งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 703
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    หาญดิฐกุล
2. นางสาวจินตนา    แซ่ว่าง
1. นางศิรินันท์    แก้ววิเชียร
2. นายศุภเมธา    ธาดาชลวัฒน์
13
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ภูมิวรากูล
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ไทยศักดา
1. นางสาววาสนา    พนาภัย
2. นางสาวสุภาลักษณ์    พรหมรังษีกุล
12
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชระ    ทรัพย์สูงเนิน
2. เด็กหญิงชัญญานุช    วงศ์แว่น
1. นางสาวรุจิธร    ศรีวิชัย
2. นายวสันต์    แสนตา
31
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    หลวงไกรลาศ
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์    ภูสำเภา
1. นางสาวรสิกา    วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
2. นางสาวอภิสรา    ทองกวาว
6
5 5 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรภัทร    สมบัติรัตนกร
2. เด็กหญิงวีริยา    พีรวรรธนเมธาวี
1. นางสาวภานุมาศ    ทาอินน้อย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงคณิณภกร    อินรอด
2. เด็กหญิงดลพร    สินค้า
1. MissXiaMeng    Liu
2. นางสาวสุวิชาดา    วงศ์วิริยชาติ
22
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทวีพร    แสนถัง
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์    ธงแดงงาม
1. นางสาวชลลดา    ยั่งยืนเจริญสุข
2. นางสาววัชราพรรณ    ปราบหงส์
4
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กิติยศ
2. เด็กหญิงนัฐนิกา    สุทธเขต
1. นายพงศธร    ใจเย็น
2. นางสาวศศิธร    ศรีอมรโยธิน
21
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายคฑาวุธ.    วรรณคำ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ยะใยสาย
1. นายณัฐ์ธชนพงศ์    สุนันต๊ะ
2. นางสาวสุภาณี    ชัยพิบูลวงษ์
41
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายรชานนท์    คำลือ
2. เด็กหญิงรุจจิรา    ฟักสัน
1. นางสาวนลินี    นวลป้อง
2. นางปราณี    จันดำ
37
11 11 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พูลสม
2. เด็กหญิงญานิศา    ชาติชะนา
1. MissWang    Jun Han
2. นางสาวศรีสุภา    เทศขำ
25
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัคญาดา    ทองแดง
2. เด็กหญิงปาริตา    ปีตะเสน
1. นางสาวลักขณา    แย้มจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุณัฐกุล    มีพยุง
38
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิง อิสรียา    พุทธา
2. เด็กหญิงสุชาดา    พิริยะกมลพันธุ์
1. MissWang    Qi
2. นางทิพย์ตะวัน    วันใจ
36
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทวดี    คล้ายสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเตชิดา    เพิ่มพูล
1. นางณัฏฐกานต์    เรือนจันทร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ลำใย
13
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    พรสกุลไพศาล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ปินตา
1. MissWu    Min
2. นายรักเกียรติ    แซ่เจียง
5
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    สุทธิกิตติรัตน์
2. เด็กหญิงวริศรา    แสงดี
1. MissLi    Jing Jing
2. นางสาวศิริพร    พิพัฒน์อนุสรณ์
42
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกีรติกา    แก้วทา
2. เด็กหญิงปมิตรา    โมอินทร์
1. นางสาวฉัตรวรุณ    ปริมาณ
2. นายธวัชชัย    รอบุญ
43
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์มณี    พันธุ์พฤกษา
2. เด็กหญิงบุณยาพร    บุญจิตต์
1. MissTang    Chun
2. นางสาวปิยธิดา    นวลวัน
26
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์    ติ๊บคำเฟย
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา    กาศอุดม
1. นางสาวชุติกาญจน์    สุวรรณรอด
2. นางสาวปิยนุช    จักรแก้ว
35
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัชราพร    เตโชแจ่ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสงศรี
1. นางสาวณัฐพร    เครือแก้ว
2. นางสาวธัญชญาภรณ์    ธิมายอม
16
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทกานต์    สื่อเรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงอินธิรา    อินทรทัศน์
1. นายสุรเศรษฐ์    บุญนก
2. นางสาวเทียนทอง    อนันต์โต
11
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลฎา    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธัญญพิชชา    ต๊ะฟู
1. นางพิชญาภา    ไชยวรรณ
2. นางสาวภัสรลักษณ์    ใจขัด
38
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชชา    เพชรไทรแก้ว
2. เด็กหญิงซินญาภัส    ตุมแก้ว
1. นางสิรินุช    ตุมแก้ว
2. นางสาวสุรีย์    ไชยชนะ
7
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมุกชมพู    เอกอนันต์กุล
2. เด็กหญิงธารประกายเพชร    พิภา
1. นางสาวกฤษณา    จิตอารี
2. นางสาวสุภาศิณี    แสนเมืองมูล
29
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพวรรณ    มัศยวรรณ
2. เด็กหญิงสิริชา    ชยาภรณ์
1. นายถนอมศักดิ์    กิตติเลิศภักดีกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชา    อวดร่าง
2. เด็กหญิงธัญชนก    ศรีตาบุตร
1. นางมัลลิกา    ดวงสุภา
2. นางสาวแสงเดือน    บุญยืน
34
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไลลา    วิมลสวรรค์
2. เด็กหญิงวรรณภา    ภักดี
1. MissYalan    Yang
2. นางศศิณัฏฐ์    อินต๊ะ
27
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง    จาบดอน
2. เด็กหญิงธิติมา    สุขเจริญ
1. MissBai    Xurong
2. นางรติการ    การะเกตุ
23
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัชชญา    สุขแสงสว่าง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ    สังข์ทอง
1. นายชวุฒิ    มากมิ่ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    วงศ์ศุภเชษฐ์
1. นางรุ่งอรุณ    เขมราชวงค์
2. นางวรรณิกา    แสงท้าว
19
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวิสรา    กาวีวล
2. เด็กหญิงสุรัสวดี    แสงสร้อย
1. นางสาวนิสิตา    แมตเมือง
2. นางสาววิภาพรรณ    จิตเสงี่ยม
28
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    สอนสุด
2. เด็กหญิงณิชนันท์    เสาะซิ้ว
1. นางสาวบุษยมาส    บุญจันทร์
2. นางสาวอมรรัตน์    แซ่โก
33
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิพิษฐา    ซ่อนกลิ่น
2. เด็กชายศิรวิชญ์    จิตรถาวรกุล
1. นายบุญชัย    กัณตวิสิฐ
2. นางสาวประสานใจ    หุตะเสวี
16
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิศ    เพชรพิบูลย์ไทย
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ส่องแสง
1. MissZhe    Menglin
2. นางสาวเสาวนีย์    ขุ่นคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ไชยมงคล
2. เด็กหญิงรวิษฎา    เตชะนา
1. นางสาวณิชกมล    โกลาวัลย์
2. นางสาวพิมพรรณ    ต๊ะสุภา
7
36 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ    แสดพรม
2. เด็กหญิงเศรษฐพิมพ์    ดวงปัญญา
1. นางพัชจิราพร    รุ่งแจ้ง
2. นายภัทราวุธ    ภาวะโสภณ
15
37 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนวดี    เล่าป่า
2. เด็กหญิงสกุณา    เบอเชกู่
1. นางสาวกะฐิน    ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวเหมย    แซ่ฟุ
7
38 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    มณีบงกช
2. เด็กหญิงพัชรพร    พรสมานพันธ์
1. นางสาวละมัย    กิติ
2. นางสุริยาวดี    มะโนวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    โพนหลวง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    จันทร์ต้น
1. MissPan    min Lan
2. นางสาววาสิฏฐี    โควาบุญพิทักษ์
40
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพณัฐชา    บวรอครโยธิน
2. เด็กหญิงพิชญาภา    คงรักษา
1. นางสาวปวีณา    สาธา
2. นางสาวเพ็ญสิริ    น้อยสวัสดิ์
7
41 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวพาทินธิดา    คงคีรี
2. นางสาวกมลวรรณ    สิงห์ทอง
1. นางสาวธัญพัฒน์    ขาวทุ่ง
2. นางรุจรดา    ทาเครือ
19
42 43 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    ปุนนะวัน
2. เด็กหญิงชญานินทร์    ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
1. นางญาณพัทธ์    อิ่มสุนทรรักษา
2. นางสาวยุพา    แซ่กือ
31
43 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิษนา    แสนว่าสกุลทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา    ไชยนอก
1. MissDing    Muli
2. นางสาวพนิตพรรณ    ทองวิวัฒน์ธนา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................