งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 693
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญชิดา    ปริญญา
1. Mr.Matthew Thomas    Kelleher
10
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์    จงศิริ
1. นางนพพร    วิวัฒนเศรษฐ์
25
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาเอล    หมื่นอุสาห์
1. นายธนากร    แก้วบุญเรือง
18
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรีชญาน์    สอนมาก
1. นางนพรัตน์    อรรคโชติ
19
5 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    จุฬาธารารักษ์
1. นายรักษ์พงศ์    อุตรสุข
7
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    กัปโก
1. นางภาวิณี    จันทร์ทิพย์
9
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิง ศิริรัตน์    ปานเอี่ยม
1. นางจารุนันท์    ใจจิตร
20
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจตุรพร    คูอาริยะกุล
1. นางปิยะฉัตร    แบนนิสเตอร์
12
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพรจิรา่    ไชยพูน
1. นางสาววริยา    ศิริทรายทอง
31
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    เมณกูล
1. นางสาวนุสรา    น้อมเศียร
40
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎานันท์    สร้อยสุข
1. นางสาวภัสราภรณ์    สุขแสวง
38
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนิกานต์    เกตุสุธรรม
1. นายศราวุธ    พร้าโต
37
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปราณปรียา    เซี่ยงฉิน
1. นางสาวรำไพ    อุ่นเครือ
28
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญมณี    พฤฒิวรกุลชัย
1. นางเตือน    พิมพ์จันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสลิลลา    แสงต่าย
1. MissCherry Pie    M. Cedrome
11
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิวัช    ศรีวัฒนะ
1. นางสาวสุตาภัทร    เข็มวงษ์
40
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายยุทธพิชัย    สีดาแจ่ม
1. นางสาววิไลลักษณ์    มีมา
27
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร    เกิดสุวรรณ์
1. นายยุทธนา    ต๊ะบุญเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชญาณิศา    วงชัย
1. นายคณนาถ    พรมรังฤทธิ์
24
20 20 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิตพล    อภิปุญญพัฒน์
1. นางสาวศิริธร    เรียบสันเทียะ
22
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจล่า    ดวงแก้ว
1. นางรัชนี    บุญค้ำ
16
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลิปภา    มิลินทสูต
1. นางสาวกัญญารัตน์    หรดี
ชนะเลิศ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคาเมรอน เรย์    คลาร์ก
1. Ms.ROBERT JEFFERY    TRAMEL
29
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโมริยาห์    ศักดา
1. นายวิจารย์    จิณะเสน
35
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอย    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวศิรินภา    แซ่ซง
36
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ต้องใจ
1. นางเกษณี    เครือกลางรงค์
38
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแทนใจ    สะอาดไพร
1. นางเสาวนีย์    อินทรพล
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    บุญจันทร์
1. นายเอกชัย    สุริเย
42
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ภาประเวช
1. นางสาววริศรา    ชำนาญพันธ์
17
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐ    บุญภิละ
1. นางสาวธนัชชา    ชัยสุริยะ
34
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิพัชร์    โลชา
1. นางสาวพัชราภรณ์    วังกาวรรณ
6
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญพร    ปัญญาธิติพงศ์
1. นางสาวศุภนันท์    คิดยาว
14
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัณญา    บุญเนรมิตร
1. นางจรรยา    บุญเนรมิตร
23
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญานันต์    อาสมาน
1. นางสาวสุพรรษา    ศรประเสริฐ
32
35 35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    หลวงเป็ง
1. นางสาวจิรายุ    สุริยะ
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสชนก    สามภูศรี
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
14
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    จันทรวงค์
1. นางวันเพ็ญ    วาณิชยพงศ์
5
38 38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปุญญิศา    ไชยสาร
1. นางรักษิณา    ชัยมาลา
33
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาเดีย    คิดรักเมือง
1. นางสาวมยุเรศ    ใยบัวเทศ
8
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณภัทร    ชัยแสง
1. นางสาวสุภาวดี    อร่ามรุณ
41 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    คำอาษา
1. นางสาวณัฏฐ์ศศิ    โชติอภิชานันท์
26
42 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปราณปรียา    พุฒลา
1. นางสาวแพรวพรรณ    ขันกสิกรรม
13
43 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์    ชัยจิตติประเสริฐ
1. นางสาวมธุริน    ตุนีย์
4
44 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัญจพล    ทองไทยนันท์
1. นางสาวกาญจณี    โชติสุข
30
45 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาดา    เรืองเดช
1. นายณัฐพล    วิเศษ
21
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................