งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 694
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนงนพร    คะมณีวรรณ
1. Mr.Edgar Christopher    Gordyn
16
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายสรวิช    นวลใย
1. นางสุรัตน์    สินประสาธน์
33
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    ชัยตา
1. นางสาวจิตตกามาศ    มีเดช
4
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายปานเทพ    ปานาง
1. นายณัฐชานนท์    ทาสะโก
25
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายกิตติธัช    จองเจน
1. นายวิทวัส    ยะมัง
31
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธันยพร    บุรพพงษานนท์
1. นางปิยพร    สรรพช่าง
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายวรณ    สเกอริ
1. นายอนุกูล    วังเวียงทอง
27
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิตชนันท์    ธรรมศิริ
1. นางปิยะฉัตร    แบนนิสเตอร์
19
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวสิริกานต์    นันต๊ะยศ
1. นางสาวชมพูนุท    กังวานไพร
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรวิพร    ผุดผ่อง
1. นายธนัช    เต็งอำนวย
28
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายกิตติธัช    ทองอินทร์
1. นายประวิทย์    นิลวิลาศ
32
12 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวชนันนัทธ์    เพียรใจดี
1. นางสาววรีย์    อินทนา
41
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริพร    รวิพรรณพงษ์
1. นางสาวปิ่นประดับ    จันทร์ศิริ
39
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญาภัค    แสนอินทร์
1. นางสาวชไมพร    ศักดิ์ศิริ
9
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวซอนย่า ลีอาร์    เดลี่
1. นางสาวปัทมาพร    จันทร์หลวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวดิษยา    หะทะยัง
1. นางสาวสุชาดา    ทองไทย
14
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสกุลรัตน์    แสงศรี
1. นางมณีรัตน์    สิงห์ฉลาด
18
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนวรัตน์    มาดี
1. นางกัญญารัตน์    จำรัส
10
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวธนสุพร    เหล่างาม
1. นางสาวสุชาดา    สุวิชญากุล
36
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกันยากร    วงศ์วิราช
1. นางสาวอลินดา    อินทร์อยู่
16
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    ครุฑเผือก
1. นางสาวสุขุมาล    จันทร์พุฒิพงศ์
7
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐ์ญดา    โชติระวีวรฤทธิ์
1. นางสาวตลับเพ็ชร์    หทัยพล
11
23 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภชา    แก้วเรือน
1. นางพิมพา    สารเร็ว
28
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริกร    ศศิวัจน์ไพสิฐ
1. นางสาวเครือศรี    กันฟัน
26
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนี    -
1. นางสาวจิตรลดา    จันทร์คำ
37
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามาศ    เครือคำ
1. นางสาวณัฐกาญจน์    เทียมเย็น
24
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกรินทร์    มูลละ
1. นางสาววีณประภา    เชิงเชาว์
13
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์นภา    มุละสีวะ
1. นายเอกชัย    สุริเย
43
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิตยา    เสมาวดี
1. นางสาวจุฑามาศ    อ่อนตา
42
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายสุกฤต    สาระติ
1. นายศราวุฒิ    เพาะเจาะ
35
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติภา    เทพา
1. นางสาวดวงกมล    ทิพย์ปัญญา
21
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววนิชชา    เอี่ยมสอาด
1. นางกรกช    รุ่งทอง
22
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ภาจันทร์โท
1. นางสาวอุษณี    สร้อยเพชร
38
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาติ    เพชระบูรณิน
1. MissHazel May    Ancao Ritardo
5
35 35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวชลิตตา    ชัยวงศ์
1. Mr.Ernesto    B.Figueroa
28
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวกานต์สินี    แสนชัยวัง
1. นางแสงทอง    ธนเรืองสุวรรณ
40
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายภูมิพัฒน์    ภูเด่นแดน
1. Mr.Evan Stokes    Bagshaw
14
38 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายไพโรจน์    แซ่หอ
1. นางสาวกัญญารัตน์    แก้วนิลตา
23
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวภารดี    สลีสองสม
1. นางสาวศรัญญา    วงษ์พฤกษา
8
40 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรษวรรณ    เหมือนสุวรรณ์
1. นางสาวภัทรมนัส    เหล่าทรัพย์
34
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรณิการ์    ทรัพย์รำลึก
1. นางสาวนัฐธาสินี    เบ็ญจกุล
6
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายไท    สายจันทร์
1. นางสาวปาริฉัตร    สาส่งเสริม
12
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวธญานี    วัดแดง
1. นางสาวกาญจณี    โชติสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
44 44 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสาริศา    วิภัตติกุล
1. นางสาวพิมพร    ปันสีคำ
20
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................