งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 697
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงซากินา    อภิธนสุวรรณ
1. นางสาวมนสิชา    ปิจดี
19
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิสรา    สนั่นสมศักดิ์ศรี
1. นางศิริกาญจน์    โภคทรัพย์กิจ
23
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริพัฒน์    ภูสด
1. นางสาวพจนารถ    ยศทะนะ
11
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสันนิภา    ธาดาประดับสกุล
1. นางอาภรณ์    สีแดง
30
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรทิพา    มั่นคง
1. นางศิริพร    วงศ์ศรีสุข
6
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษนภัส    พั้วป้อง
1. นางภาวิณี    จันทร์ทิพย์
5
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิตา    ป้อมยุคล
1. นายเอกชัย    แก้วดา
34
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    นิลพันธุ์
1. นางวิจิตรา    กาแก้ว
16
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา    ชินวรรธนวงศ์
1. นางสาวรัดเกล้า    สุธรรมแจ่ม
10 10 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชติกา    สิงหราช
1. นายกฤษณะ    เพชรรัตน์
42
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เจนสาริกิจ
1. นางสาวพรรณพัชนันท์    โชคเด่นเป็นศรี
9
12 12 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวรา    เอี่ยมอาจ
1. นางสาวกานต์ระวี    พันธุ์ศิริ
41
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    คำยืน
1. นายสุรชัย    ติ๊บคำ
16
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายไอยรา    วัฒนพงศ์
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 15 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสายพิรุณ    ธรรมปัทม์
1. นางสาวมัตติกา    ขวัญใจ
38
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    เรืองสวาท
1. นางจรัสศรี    หะทะยัง
39
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ    บุญรัก
1. นางสุกัลยา    เอ็บมูล
40
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุจดวงใจ    คำกุ้ง
1. นางสาวชนิดา    เพ็งไธสง
29
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอารยะ    ตาแว่น
1. นางสาวิตรี    มั่นเหมาะ
37
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวชีวนันท์    ชินพันธ์
1. นายพีรดนย์    พีระพัฒนสกุล
19
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพัชร์    จันทร
1. นางนิตยา    หมั่นกิจ
11
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ปัญญาเรือน
1. นางพรทิพย์    จักรแก้ว
27
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชนะพูล
1. นางอเนรี    ใจวงศ์
18
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    ตนะทิพย์
1. นางชนนิศา    เมืองมูล
19
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาวดี    เหล่าดี
1. นางสาวมนิดา    สิริบุญอภิรักษ์
35
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิตติมา    วงค์ก๋องคำ
1. นางวิรากานต์    ปั้นรูป
35
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหลุยอีเซี้ยะ วราพร    เทียบนนท์
1. นางรุจิรา    มาฆะสุข
27
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร    พัชราลัย
1. นางสาวศรีวิไล    ทองเพ็ชร
43
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุษา    แก้วมะณี
1. นางเพลินทิพย์    โล่ห์สุวรรณ
15
30 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศริยา    ทองสา
1. นางสาวสมฤดี    รักสุภาพ
7
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา    ถิ่นถา
1. นางสาวทิพนาถ    เพลิดเพลิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภสิน    ศรีทอง
1. นางสุกัญญา    ปิ่นสุข
23
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    อุไรศรี
1. นางนันทพร    แช่มจุ้ย
19
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสร    ตรัยรัตนเมธี
1. นางสาววริชา    ประทีปวัชรวงศ์
14
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    พลอยแหวน
1. นางสาวจิราวรรณ    เรือนสิทธิ์
9
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิจวิภา    สิงห์ตัน
1. นางสุภาพร    ใจปวน
32
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายทริสเตน    จอร์จเอเวอรี่
1. Mr.Lorenzo    MoloCaballes, Jr.
ชนะเลิศ
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรชิต    วันไทยศูนย์
1. นางสาวกัณฐมณี    ปงกองแก้ว
8
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์รวี    ลือชา
1. นางกาญจนา    หิรัณยะมาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา    ถ้วยอิ่ม
1. นางสาวสายรุ้ง    แก้วปัน
33
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิตยา    นวลจันทร์
1. นางสรินยา    เทศสิงห์
25
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี    ฉลองสัพพัญญู
1. นายยุทธพงศ์    มูลละออง
11
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิตย์รดี    ฝ่ายรีย์
1. นางสาวภัสราภรณ์    วงศ์ใหญ่
26
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนาราภัทร    สุดเฉลามาลัย
1. นายชนาวุธ    จีนตู่
30
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................