุวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายเมธา    ธิยา
2. นายณัฐพล    สิทธิมงคล
3. นายจิรพนธ์    ล้อมน้ำ
4. นางสาวชลธิชา    ไชยกองละ
5. นายธรชญาน์    บุญญา
6. นายณัฐวุฒิ    เชียงแก้ว
7. นายอรรถพล    ระอ้วน
8. นายสุพรัตน์    กลมลี
9. นายปัฐวิกานต์    มูลทา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายสมยศ    น้อยไผ่ล้อม
2. นายสิทธิชัย    ศศิทัตต์
3. นางแพรวไพลิน    ศศิทัตต์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
7 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงฤทัย    ทองกรม
2. นางสาวกันต์ธรากร    เจนถิ่นป่า
3. นายธนพร    ชลาสินธุ์
4. นายณัฐพันธ์    ตรีสุทธิ
5. นายทัศนัย    เพ็ญสุข
6. นายอานนท์    อาจณรงค์
7. นางสาวจนิสตา    กาสา
8. นายธนวัฒน์    คงยุทธ
9. นายธาราดล    ควรกาญจน์
10. นางสาวพิยาดา    จุ้ยเรือง
11. นายจตุพล    ขันวิเชียญ
12. นางสาววรัญญา    แย้มแสง
1. นางสาวดุริยา    พุมานนท์
2. นายนิลรัตน์    พึ่งพา
3. นางสาวบุษรา    อาบวารี
4. นายอภิรักษ์    กัลพันธุ์
7
8 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวจินดาภา    แสงจันทร์
2. นางสาวจินตภา    แตงหมี
3. นางสาววรรณวิศา    มาชื่น
4. นางสาวพรไพลิน    สุ่มมาตย์
5. นายชนิตพล    กั่นเพ็ง
6. นางสาวสิริกร    วงค์เทพ
7. นายพงศกร    ปราณีต
8. เด็กชายชัยชาญนันต์    น้อยเมือง
9. นายชิษณุพงศ์    ศรีจันทร์
10. นางสาวนฤมล    จันประสิทธิ์
11. นางสาวพิมลวรรณ    เถื่อนชนะ
12. นางสาวลูกนิมิต    เขียวโต
1. นางวารุณี    พูลหน่าย
2. นายวีรพล    สุวรรณไตย์
3. นายสุนทร    เนียมเปีย
4. นายสุเทพ    ทองอ่ำ
29
9 14 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายกิติภัทร    ประทุมทิพย์
2. นายชัยวัฒน์    เฟื่องมณี
3. นายไตรภูมิ    วงษ์สกุลดี
4. นายนพดล    ถิ่นพยัค
5. นายเอกชัย    เมืองไทย
6. นายณัฐพล    เมฆจันทร์
7. นายอัครพล    จันนคร
8. นายณัฐวุฒิ    คำลำ
9. นายเอกรินทร์    หงอนไก่
10. นางสาววิภาพร    ลาโภ
11. นางสาวภคพร    เดินดง
12. นางสาวภคนันท์    เดินดง
1. นายธนกร    บุญเอ็ม
2. นายธราธร    พรหมพิทักษ์
3. นางสาวประภัสสร    กุลมิตร
4. นายศุภณัฐ    ชนัทนาวา
14
10 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวอัญชลี    ไชยหมู
2. นางสาวกรองกาญจน์    สุดสายตา
3. นายศรราม    นะที
4. นางสาวธัญชนก    หล่อเนตร
5. นายวิทวัส    โกษาเวียง
6. นายทรงสิทธิ์    เตชะเลิศพนา
7. นายณัฐพล    อนาวรรณ์
8. นางสาวเบญจมาศ    มีศรี
9. นางสาวเบญจวรรณ    มีศรี
10. นายคมสัน    จันทร์ปุก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายขวัญชัย    ตัดแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25
11 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิสรา    จองหม่อง
2. นายนครินทร์    พรหมพีระ
3. นางสาวเพียงขวัญ    พิริยากัญจน์
4. นางสาวกนกอร    สุทธกุล
5. นางสาวสิริยากร    ใจลังกา
6. นายภูวกร    อุโมงค์โน
7. นายวรากร    สุขกล่อม
8. นายประชาธิปไตย    ชนะชัย
9. นายณัฐพล    นิ่มงามศรี
10. นายธนเดช    แก้วแสนเมือง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจักรพันธ์    สุวรรณซาว
2. นายประวิทย์    วิเชียรพจน์
3. นางสาววรางคณา    มณีจักร
4. นายวสันต์    วีระโพธิ์
ชนะเลิศ
12 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายสิงหภูมิ    หนูพุ่ม
2. นายธนพงษ์    มากบุญ
3. นางสาวณตะวัน    บุญส่ง
4. นางสาวธัญญลักษณ์    ภักดี
5. นางสาววรัญญา    อุดมวรวุฒิ
6. นายเยี่ยมยุทธ    ศรีรอด
7. นายพัฒนกร    โนรี
8. นายปริญญา    สีรอด
9. นายอธิคม    เครือษา
10. นายณัฐพล    รอบคอบ
11. นายธัญวรัตม์    บัวแก้ว
12. นางสาวสุภาภรณ์    แจ้งนิลรัตน์
1. นายราชันย์    ชัยศุภสกุล
2. นายสำราญ    อินทร์ประสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
13 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิล    แดงชัย
2. นางสาวศิริยาพร    ทารักษ์
3. นางสาวณัฐชริยา    พิมสาร
4. นายภิคเดช    กาฬวรรณ์
5. นางสาวอุมาพร    นะมะโน
6. นายภูสิทธิ์    พรหมวัฒนพันธ์ุ
7. นางสาวพิมพ์พิศา    สุประดิศสกุล
8. นางสาวพรธิดา    พิทยาวุธพินิจ
9. นายฉันทัช    ใจคำ
10. นายฉัตรชนก    แปดนัด
11. นางสาวญาณภัทร    ศรีใจ
12. นางสาวบุศยมาศ    โลหิตกาญจน์
1. นายธีรพันธ์    ปิงแก้ว
2. นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี
3. นายอมรเทพ    ฝั้นชมภู
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
14 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายอัครพล    เดชะบุญ
2. นายศักดินา    วงค์ไชย
3. นายสุทัตชา    รุ่งสว่าง
4. นายเอกมงคล    วงศ์ไชย
5. นายวีรวร    คำโล
6. นางสาวณัฐธิชา    เครือสาร
7. นางสาวพรรภษา    มีชั้น
8. นายพิพัฒนชัย    รินฟอง
9. นายเพียงสูรย์    ทิศสุกใส
10. นายสุชาครีย์    นามแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณรงค์กรณ์    ธนานุรักษ์กุล
2. นางสาวปวริศา    วังผา
3. นายอิทธิกร    มาฟู
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
15 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายอลงกรณ์    กลหิรัญ
2. นายกิจกรณ์    บุญมา
3. นายนาวิน    ติวัน
4. นายเจษฏา    อะริยะ
5. นายทินากร    ลักธพรรณ
6. นายนราวิชญ์    ปาลี
7. นายนิติพล    วีระวงค์
8. นายชานน    โสตถิพันธ์ุกุล
9. นายเฉลิมเกียรติ    พานทอง
10. นายพัทธนันท์    ระเบียบพร้อม
11. นายจิรภัทร    ไชยศร
12. นายเอกรัตน์    -
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญตา
2. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
3. นายธรรมธัช    ป๋าวงค์
4. นายประกิจ    ผาติจิรโชคิ
25
16 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกรกช    ปองรัก
2. นางสาวชฎารัตน์    นำโน
3. นางสาววชิรดา    กิ่งทอง
4. นางสาวปิยกาญจน์    ทัศนสุวรรณ
5. นายอัครพล    เฉิดฉาย
6. นางสาวอุษณา    จันทร์ตาก๋อง
7. นางสาวกนกวรรณ    อินต๊ะรัตน์
8. นางสาวฐิติมา    โนชัย
9. นางสาวนนทิยา    มหาไม้
10. นางสาวนฤมล    จินานาง
11. นางสาวศิกขรา    เป็งมา
12. นายสุวดลย์    สมพงษ์
1. นางสาววรินดา    ทะยศ
2. นายศุภกร    สุวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
17 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายณภัทร    กวางทอง
2. นายเจษฎา    ดำจร
3. นายศักย์ศรณ์    มณเฑียรสุภา
4. นางสาวกัลยา    เสือโต
5. นางสาวกานต์ธิดา    คณเกณฑ์
6. นางสาวเปมิกา    ม่วงเพชร
7. นางสาวบัณฑิตา    เขยนอก
8. นางสาวเบญจรัตน์    ใจรักษา
9. นางสาวพรรณพษา    สีลาอาจ
10. นายภูมิพัฒน์    คมปลาด
11. นางสาวจิดาภา    ชาร์ลีน สวัสดิ์นที
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธงชัย    เมืองทอง
2. นางสาวปรัชวินันท์    สว่างจิตต์
3. นายปรีชา    สว่างจิตต์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20
18 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    กันทะลือ
2. นางสาวศิรัญญา    บุปผาสายชล
3. นางสาวยุวภา    ปาง้วน
4. นายรัชชานนท์    ชัยชมชื่น
5. นายพงศกร    กองชุ่ม
6. นายพงศภัทร    ภักดีเพิ่มพูน
7. นางสาวไพรินทร์    หล้าเสาร์
8. นางสาวธันยชนก    นิปุณะ
9. นางสาวระพีพัฒน์    บือคำ
10. นางสาวสิริญญา    จินาคำ
11. นางสาวมณฑิณี    มาธุสรสวรรค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวทฤฒมณ    การะหงษ์
2. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21
19 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายปรรณกร    พรหมลา
2. นางสาวจิรภัทร์    ผูกจิต
3. นายอพิชน    ขันไร่
4. นายกรวีร์    ปากห้วย
5. นางสาวชนาพร    เมฆอากาศ
6. นายศักดิธัช    เรือนคำ
7. นายธนวัฒน์    ไชยนิลวงศ์
8. นายอรรณพ    สายยนต์
9. นายเอกอรุณ    พุ่มน่วม
10. นางสาวลักขิกา    พริมมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายปรัญชัย    ปากองวัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
20 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายกรพิทักษ์    ใจแสน
2. นางสาวเขมธิศา    เธียรไทย
3. นางสาวปุณณภา    ทรงประดิษฐ
4. นางสาวอาทิตยา    พวงสมบัติ
5. นายธรรมรักษ์    อึ้งเจริญวงค์
6. นายอรรถพล    หุ่นสุวรรณ์
7. นายนิรชิต    ศิลป์ไพราช
8. นางสาวณัฐธิดา    เอี่ยมสอาด
9. นางสาวกิตนภากาญจน์    วาราชนนท์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายดฐพงศ์    ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง    ศรีจันทร์
3. นายพงศกร    ศรีจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
21 34 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    เขียวขำ
2. นายอรรถชัย    ปรีเอี่ยม
3. นายอนุวัต    จันทร์พั่ว
4. นายภัทรกร    จำนงค์ศรี
5. นายปรเมศ    ทองปฐพี
6. นางสาวณัชชา    หมื่นราม
7. นางสาวสุรัสวดี    สาระวัน
8. นางสาวกชกร    แก้วใหญ่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายติณณภพ    ตรีสอน
2. นายวรฉัตร    นาคะรัตนกุล
3. นางอัธยา    วิจิตรศิลป์
4. นายเต็มสิทธิ์    ลิ้มศุภรัตน์
5
22 35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายพิพัฒ    พิชัยรัตน์
2. นายภัทรดนัย    สิงห์แก้ว
3. นายชนกันต์    ปันติบุญ
4. นายพิรภพ    เตชะกสิกรพาณิชย์
5. นายประวิทย์    ประดุจชนม์
6. นายกฤตภัค    ชัยวรรณะ
7. นายปิยสวัสดิ์    ปิยนุสรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายบุญญินท์    นาแพร่
2. นายอาทิตย์    มูลเพชร
3. นายเรืองเกียรติ    นุธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25
23 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวมนัสนันท์    แซ่ย่าง
2. นายอภิสร    อ่อนหอม
3. นางสาวกมลลักษณ์    น้อยนาง
4. นางสาววรารัตน์    สังฆะมณี
5. นายณัฐดนัย    ผิวขำ
6. นายวีรภัทธ    พิมพ์สีทอง
7. นางสาวสุภาพร    เพชรทิม
8. นางสาวอติพร    ยุตติธรรม
9. นางสาววริยา    เจียมประสิทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายภูวนาจ    เกลาพิมาย
2. นายศราวุฒิ    คำมุ้ย
3. นายอรรถวิทย์    ฤทธิ์แก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐณิชา    โลหะภากร
2. นายวรรธนะ    แซ่ลี
3. นางสาวนลินทิพย์    ไคขุนทด
4. นางสาวศุภากร    บุญยรัตน์
5. นายบุญยกร    จริยา
6. นายนิพิฐพนธ์    ไชยชนะ
7. นางสาววิภาพรรณ    เกตุคำ
8. นายศุภณัฐ    มงคลกุล
9. นายกัปตัน    ยิ้มแย้ม
10. นางสาวณัฐนันท์    นันตา
11. นายธนวิชญ์    สถิตคุณอนันต์
12. นางสาวนาราภัทร    ศรีทอง
1. นางสาวจิราภา    ทองเมือง
2. นายศาทิตย์    ประเสริฐ
3. นางสาวสุขนิษฐ์    ยาละ
4. นายสุเทพ    มโนสมุทร
9
25 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพีระพร    กองพรหม
2. นายพีระพร    กองพรหม
3. นางสาวสิรินดา    ทิศอุ่น
4. นางสาวพศิกา    กระถินทอง
5. นางสาววรรณมาลี    สุพรม
6. นายกฤตวัฒน์    สมบูรณ์
7. นางสาวณัฐธญาดา    สุวรรณพัฒน์
8. นายภูริณัฐ    ไชยศรี
9. นายทองพุทธคุณ    ใสสุทธิสะอาด
10. นายเอกภาพ    แก้วชมภู
11. นายสิริกานต์    เชื้ออุบล
12. นายเชาวกฤษณ์    ไชยมงคล
1. นางสารภี    พรหมโวหาร
2. นายสุรเชษฐ์    เมฆอากาศ
3. นายอิทธิชาย    ณ ลำปาง
4. นางสาวเมธิกา    ไม้แสนช่าง
6
26 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพัฒนาพร    มั่นกิจ
2. นายศุภณัฐ    เหมือดไธสง
3. นางสาวเบญจวรรณ    เพชรแสง
4. นายกิตติพัฒน์    รอดแจ่ม
5. นายกรรชัย    ทานุวัตร์
6. นายวรนาท    สรรพศรี
7. นายวิษณุ    บุญมี
8. นายอนุสรณ์    ทวนขุนทด
9. นายศรัณย์    ปินตา
10. นางสาวอารยา    รอดแก้ว
11. นางสาวสุตาภัทร    เพ็งศรี
12. นางสาวกัณฐิกา    โกยหิรัญ
1. นายพินิจ    นุชสวาท
2. นายภานุพงษ์    ชูชื่น
3. นายฤทัยรัตน์    แจ้งดี
4. นายวจนะ    แพ่งสภา
28
27 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลณัฐ    จันคำ
2. นางสาวหัทญา    สุดแท้
3. นางสาวพิชาดา    เกตุอ่อน
4. นางสาววรกานต์    ศรีสุทธา
5. นางสาวเยาวลักษณ์    ไวว่อง
6. นางสาวพลอยชมพู    อ่อนมาดี
7. นางสาวศศิประภา    กลิ่นทุ่ง
8. นางสาวขวัญชีวา    เมทจักร์
9. นางสาวศิรินดา    มีมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกฤษณะ    ปัญญาเลิศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
28 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายนพรัตน์    กุลคิด
2. นายกนกพล    รุ่มรวย
3. นายวีรภาพ    บัวเพ็ง
4. นายพนัส    แสนสุข
5. นายกานต์ณัฐพงศ์    แก้วจรูญ
6. นายภูผา    ผิวพรรณ
7. นายพิพัฒน์พงศ์    รัตนพันธ์
8. นางสาวษมารัตน์    ลักษณะวิเชียร
9. นางสาวชญาฎา    เขียวสี
10. นางสาวญาณิศา    บำเพ็ญ
11. นางสาวเสาวภาคย์    กองช้าง
12. นางสาวพิมลวรรณ    พูนเกษม
1. นายณัฏฐชัย    พรหมมูล
2. นายศราวุฒิ    ถ้วนถี่
3. นางศิวพร    บูรณพิริยะพงศ์
4. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
22
29 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณิษา    คำหมี
2. นางสาวชามาวีร์    สุขจิตร
3. นางสาวอินทิรา    ด้วงอ้น
4. นางสาวอมรรัตน์    จันทร์ฤทธิ์
5. นายวรเมธ    จินา
6. นายจิรายุ    สิงยะเมือง
7. นายอติวิชญ์    พงษ์นุช
8. นายธนพล    พันสมุทร
9. นายอภิสิทธิ์    เขียวแดง
10. นายพงศ์ปณต    ขัดกันทะ
11. นายศุภกิตติ์    หล้าเตจา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจิรวัฒน์    นาควิจิตร
2. นายณัฐชนนท์    แก้วปลั่ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
30 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายรัชชายุต    แก้วเนตร
2. นายภาณุวัฒน์    ชมอ้าย
3. นายธนกฤต    สุวรรณจันทร์
4. นายภูมิภัทร    ภัทรภูวนัตถ์
5. นายธนพล    ยะปาน
6. นายวศิน    อินทร์คำ
7. นายพิชัย    วิจินธนสาร
8. นางสาวสิริกุล    เทาตัน
9. นางสาวอรพินท์    ติต๊ะ
10. นางสาวศิริลักษณ์    แก้วกลม
11. นางสาวสุจิตรา    ทับศรีแก้ว
12. นางสาวอริศรา    สัจจกรุณา
1. นายจิรายุส    คงเนตร
2. นายธิติกร    ปิยนุสรณ์
3. นายภูวดล    ดำนงค์
4. นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................