งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 705
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุชนาภรณ์    ศรีคำ
2. เด็กหญิงอัญลดา    วงษ์แสงแก้ว
1. นางสาวมลธิตา    ใจดี
2. นางสาวมัทนี    คิดว่อง
8
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    ลือชา
2. เด็กหญิงธัญชนก    สิริรุจีกุล
1. นายกิตติพงษ์    หล้าหนัก
2. นางสาวสุขพัชรา    จันทร์บุญ
16
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครชา    ธุงจันทร์
2. เด็กชายสัณหภาส    ตะนะ
1. นางสาวดุริยา    เลาหาง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22
4 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    แซ่หลิน
2. เด็กชายวายุ    ศรีปัญญา
1. Mr.Daisuke    Kobayashi
2. นางสาวภัทราวรรณ    ปริมิตร
ชนะเลิศ
6 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    สองสีโย
2. นางสาวญาณิศา    เทพเสน
1. นางสาวรัศมี    ขัดกันทะ
2. นางสาวศุภลักษณ์    ณ ราช
6
7 11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประสุตา    บุญแท้
2. เด็กหญิงนัยนา    มาขุนทศ
1. Mr.Hiroshi    Sasaki
2. นายจตุรงค์    นรมัตถ์
24
8 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เทศมาก
2. เด็กหญิงสุชานันท์    จันตี
1. Mr.So    Ishii
2. นางสาวผกามาศ    สุขรัตนปรีชา
7
9 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิศา    ประยูร
2. เด็กหญิงพิราอร    ไผทเลิศตระกูล
1. นายสุรชัย    ติ๊บคำ
2. นางอารีวรรณ    แผ่อำนาจ
14
10 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรานิตฐ์    ควรคิด
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์    เย็นคต
1. นางสาวนพวรรณ    พรหมศิริ
2. นางสาวหทัยกาญจน์    รักสัจจา
ชนะเลิศ
11 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิรัฐิติ    คมลาย
2. เด็กชายกิตติภณ    สุต๋า
1. นางกมลฉัตร    รานรินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
12 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    วังทา
2. เด็กหญิงวาราดา    ศรีนวลธนา
1. นางสาวสุนทรี    คงอาชีวกิจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21
13 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิยา    เปจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงพรทิพา    วิเลิศ
1. นายรุ่งสยาม    เสนางาม
2. นางสาวอักษร    วรรณกันธา
13
14 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    จิรเวชวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์    คำพร
1. นายนิติพันธ์    เนตรทิพย์
2. นางสาวศิริวรรณ    อินทสิน
23
15 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกรณ์    ท่าชัย
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร    วุฒิ
1. นายกรกฏ    อุ่นเรือน
2. นางสาวประภาพร    โล่ตระกูล
4
16 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงวิภาดา    สาคะศุภฤกษ์
1. นางบุษบา    อริยะคำ
2. นายรณชัย    วรรณรัตน์
19
17 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    วัฒนะกุณพันธ์
2. เด็กหญิงธิตยากร    ศิริแก้ว
1. Mr.Makoto    Wani
2. นางสาวณัฐฐ์ศศิ    ทิพย์บุญศรี
9
18 27 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์    การคนเที่ยง
1. นายอภิรักษ์    มณีขัติย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
19 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณภัทร    อู่เงิน
2. เด็กหญิงรัตตนา    เกลี้ยงดี
1. นางสาวพรรณทิวา    เนตรทิพย์
2. นางสาวสุธาสินี    สุขวิเศษ
11
20 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนท์    ทิพนนท์
2. เด็กชายกีรติศักดิ์    สาไพรวัณ
1. MissYuri    Narimatsu
2. นายพัทธพล    ทองเกิด
20
21 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ดวงพรหม
2. เด็กหญิงสุพนิดา    สิงห์โฉม
1. นายบุญเสริม    จันทร์คุ้ม
2. นางสุรีวัลย์    สงวนให้
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ไชยศรี
2. เด็กหญิงรัตนดาว    อัตถะเรือง
1. นางสาวปรัชญา    อินทราวุธ
2. นางสาวพัชชาภรณ์    สุวรรณอาสน์
16
23 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    รัชชามานนท์
2. เด็กหญิงหยาดสุดา    คงสิน
1. นางสาวพรทิพย์    คำปันแปง
2. นางสาวศรัญญา    รัตนทวีชัยพร
10
24 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลจิรา    คงหมื่นรักษ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร    เพ็งคล้าย
1. Mrs.Kaori    Janpoom
2. นางสาวสุมนวรรณ    จรวุฒิพันธ์
15
25 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนราธิปย์    ดิษทนง
2. เด็กหญิงนันทิชา    วงศ์วิเศษ
1. MissHaruka    Shiiba
2. นางสาวจิราพรรณ    วิลยะกูล
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................