งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 070
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววิริยา    จูฑา
1. นายนวพล    ปัทมากร
8
2 6 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจพร    สังข์ทอง
1. นางศุภลักษณ์    ขวัญแสน
9
3 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวภทรวรรณ    โนทะ
1. นายพรชัย    การุณยฐิติ
9
4 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลณัด    รัติโชติ
1. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด
ชนะเลิศ
5 11 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายกฤษณ์    อาจสุรินทร์
1. นายนที    พึงไชย
7
6 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวพิยดา    นกนาค
1. นายภาณุพงศ์    สุดใจ
19
7 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายศุภวัฒน์    ชวนสินธุ์
1. นางสาวเนตรดาว    โพธิ์สา
4
8 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายสุทิวัส    กลิ่นเผ่น
1. นายลิขิต    แก้วคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายคณาธิป    อินสองใจ
1. นายสมเกียรติ    พิมพันธุ์
14
10 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายวัชระพล    อินทะวงค์
1. นางสาวนิตยา    อุตระธานี
18
11 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    ศรีคูณ
1. นายสมบัติ    ศรีวงษา
5
12 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิดา    พนาไพรประเสริฐ
1. นางสาวกัญญาภัทร    พงษ์สุภา
17
13 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    งามเลิศ
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
16
14 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายกิตติวัฒน์    แผ่นผา
1. นายรักชาติ    นาครัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศรัณย์ภัทร    มีหมื่น
1. นางสายใจ    พวกดี
5
16 34 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายทนงศักดิ์    หงษ์งาม
1. นายวรฉัตร    นาคะรัตนกุล
13
17 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    วระโคตร
1. นายภูวนาจ    เกลาพิมาย
12
18 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    กาวิละ
1. นายศาทิตย์    ประเสริฐ
14
19 41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายจิตติพัฒน์    ปักษี
1. นายเคียง    ชำนิ
20 42 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 0 1. นายภัคธร    รอดประทับ
1. นายกิตติภัณฑ์    น้อยยม
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................