งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 704
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญสินี    มหามังกร
2. นางสาวกมลรัตน์    นาปรัง
1. นางสาววรรณวิมล    อธิคมธร
2. นายศุภเมธา    ธาดาชลวัฒน์
25
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชวรา    พิริยภูร์กุล
2. นางสาวนภัสสร    แอสุข
1. นางสาววาสนา    พนาภัย
2. นางสาวสุภาลักษณ์    พรหมรังษีกุล
12
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวไอริณ    วงศ์จินา
2. นางสาวสโรชา    ตุ้ยเขียว
1. นางสาววิภาดา    ติ๊บกันเงิน
2. นางศิรินภา    ยะคำปลูก
35
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวดาราพร    สิงห์ลอ
2. นางสาวศิรินญา    ธรรมศิริ
1. นางสาวธนวันต์    เทศขำ
2. นางธิติมา    ศิริชนะ
24
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวอังคณาลักษณ์    นวลสนิท
2. นางสาวปานไพลิน    มัชฌลีลา
1. นางสาวมัซนีย์    แซ่ม้า
2. นางสาวศานิกุณ    คำภีระ
20
6 6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายสุกฤษณ์    แซ่ซ่ง
2. นางสาวศิริลักษณ์    แซ่ลี
1. นางสาวกัญญารัตน์    ทองทวี
2. นายมนุชาธิปต์    สมใส
16
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวหฤทัย    เพชรเสถียรชัย
2. นายวีรยุทธ    วงค์ษา
1. นางสาววัชราพรรณ    ปราบหงส์
2. นางอิสรา    ธริญาติ
9
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภนุช    มะโนรส
2. นางสาวโยทะกา    แซ่่เติ๋น
1. MissGuo    Rongping
2. นางสาวสุภัคศา    หมั่นดี
21
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายสรนันท์    โตกำแพง
2. นางสาวกัญญาพัชร    ทองก้อน
1. นางสาวรมชลี    ทวิชัย
2. นางสาวรัตนาพร    บุญตัน
27
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    สุภากุล
2. นางสาวจีรวรรณ    แม้นศิริ
1. นางสาวจิรประภา    เทศเอม
2. นางสาวนลินี    นวลป้อง
39
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวทัตพร    งามตรง
2. นางสาวจีรนันท์    ภู่จำนงค์
1. นางสาวกรชวัล    รัตโนภาส
2. นางสาวอารีย์    แสงพระเวช
37
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวนภาทิพย์    ก้อนตาล
2. นางสาวอริสา    จันทองคำ
1. นางสาวชนาพร    เมฆดี
2. นายรัฐสรรค์    ภูมิพัฒนาโสภณ
29
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงสุดา    พลับพลึงพนา
2. นางสาวสิริมา    เกษมควรคีรี
1. MissLiang    Jun Qi
2. นางสาวทิพย์ตะวัน    วันใจ
40
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภา    พรมอาจ
2. นายณัฐยศ    วังล้อม
1. นางสาวสฐาปรานี    เพ็งปั้น
2. นางสาวเขมภิมา    ชาญวิกรัย
17
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาววรวลัญช์    ศรีนวล
2. นางสาวเหมือนจันทร์    เลิศธรรมพิริยะ
1. Mrs.Man Li    Huang
2. Mrs.ํYi Li    Wang
8
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรวรา    พุทธสาเดช
2. นางสาวณัฐชยา    ยืนยง
1. Miss-    -
2. นางสาวอุษณีย์    วงษ์จันทร์
30
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายยศธร    มาตจันทา
2. นางสาวอาทิติยาภรณ์    โพธิ์ชัยสาร
1. นางสาวนิตยา    สมโภชน์
2. นางสุภัตรา    มาทำมา
36
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิสรา    ประสิทธิ์เขตกิจ
2. นายภูมิพัฒน์    แซ่เอ็ง
1. MissLin    Ningyu
2. นางสาวปิยธิดา    นวลวัน
32
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาสินี    ทวีพรวัฒนกุล
2. นางสาวกุลสตรี    กินร
1. MissWang    Yunhun
2. นางสาวจิตตรัตน์    วีระชาติ
28
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติกาน    จิรวรเดช
2. นางสาวปานทิพย์    ป้อปาลี
1. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ    เขื่อนปัญญา
2. นางสาวณัฐพร    เครือแก้ว
18
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายภูมิธาดา    สุวัฒนา
2. นางสาวปัญญดา    กล่ำเดช
1. MissGuo    Jinfeng
2. นางสาวรุจิรา    เทียบสา
6
22 22 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    ยานุ
2. นายณัฐวุฒิ    วงค์ปัน
1. MissYingjie    Sun
2. นางสาวปภาวรินท์    มุ่งรวยกลาง
19
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายอานนท์    สุริยะศักดิ์
2. นายอัมภฤณ    ศิริโสภณ
1. นายจิรยุทธ    สักลอ
2. นายนภสินธุ์    จิตรเจนจริยา
38
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์พราวพรรณ    กมลสุจริตพันธุ์
2. นางสาวสุพิชฌา    ญาติสูงเนิน
1. MissZhang    Min
2. นางสาวนภาพร    ทนะขว้าง
12
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรดาว    กวางทู
2. นางสาวกาญจนา    จันทร์ศรีวรกุล
1. นางสาววิชุณี    อุปเส็น
2. นางสาวสุวิมล    พัฒนาเกษตร
44
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวอมลวรรณ    จ๊ะมี
2. นางสาวอรวรรยา    กุมทัน
1. นายธนา    คงธนไพบูลย์กุุล
2. นางสาวบุณยาพร    เตชะลือ
42
27 27 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวรินรดา    วิภาสรุ่งรวี
2. นางสาวสิราวรรณ    ฤทธิ์นรกานต์
1. นางสาวสิริรัตน์    เตโชกูล
2. นางสาวหลิน    หวง
ชนะเลิศ
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราพร    ชาญไชยเวช
2. นางสาวปนัดดา    เพ็งพันธ์
1. MissBai    Xurong
2. นางรติการ    การะเกตุ
31
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอริศรา    สนุ่นดี
2. นางสาวอรวรรณ    สาดกำปัง
1. นางสาวมณธิชา    สิทธิยศ
2. นายสุรพิชญ์    วงศ์น้อย
34
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวธนาภรณ์    มาธุสรสวรรค์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    ปู่เงิน
1. นางสาวนันทิยา    หมูคำ
2. นางสาววิไลวรรณ    ใจรักประภาสุข
41
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวปพัชศา    ประสารยา
2. นายทินภัทร    สุขทั่วญาติ
1. นางณภาภัช    สายสนองยศ
2. นายอนุชา    ชาญช่าง
21
32 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววทันยา    พรหมมานุวัตร
2. นางสาวทรงพร    เลิศมณีพงศ์
1. นายสมบูรณ์    แซ่ตั้ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
43
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชพร    สีมาหงลดานนท์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์    แนมเถื่อน
1. นายบุญชัย    กัณตวิสิฐ
2. นางสาวพัชรินทร์    ชูวัฒนเกียรติ
9
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมนัสญาพร    พันทวี
2. นางสาวบุญญวาส    ศรีจริยา
1. MissZhe    Menglin
2. นางสาวเสาวนีย์    ขุ่นคำ
14
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายหัสดินทร์    สมใจ
2. นายทรงกฤต    ทะออน
1. นางสาววัชรี    อ้ายไชย
2. นางวิชญา    กาศมณี
11
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทวัน    โอีดหม่องคำ
2. นางสาวพรธิดา    รุ้งโอบดอย
1. นางสาวณิชกมล    โกลาวัลย์
2. นางสาวภูชณิษา    แดงชัย
21
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวอรรัมภา    วุ่นฟัก
2. นางสาวนภัสพร    ผ้าแพร
1. นางสาววิกัญญา    วงศ์พุฒิ
2. นางสาวอภิชนาฎ    มีประกอบ
5
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชิษฐา    ขันแก้ว
2. นางสาวบัวสวรรค์    แซ่ลี
1. MissWEI    CONGYING
2. นายภัทรดนัย    หวลศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอาระตี    ลือสุวรรณ์
2. นางสาวแพรวพรรณ    วงค์ใหญ่
1. Mr.Si hao    Zhang
2. นางสาวละมัย    กิติ
7
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    ทองชื่น
2. นางสาวเจณณิสา    ผูกพูล
1. นางสาวปฏิชญา    ปะตังทะสา
2. นางสาวสุภาพร    เตียวิบูลย์
4
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชา    มณีจักร
2. นางสาวสุธิตา    เกตุแก้ว
1. นางสาวปวีณา    สาธา
2. นางสาวเพ็ญสิริ    น้อยสวัสดิ์
15
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวปัญญาพร    หลงมา
2. นางสาวพาณิภัค    คำวัฒนา
1. นางสาวธัญพัฒน์    ขาวทุ่ง
2. นางรุจรดา    ทาเครือ
26
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพรรณ    นิตย์อดุลย์
2. นางสาวบุรินทิรา    แสงม้า
1. นางสาวสายทอง    แซ่ว้าง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33
44 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐิดา    แซ่เล็ก
2. นางสาวธัญกร    ชัยดี
1. MissDong    Xiaona
2. นายณัฐพล    มีเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................