งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 698
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิระกานต์    วรรณธะสุข
1. นางเดือนเพ็ญ    อนุตรพงศ์
12
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตตานันท์    ศิริชุดา
1. นางศิริกาญจน์    โภคทรัพย์กิจ
34
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวนทีภัทร    ประพันธ์กุล
1. นางอรุณลักษณ์    ดวงไชย
23
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน    ตั้งพิทักษ
1. นางพัชราวลัย    ทางชั้น
40
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวทัณฑิกา    กาซัน
1. นางสาวอนงค์พร    นึกเร็ว
15
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววรัทยา    กันยัง
1. นางสาวจงกลณี    พิลาเกิด
15
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายนคร    พงษ์ประติยานนท์
1. นางสาววัลลภา    ตัลพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายนิธิพัฒน์    อินต๊ะวงศ์
1. นางสาวรัตน์ชรีพร    กุมมาละ
33
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวสินจัย    พรหมประสิทธิ์
1. นางพิกุล    เหมืองคำ
31
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายอนุชิต    แตงไทย
1. นางสาวสุปราณี    ทีลา
42
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายแก้วนิมิตร    รุ่งเจริญกิจ
1. นางสาวขนิษฐา    อยู่ข้างแรม
35
12 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวรินรดี    แซ่โซ้ง
1. นางสาวน้ำผึ้ง    คำหยุ่น
28
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาววรินธร    ธิตา
1. นางนิทราภรณ์    สุธาไพร
37
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธีรา    ดวงทอง
1. นางสาวสิริธร    ชัยนกูล
15
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายชิษณุพงศ์    อินถา
1. นางชญาภา    วิชชาวณิชนันท์
11
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปรัชญ์    กุลวงศ์
1. นางเกษกมล    ศรีประเสริฐ
32
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายชนะพล    บุญพิมพ์
1. นางฐิติรัตน์    อุปรัตน์ปรีชา
30
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชาภา    ธิมาสุ
1. นางสาวปาณิศา    มะโนสร้อย
8
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายถิรเจตน์    คำน้อย
1. นางสาวิตรี    มั่นเหมาะ
22
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวมลวิภา    ธาตรีเฉลิม
1. นายจักริน    อินทนนท์
19
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤดี    โพธิ์ทอง
1. นางอาทิตยา    พิลึก
4
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกรัณย์กร    พูลเกิด
1. นายอนันต์    ดอกหอม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑิรา    ต้องใจ
1. นางมยุรี    เวียงคำ
7
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายพงศ์วรินทร์    สาระไชย
1. นางสาวพิไลวรรณ    ปะทะดวง
37
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวคำขวัญ    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวจารุวรรณ    กันทะวงษ์
43
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวปานวดี    มีคุณประเสริฐ
1. นางสาวอุบลรัตน์    จักร์แก้ว
20
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธาริณี    พลอยงาม
1. นางจุรีรัตน์    ป้องภาษิต
8
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลชนก    รองแก้ว
1. นายรุ่งโรจน์    เมฆนันทไพศิฐ
35
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรัตนพร    หล้าเพชร
1. นางสาวจีรนันท์    แก่นเสา
15
30 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวอิสรีย์    อินต๊ะพันธ์
1. นางสาวสมฤดี    รักสุภาพ
23
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    ปัญญาสว่างจิตร
1. นางนันทพร    บุริพา
12
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชชา    ขันตี
1. นางสาวจุฑามาส    ริยะขัน
12
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัสสร    ตันติปิธรรม
1. นางสาวสินีนาฏ    นิลสนธิ
23
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัญชนา    มาจาก
1. นางสาวจินตนา    ชัยมี
10
35 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวพัชรี    วงศ์นภาไพศาล
1. นางภารดี    รูปศรี
20
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาววารุณี    สุพร
1. นางบุบผา    อินต๊ะขัติย์
23
37 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    ทรัพย์อรัญ
1. Mr.Kim Patrick    Abe
ชนะเลิศ
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวยุพารัตน์    ไตรมิตร
1. นางสาวกมลวรรณ    ธรรมสอน
23
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวศิวากร    อุปนันชัย
1. นางสาวนวลสวาท    จอมใจ
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภัทรา    โสดาพรรค
1. นางสาวสายรุ้ง    แก้วปัน
28
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายพลภัทร    ดีพลงาม
1. นางสาวคนึงนุช    นารถบุญ
39
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายณธกร    สินธนาวรากุล
1. นายภัทรภณ    บุญมาสืบ
6
43 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวสาริกา    นกเพชร
1. นางสาวธารารัตน์    วังคำ
41
44 44 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐกมล    เขตจรัสแสง
1. นางสาวไพรงาม    โพธิ์พุฒ
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................