งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 701
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนฤบดี    ชัยเนตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์    จินตธรรม
3. เด็กหญิงณิลฌาฎา    ดีปัญญา
4. เด็กหญิงปานทิพย์    รัตนา
5. เด็กหญิงธนัชพร    จิตโรภาส
1. Mr.Christopher    A. Cabidog
2. นางสาวชฎาพา    มุงคุณคำซาว
30
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สกุลนะ
2. เด็กหญิงศศิประภา    คะปานา
3. เด็กชายสัมพันธรัตน์    โม่งประณีต
4. เด็กชายณัฐรัตน์    ผ่องผุด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พิมพ์ใจเอื้อ
1. Mr.Anthony Onchiri    Masi
2. นางฐานุตรา    วราเดชาวงศ์
7
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยะนัน    เทือกจันคำ
2. เด็กชายสาริทธิ์    สาริบุตร
3. เด็กหญิงเกศราวดี    สุริยะมณี
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    สาริบุตร
5. นางสาวกัญญารัตน์    เรือนเครือ
1. นางอนุสรา    อินทเนตร
2. นางสาวไพลิน    หมอยา
15
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิพัฒน์    วงษ์อำมาตย์
2. เด็กหญิงชนมน    สุพรรณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์กมล    ศรีสด
4. เด็กชายพิสิฐ    ภู่วิทยพันธุ์
5. เด็กหญิงฐิติมา    ศรีเดช
1. MissMendoza Hazel    Jean
2. นางสาวพรรณี    ทิพวรรณ์
ชนะเลิศ
5 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิเชษฐ    เทอดทูล
2. เด็กหญิงณัฐพร    รักเสงี่ยม
3. เด็กหญิงฐานิกา    มาแดงสาย
4. เด็กชายภูริภัทร    สิริพิระยะกุล
5. เด็กหญิงสุธีมนต์    ดิโพธิ์
1. นางสาวกาญจนาพร    ยะสินธ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32
6 6 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาวินี    ทองบัว
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ภักดีป้อง
3. นายอัครเดช    บารมีพุทธะ
4. เด็กหญิงวิลาสินี    อริยบัญโญทัย
5. เด็กชายศุภกิตดิ์    มังป๋อง
1. Mr.John Loviano    Acday
2. Mr.Raymond Jay    Cabay Linco
12
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลนันท์    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงสุธาสินี    จักแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรกานต์    คงวานิชกุล
4. เด็กหญิงศิริขวัญ    ตามี่
5. เด็กหญิงจินตนา    ปาระกา
1. นางสาวณัฐกมล    ฝีปากเพราะ
2. นางสาวพิลาวัลย์    จันทร์กอง
19
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตเมษ    สุเทปิน
2. เด็กหญิงชญาณิศา    มูลศรี
3. เด็กหญิงรมณียา    นรินทร์
4. เด็กหญิงอังชุธาภรณ์    จิตตามัย
5. เด็กหญิงศุภพร    สวนกัน
1. Mr.Mark    Bannister
2. นางปิยะฉัตร    แบนนิสเตอร์
37
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปภาวดี    เสรีเผ่าวงษ์
2. เด็กหญิงสิริปัญญาพร    ประสงค์ดี
3. เด็กหญิงกษิรา    ธารีย์สุภชา
4. เด็กชายสุวันยะกิตต์    ไชยราช
5. เด็กหญิงสุชัญญา    สุริโยดร
1. นางสาวปรีญานุช    ติ๊บมณี
2. นางสาวไพรินทร์    จันทะกี
20
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรกฤตา    ไวยเขตกรณ์
2. เด็กหญิงกุลญาพร    สาธร
3. เด็กหญิงวริศรา    มากวงศ์
4. เด็กหญิงวรหทัย    พิลึก
5. เด็กหญิงชนิดาภา    ศรีสอาด
1. นางสาวธนิดา    ทิพย์เสน
2. นางสาวนพวรรณ    จันทรบาง
8
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐิดา    ขวัญใจรักษ์
2. เด็กหญิงภิญญา    สอนเครือ
3. เด็กหญิงอทิตยารัตน์    บัวดี
4. นางสาวสุริยาลักษณ์    สิทธิวงศ์
5. เด็กหญิงวรัญญา    เปรมกมล
1. นางสาวพรเพ็ญ    นิลพร
2. นายอนุสิทธิ์    คงรอด
21
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันธพร    ทองติ่ง
2. เด็กหญิงภิรัญญาภัส    พงษ์พานทอง
3. เด็กหญิงสาริศา    พลสอนดา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    ตุ่นเงิน
5. เด็กหญิงสรัลชนา    มาตชัยเคน
1. นายสมพงษ์    น้อยทุ่ง
2. นายสุธี    เที่ยงคำ
33
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจรรยพร    แก้วทะวัน
2. เด็กหญิงจิรัชยา    ณัฐรมย์
3. เด็กหญิงภัทราพร    ผาติสถิตชัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์    เพ็ญเพชรศักดิ์
5. เด็กหญิงพิชญ์ชญา    สมบัติพนา
1. นางสาวณัฐวรรณ    ปัญเจริญ
2. นายศิรสิทธิ์    บุบผาเพชร
17
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณฑิตา    เพชรายุทธ
2. เด็กหญิงปัญญ์ฌญา    ใจวงษ์ษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คล้ายหนู
4. เด็กหญิงวาริดา    ปันฟู
5. เด็กหญิงขวัญจิรา    ขวัญอ่อน
1. Mr.George Algarme    Ramos
2. นางเพ็ญตะวัน    ถายา
27
15 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภาวิดา    ละม่อม
2. เด็กหญิงธัญญ์ธารา    ใบผ่อง
3. เด็กหญิงรัชชวัลย์    พุทธัง
4. เด็กชายพีรณัฐ    สาคริกานนท์
5. เด็กชายรัตฏิพงษ์    แก้วกายะ
1. MissJhancienth Kimberly    D.Pig-ao
2. นางสาวมาลี    วิชิตผลไพบูลย์
13
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    วรโรจชกิจ
2. เด็กหญิงวณัฐฌา    หอมจำปี
3. เด็กหญิงณัฐมน    ปาลาศ
4. เด็กหญิงณัฐชนันท์    เอี่ยมสาหร่าย
5. เด็กหญิงชลธิชา    สุขจิตร
1. นางสาวศิริพร    จะริวรรณ
2. นางสาวสุดสวาท    พุ่มเปี่ยม
30
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงค์พิพัฒน์    มาทำมา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    เวรอักษร
3. เด็กหญิงฐิติพร    เมืองศรีสุข
4. เด็กหญิงมารุดา    ชาน้อย
5. เด็กหญิงสุนิสา    สานหล้า
1. นางเจน    ใจนวล
2. นางเสนาะ    เฟื่องอักษร
43
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิษณ    สวรรคโลก
2. เด็กหญิงพรสินี    หุ่นหล่อ
3. เด็กหญิงอธิตยา    สีสด
4. เด็กหญิงวดา    ชิดสิน
5. เด็กหญิงวรณัน    เขตต์กรณ์
1. MissHazel    Medrina
2. นายประวีณธรรม    ทองเกล็ด
4
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุณณวัชญ์    คำน้อย
2. เด็กหญิงธันยภรณ์    ย๊ะหมื่น
3. เด็กหญิงจุฑามณี    กันจัน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    พรมศิลา
5. เด็กหญิงธีราพร    จันทร์ศรีแก้ว
1. นางชุลีพร    กันเดช
2. นางสาวสุพรรณิการ์    อนุวงศ์
22
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัติกาล    คุนาคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์    อินต๊ะปาน
3. เด็กชายยศกร    สุปินยา
4. เด็กหญิงปิยธิดา    ยอดใจ
5. เด็กชายฮิโรมุ    อิชิคาวา
1. นางสาวกนกนุช    พัชรประพันธุ์
2. นางพิศสมัย    สารพันธ์
40
21 21 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไอริณ    กลิ่นหอม
2. เด็กชายวรเวช    ทองอร่าม
3. เด็กชายดุลย์ธานี    พึ่งเกียรติรัศมี
4. เด็กชายเตชัส    ราชกิจ
5. เด็กหญิงญาดา    วันโทน
1. Mr.Rey L    Collantes
2. นางสาววิราภรณ์    จันทะคุณ
11
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    วงชารี
2. เด็กหญิงวรรณรดา    ง้าวทาสม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    จันทร์ทิพย์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ    คงธนธัญญา
5. เด็กหญิงมานิตา    เตยะ
1. นางนิชานันท์    เมฆศิริ
2. นางสาวสุวรีย์    ศิริวรรณ
4
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ตุลา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    ยอดคำ
3. เด็กหญิงปักไหม    นนทรีย์
4. เด็กชายกิตติธัช    ยุชมภู
5. เด็กชายจินซู    ลี
1. นางสาวนัฐกานต์    ศิริอาภรณ์
2. นางอนุตตรา    รักษาวงศ์
18
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนงนภัส    สุขสถาน
2. นายพิชาภพ    มาตขาว
3. นายภูมิธรรม    พรานฟาน
4. นางสาวปริชญา    เวียงเก่า
5. เด็กหญิงบัณฑิตา    ใจปิง
1. นางสาวรทนน    กันฟอง
2. นางสาวอรวรรณยา    วุฒิ
39
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรฐิติ    จองหมุ่ง
2. เด็กหญิงดวงกมลชนก    แก้วคำ
3. เด็กหญิงณัฏฐา    ภาพันธ์
4. เด็กหญิงวิสาข์ศิริ    วงค์รินทร์
5. เด็กหญิงเมธิกาญจน์    ตาแก้ว
1. นางสาวสุวนันท์    แก้วสิงห์สุ
2. นางสาวอังคณา    คำป้อ
42
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายนพเก้า    คิดอ่าน
2. เด็กหญิงประพิมพร    สอาด
3. เด็กหญิงวาสนา    จะงาม
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    พรธนสิริ
5. เด็กชายวรเวช    เชียงกา
1. MissFrancesca    Diane Giammanco
2. นางปิยธิดา    คนเก่ง
24
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงการ์ล่า    ทอบเบลล์
2. เด็กชายแทนคุณ    จันทร์เรือง
3. เด็กชายโอริ    ทาซ่า
4. เด็กหญิงกุลณัฐ    ดีพุ่ม
5. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วสกุล
1. นายปรีชา    หลวงเขียว
2. นางสาวภูษณิศา    ทองดี
13
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    แตงอ่อน
2. เด็กหญิงลิลณี    เพิ้งจันทร์
3. เด็กหญิงปัญชิกา    เพชรนิล
4. เด็กหญิงดวงกมล    สังข์ศรี
5. เด็กหญิงชลธิชา    เอี่ยมเมี้ยน
1. นางลักษณา    เหล่าอินทร์
2. นางสาวอัจจิมา    บุษดาจันทร์
37
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุณัฎฐา    คำปัญญา
2. เด็กหญิงกฤติยา    ศรีธาตุ
3. เด็กหญิงอรวรรยา    ขจรฤทธิ์
4. เด็กหญิงสิริกร    ผ่องประทุม
5. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    สืบวงศ์
1. นางสาวศรัณย์พร    แขวงแข่งขัน
2. นางสมฤดี    สุทธหลวง
4
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ทนุโวหาร
2. เด็กหญิงพรนภา    จิตสุข
3. เด็กหญิงนิชานาถ    วงวาร
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ขัติยะ
5. นายพิทวัส    โพธิ์ศรี
1. นางสาวปิมธ์    แสงอุทัย
2. นายพรเทพ    ปอโซโร
27
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรากร    วันลังกา
2. เด็กชายวชิรวิชญ์​    เอมอิ่ม
3. เด็กชายศศิเดช    เหล็กกล้า
4. เด็กชายกฤษฎา​    เหมืองจา
5. เด็กชาย​กฤษณชัย​    มาอุ่น
1. นางพิกุล    อุบลสัวสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกฤตยา    เพชรห้อย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    ช้ำกล่ำ
3. เด็กหญิงรักษมล    ธูปเงิน
4. เด็กหญิงศุภจิรา    จุลกะระวิ
5. เด็กหญิงกวินธิดา    กันทอง
1. นางสาวจุฑามาส    ริยะขัน
2. นางสาวณัฐวดี    มากไหม
9
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภัทร    เหล่าวชิรวงศ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เทียนเจริญ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา    บำรุงรส
4. เด็กหญิงญาณิศา    เย็นใจ
5. เด็กชายชาตโยดม    จารุพรรธ์
1. Mr.Reynante N.    Mijares
2. นางปานจันทร์    ภูวิชิต
35
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณพิชญา    ช่วยบำรุง
2. เด็กหญิงเนรัญชรา    ศรีจินดา
3. เด็กหญิงวิชญาดา    จันทรศัพท์
4. เด็กหญิงการ    จิตรละมัย
5. เด็กหญิงเปมิกา    บางใบ
1. MissAllison    Grieco
2. นางสาวชวนพิศ    จบคุ้ม
29
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภูรดา    มีวันนี
2. เด็กหญิงอรัญญา    บุญเสิรฐ
3. เด็กหญิงบุษกร    ใจก้อน
4. เด็กชายพีรยุทธ    แก้วนอก
5. เด็กหญิงปทิตตา    บุตรลพ
1. นางสาวพัชริดา    ริยะป่า
2. นางสาวศรัญญา    ธรรมจี๋
16
36 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ตั้งสำฤทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิติมา    สุขเกษ
3. เด็กหญิงสิรภัทร    เอี้ยวสกุล
4. เด็กหญิงจิรัชยา    ทรัพย์ทิม
5. เด็กหญิงภัทรียา    หล้าแหล่ง
1. Ms.Shareen    Barlomento
2. นางสาวจันทิมา    ประสงค์มณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชญาดา    นันต๊ะเสน
2. เด็กหญิงประกาย    จุ่มดี
3. เด็กชายธนกร    ศักดิ์ดา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ลุมมา
5. เด็กชายอชิตพล    มัฆวาฬ
1. นางจิราภัค    แก้วร่วมวงค์
2. นางธิดาสรรค์    แก่นแก้ว
24
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    โพธิสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    ปินตา
3. เด็กหญิงธัญธร    ชุ่มอินทจักร
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ไชยชมภู
5. เด็กชายนุสรณ์    ทรงชา
1. นางสาวชนิกา    ตั้งจินตวิวัฒน์
2. นางสุปรียา    เอี่ยมสอาด
22
39 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรจิรา    ใจดี
2. เด็กหญิงอมริศรา    จักรแก้ว
3. เด็กหญิงโสมสรี    หอมอ้ม
4. เด็กชายโสภณวิชญ์    สวนนิตย์
5. เด็กชายวทัญญู    ทะไกรเนตร
1. นายภิธาร    คำสีทา
2. นางสาววิรากร    กนกสิงห์
41
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชญาพร    พูลอ่ำ
2. เด็กหญิงณภัทร    สกุลอ่ำ
3. เด็กหญิงโชติชนิต    มังคะลี
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    แจ่มจันทร์
5. เด็กชายกนกพล    ด่านวัฒนพานิช
1. นางวิภา    ปรางทอง
2. นางอาทิตยา    ติวุตานนท์
10
41 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปทิตตา    อินเจือจันทร์
2. เด็กชายพุทธิวัฒน์    โยปัง
3. เด็กหญิงอรชพร    นิลกำแหง
4. เด็กชายสิปปวิชญ์    สู่ผ่าน
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์    นิลกำแหง
1. Mr.Bryan    Mangahas
2. นางสาวประภัสสร    วงศ์ไชวะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
42 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชร    มาเนตร
2. เด็กหญิงชาลิสา    คล่ำคง
3. เด็กหญิงเบญญพร    รตาคุณานนต์
4. เด็กหญิงมนัสรินทร์    อยู่เลิศลบ
5. เด็กหญิงธนิตาภรณ์    กาญจนนาภา
1. นางสาวจุฑารัตน์    เอี่ยมสะอาด
2. นางนิตติยา    กันหา
34
43 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพิชชา    คมขัน
2. เด็กหญิงศรัญญา    แสนจ๊ะ
3. เด็กหญิงอรนันท์    กานดา
4. เด็กหญิงเทียนทิพย์    เทอดโยธิน
5. เด็กหญิงโยษิตา    นันทะใจ
1. นายชนาวุธ    จีนตู่
2. นายธรรมพัฒน์    บริบูรณ์
35
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................