งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 702
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายณัฐชนนท์    บุญประเสริฐ
2. นายสรรพวิทย์    พอสม
3. นายสุรพัศ    ศรีสมบัติ
4. นางสาวณัฐฌานันท์    เกิดสุข
5. นางสาววิภาดี    ศิริมูลเครือ
1. นางสาวกานต์สินี    ณ น่าน
2. นางสุพัตรา    หอมนาน
18
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายอิทธิกร    พิบูลย์
2. นายณัฐพงศ์    ไชยวัน
3. นางสาวปรางทิพย์    อัคนิยาน
4. นายสิรภพ    เอ้งฉ้วน
5. นายนันทภูมิ    กิจธนกาญจน์
1. นางปนัดดา    มณีจักร
2. นางภัสรลักษณ์    จิณณ์ครุฑมาศ
24
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาววราพร    มาตรเลี่ยม
2. นางสาวจินตพร    อินสุข
3. นางสาวพัชริดา    ไชยศรีมาลย์
4. นางสาวจุฑารัตน์    อินทร์แก้ววงค์
5. นางสาวสุดารัตน์    สาริบุตร
1. นางทัศนีย์    นันติชัย
2. นางสาวสาวิตรี    บุญเชื่อม
30
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญ์ภณิตา    มาลัยทอง
2. นายณัฐดนัย    เพียรพานิช
3. นางสาวหทัยทิพย์    เก่งเขตรกรณ์
4. นางสาวนันท์นภัส    ทองสถิตย์
5. นายสรนนท์    สุพัฒน์
1. MissGuinid Marjorie    Wiling
2. นางสาววลัยพรรณ    โพธิ์จิ๋ว
34
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิตา    อ่องมิด
2. นายอาทิตย์    ทองดี
3. นายพิชัย    ใจงาม
4. นายจามิกร    จันแปงเงิน
5. นางสาวณัฐธิตา    ชุมภู
1. นายรัฐพล    ศรีชัยวงศ์
2. นายวิทวัส    ยะมัง
5
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธนภรณ์    ม่วงวงษ์
2. นางสาวเพชรณรินทร์    อาจหาญ
3. นางสาวอักษราภัค    ดีไสว
4. นางสาวนภัสวรรณ    ศรีดี
5. นางสาวภานุชนาถ    ลาดเลา
1. นางชนัญชิดา    วิธุรัตน์
2. นางสาวสมฤดี    ศรีชามก
8
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทกร    แก้วเงิน
2. นางสาวพลอยไพลิน    เนตรยอง
3. นางสาวอังคณา    ธรรมวงค์
4. นายนลินนิภา    สุเรียมมา
5. นายภูชนะ    ยะสุกิม
1. Mr.Jaypee    Cabrera
2. นางสาวอารีย์    กองแก้ว
22
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติกาญจน์    สิทธิวัง
2. นางสาวฐิติรัตน์    สนธิ
3. นางสาวพีชยา    วิชา
4. นางสาวชนฆ์นิภา    วงศ์ซื่อสัตย์
5. นางสาวจิตราสิณี    คำฝั้น
1. Mr.Mark    Bannister
2. นางปิยะฉัตร    แบนนิสเตอร์
6
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวปรียาภรณ์    จันทร์นาเป็ง
2. นางสาวปภาดา    ก๋าละวิน
3. นางสาวธัญชนก    ทำวงศรี
4. นางสาววลัยพรรณ    สิทธิสอน
5. นายขจรศักดิ์    ไชยวงค์ศรี
1. นายธีรวัฒน์    สิทธิ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
44
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายบรรจง    วรรณภักดิ์
2. นายเอกรัตน์    แสงจันทร์
3. นายแมนชัย    เปราเร
4. นางสาวศิรินภา    ศรีวงษ์ผาง
5. นายวราเทพ    กันพรมมา
1. นายจิระพงศ์    จันทา
2. นางนวลอนงค์    สุขจันทร์
32
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตินันท์    กองจันทร์
2. นางสาวจินต์สุนีย์    สาและ
3. นางสาวจีรยา    บุระตะ
4. นางสาววิลาสินี    บุญปู่
5. นางสาวอักษราภัค    แยบกสิกิจ
1. นางสาววีรญา    เมฆกระจาย
2. นายอนุสิทธิ์    คงรอด
19
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวจีรานันท์    วันศรี
2. นางสาวอินทิรา    เถื่อนเทียม
3. นางสาวปภัสสร    อุ่นจันทร์
4. นางสาวชนัญญา    เป้รอด
5. นายณัฐสิทธิ์    สุขมามอญ
1. นางสาวกัญญาวีร์    ทะจิ
2. นายมงคล    สาตรพันธุ์
26
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลญารัตน์    แพรชมภู
2. นางสาวปวรา    จันทรา
3. นางสาวภัทราพร    วงศ์ทอง
4. นางสาวกรณิศจ์    เผือกผาคำ
5. นายสุวิจักขณ์    กุมาทะ
1. นางสาวปาริชาติ    ใหม่จันทร์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    อัษฎาวุธวงศกร
20
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์พลอย    พรหมมินทร์
2. นางสาวสุพิชฌาย์    สุธีรภิญโญ
3. นายภูมิภวัต    คลองผักแว่น
4. นางสาวปิ่นมนัส    เกตุปั้น
5. นางสาวจุฑาทิพย์    ศิริพราหมณ์กุล
1. Mr.George Algarme    Ramos
2. นางสาวเต็มศิริ    เอี่ยมสกุล
16
15 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาววรงค์รัตน์    คิดเลิศล้ำ
2. นางสาวพีรยา    เพชรใส
3. นางสาวธัญชนก    ยาโน
4. นางสาวภัทรกัณย์    ฉัตรกาญจนรักษ์
5. นายณัฐวัฒน์    อุปทะ
1. นายอรรถพล    มาดุลเวช
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพชรพรรณ    เทพวันดี
2. นางสาวจิรัชญา    แช่มสนิท
3. นางสาวณัฐธยาน์    สุภาผล
4. นางสาวปาริชาติ    ทิศนุ่น
5. นายวรเมธ    เสือนา
1. นางสาวรุ่งทิพย์    เพ็งพรม
2. นางสาวอุษณีย์    วงษ์จันทร์
31
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายภูมิพัฒน์    ชัยราช
2. นางสาวพิชญรัตน์    ขัดสี
3. นางสาวสิริรัตน์    หาญกมล
4. นางสาวอาลิตา    มาซิว
5. นางสาวมัลลิกา    โพธิ์ศรี
1. นางเจน    ใจนวล
2. นางเสนาะ    เฟื่องอักษร
42
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายจิรพัส    สีแตง
2. นางสาวภัทริดา    ไทยเศรษฐ์
3. นางสาววรารัตน์    กลายสุข
4. นางสาวอุไรวรรณ    เรืองเขตร
5. นายมฤค    สุขรื่น
1. นางรัตนา    คำโฉม
2. นางสาวสุลาวัลย์    จันทศิริ
9
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณราย    กันจันทร์
2. นายโยธิน    เครือกุนา
3. นายพีรพัฒน์    บุดดา
4. นางสาวนันทกาญจน์    ทองหนัก
5. นางสาวอภิสรา    เปียงดี
1. นายกัมปนาท    ตาอินทร์
2. นางชุลีพร    กันเดช
36
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวดาวรดา    ศรีวิชัย
2. นางสาวเธียริณี    ชัยศรีมา
3. นางสาววรัญญา    สุธรรมแจ่ม
4. นายพีรนัน    ชัยชนะ
5. นางสาวมัชฌิมา    ตาจุมปา
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ก๋าวิโยค
2. นายศยานันท์    ยารั้งฝั้น
14
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายจีรพัฒน์    ชำเรือง
2. นายชัยวิชิต    เจริญสุข
3. นางสาวรุจรดา    ศรีมหรรณ์
4. นางสาวศิรประภา    ทิมพูล
5. นางสาวกชกร    พันธุ์ปัญญา
1. MissShirlyn    C.Sacpa
2. นางสาวนพวรรณ    วงศ์วาร
12
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีญาดา    มูลฟู
2. นางสาวภัทรธร    จอมวงศ์
3. นางสาวอัญชิสา    ดวงสุภา
4. นางสาวกุลธิดา    สีแก้ว
5. นายนนทพัทธ์    ไชยวุฒิ
1. Mr.Michael David    Chen
2. นางสาวอริสรา    ปินใจ
23
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายทักษ์ดนัย    วิศวางกูร
2. นางสาววิจิตตรา    ยาสมุทร
3. นางสาวรติมา    บุตรชานนท์
4. นายเอกราช    แซ่ซื้อ
5. นางสาวนภาพร    ช่างคำ
1. นางสาวกัญญารัตน์    โทวรรธนะ
2. นางสาววราภรณ์    อินจันทร์
10
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาณัฐ    พันธุลี
2. นางสาวศุภรดา    อิ่นอ้าย
3. นางสาวนัยนา    แสนทรงสิริ
4. นางสาวณัชชา    มีบุญ
5. นายณัฐดนนท์    ใบยา
1. นางสาวรัศมี    มงคล
2. นางอัจฉราภรณ์    สุริยะพรหม
12
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉรา    ปวงเกษม
2. นายปวินท์    นาควิสัย
3. นางสาวณัฐริณีย์    โกฎิคำ
4. นางสาวทิศณี    ไตรสิทธิ์โชค
5. นางสาวเกวิณี    อภิรักษ์
1. นางสาวณัฏฐ์นลิน    จันทร์หล้า
2. นางดวงสุดา    เรืองวุฒิ
40
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายชนาธิป    วงค์สุภาพ
2. นางสาวศิริกัลยา    เพิ่มทอง
3. นางสาวศุภสุตา    ระงับพาล
4. นางสาวสุพิชญา    แหลมจริง
5. นายเอกภพ    มือดี
1. MissMille Cynth    Borja Molina
2. นางสาวปนัดดา    ป้องกัน
37
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกตัญญู    ประมวลการ
2. นางสาวสุเมธสา    พรมสุข
3. นางสาวพรสัณห์    พรหมเสน
4. นางสาวนาตาเซีย    แมค
5. นายปยุต    กระจ่าง
1. นางสาวศุภลักษณ์    เงาทอง
2. นางศุภวรรณ    คามูส์
35
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวพัฒน์ศลา    คุ้มภัย
2. นางสาวเนตรนภา    ปลัดยศ
3. นายเอกคณิต    โอชะ
4. นายณัฎฐกิตติ์    ดีธรรมมะ
5. นางสาวพรนภา    เหล็กน้ำคบ
1. นายปวีร์ปรัชญ์    ปู่ซึ้ง
2. นางเสาวนีย์    ปรีชานนท์
43
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายพรภวิษย์    ชอบประดิถ
2. นางสาวสุวรรณา    อู่ประเสริฐ
3. นางสาวสุพิชญา    เพ็ชรอ่อน
4. นายธนบดี    เอกจำนงค์
5. นางสาววิลาสินี    ปริญญาศรีเศวต
1. นางสาวชาริณา    ศรีเหรา
2. นางสาวบัวเรียน    ฤทธิ์กล้า
7
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวชญาดา    เจริญวิวัฒน์กุล
2. นางสาวสุภัสสรา    พรชัยกิตติกุล
3. นางสาวปริศนา    คำแก้ว
4. นางสาวชนากานต์    วงค์จันตา
5. นางสาวบัวชมภู    เมยขุนทด
1. นางดวงพร    ซอนเสน
2. นางสาวศศิธร    สายศร
41
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชญา    จันทรยากุล
2. นางสาวปุณญาดา    อินทร์แก้ว
3. นางสาวเบญจมาศ    สุวรรณสิทธิ์
4. นายอนุรักษ์    ศิลปรายะ
5. นายปิยังกูร    แช่มชื่น
1. นายธีระรัฐ    หล้าเชียงของ
2. นางมณีภัทร    บุญญาสัย
20
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญรัตน์    ฝาชัยภูมิ
2. นางสาวสิริณัฏฐ์    สุดสวาสดิ์
3. นางสาววรรณษา    บุญพรม
4. นายศิวกร    สิทธิเวช
5. นางสาวกิตติญากาญจน์    ประสพสิน
1. นางขวัญเรือน    บุญมา
2. นางไพรัชฎา    ไทยเที่ยง
29
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศึกษิต    ปิตินิตย์นิรันดร์
2. นายวิรัตน์    สีกล่อม
3. นางสาวญาดา    คนึงจิต
4. นางสาววศินี    สมร่าง
5. นางสาวณภัทร    กาญจนะจันทร์
1. นางนีออล    นุมัติ
2. นางสาวพัชยา    ศิริวัฒน์
27
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวโสภิตนภา    สัทขะกิจ
2. นางสาวธัญวลัย    พงศ์ภาวีธนยา
3. นางสาวธนภรณ์    มาเทียน
4. นางสาวปุณยภา    วุฒิสินอักษรา
5. นางสาวปรายฟ้า    ยศเคลื่อน
1. นางอมรทิพย์    มาเทียน
2. นางสาวอัจฉรา    จั่นครุฑ
11
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวลัคณา    ยศเรืองศักดิ์
2. นางสาวริสา    สิทธิ
3. นางสาวสาลินี    ต๊ะวิชัย
4. นายรัฐนันท์    ปันนวน
5. นายณัฐวัฒน์    ไชยมาศ
1. นางสาวอังคณา    ถนอมมิตร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชยา    สังข์แดง
2. นางสาวกัลย์สุดา    ทองนุ่ม
3. นางสาวสุวิชญาน์    ปุ๊ดภาษี
4. นายอัครพล    พรหมมาลา
5. นางสาวสุชานันท์    เปลี่ยวจิตร
1. นางสาวธีรตา    อินตา
2. นางสาวอ้อยฤทัย    ลีมุน
17
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชนกนันท์    ไตรสีห์
2. นางสาวศุภิสรา    ไวทยกุล
3. นางสาวณัฏฐา    ศิริวัฒนไพศาล
4. นายชยพล    วิชาศิลป์
5. นายสองเมือง    เม็งเกตุ
1. Mr.Lorenzo    MoloCaballes, Jr.
2. Ms.Mary Joy    Benliro
ชนะเลิศ
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวัฒนศักดิ์    มีสา
2. นายถิรวัฒน์    ทองใบ
3. นางสาวธีรญาภรณ์    คำเลิศ
4. นางสาวญาณัจฉรา    พรมจิโน
5. นางสาวสาธิกา    อินทา
1. นางสาวจิตติยา    ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสิริยากร    กาละปุก
33
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายศิวัช    สุขเกษมหทัย
2. นายญาณกร    พรมปัญญา
3. นางสาวณัฐณิชา    ภูมิโคกรักษ์
4. นางสาวธารน้ำพุ    ชอง
5. นางสาวชวัลญา    ตระกูลชื่นวิรัตน์
1. นางพรวีนัส    วุฒิสารวัฒนา
2. นางอำนวยพร    ทั่งทอง
4
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิรา    แพงกำแหง
2. นายกฤษฎา    ปีเจริญ
3. นายสุทธวีร์    โปทาเมือง
4. นายชวนากร    ผาคำ
5. นายศุภกฤต    สมนอก
1. นางสาวนนทพร    อรรถาวีย์
2. นางสาววิไล    มาลาหอม
39
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายพลัฏฐ์ดนัย    พุทธรักขิต
2. นางสาวประณัยยา    สุวรรณทา
3. นางสาวอิริยา    ชาวนา
4. นางสาวอาชาณีย์    วิมุขตระกูล
5. นางสาวพิชญ์สินี    นิวัตยะกุล
1. นางสาวสุภาวดี    โตจริง
2. นางสาวเมทินี    ใจซื่อ
15
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายวศิน    กันทะชุมภู
2. นางสาวอภิญาดา    นิลกำแหง
3. นางสาวนิศาชล    เพิ่มสัตย์
4. นายกิตติพจน์    รูปสวย
5. นางสาวณัฐชนก    เสือกลิ่น
1. Mr.Bryan    Mangahas
2. นางสาวประภัสสร    วงศ์ไชวะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายแทนไท    รื่นรวย
2. นางสาวเจนจิรา    มั่นมาก
3. นางสาวอธิชา    ถาวรงามยิ่งสกุล
4. นางสาวรัตนาภรณ์    ทิพมาศ
5. นางสาวขวัญดาว    บุญมาวงศ์
1. นางสาวกาญจณี    โชติสุข
2. นางสาวมลสิการ    ก๋าคำ
25
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายวราเทพ    เทพคำอ้าย
2. นางสาวรุ่งฟ้า    จันทรมณฑล
3. นายดาเนียล ปีเตอร์ อดิศร    ไฟยวินเกิล
4. นางสาวนภา    แซ่กือ
5. นางสาววิชชุดา    คีรีอารักษ์
1. นางสาวกานต์ธีรา    พนาศรีงาม
2. นางสาวอ้อมทิพย์    ระรีธง
28
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................