งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 706
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายปณิธิ    ปันนา
2. นายอัครเดช    มังคลาด
1. นางสาวมลธิตา    ใจดี
2. นางสาวมัทนี    คิดว่อง
19
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาววรัญชลี    ศรีสุธรรม
2. นางสาวภัทรภร    แสงสว่าง
1. นางสาวกุศลิน    วรรณกรโภคกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
3 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชนพร    แก่นนาก
2. นางสาวปัทมพร    ปาจันทร์
1. นางสาวมรรษกร    ท่าโพธิ์
2. นางสาวศิริมา    ชัยแยง
10
4 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายพีรนัย    มาอุด
2. นางสาวอัจจิมา    กาญนอุทัย
1. Mr.Daisuke    Kobayashi
2. นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์    ลาวนันท์
14
5 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกานต์    วงศ์ปัญญา
2. นางสาวทานตะวัน    วังแสง
1. นางสาวรัศมี    ขัดกันทะ
2. นางสาวศุภลักษณ์    ณ ราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายไกรศรี    กฤติยา
2. นางสาวอินทิรา    ช่างอ่อง
1. นายจตุรงค์    นรมัตถ์
2. นางสาวรุจิรา    มาลี
26
7 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    จันคีรี
2. นางสาววรินทร    รูปเชิด
1. Mr.So    Ishii
2. นางสาวนกแก้ว    คล้ายสอน
20
8 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวิมล    ม่วงทอง
2. นางสาวอรอุมา    ปิ่นทอง
1. นางสาวนพวรรณ    พรหมศิริ
2. นางสาวหทัยกาญจน์    รักสัจจา
6
9 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวศิรินทร์ลักษณ์    จักรวัน
2. นายสรศักดิ์    จาอ้าย
1. นายเตธรรศ    ชำนาญเสือ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
10 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิติพร    คารวะวงศ์
2. นางสาวสุธาสินี    ราชสันเที๊ยะ
1. Mr.Hiromi    Watanabe
2. นางรัชดา    ชินชา
28
11 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    อินทร์ประสาท
2. นางสาวชวิศา    จันทรัตนันท์
1. นางอานันฑิตา    สแปร์โรว์
2. MissํYukino    Matsuda
16
12 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    วงค์คม
2. นางสาวเยาวลักษณ์    สุภา
1. นางสาวอรวรรณ    กันธะพงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
13 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ใจเยี่ยม
2. เด็กหญิงปาณิสรา    กล้ากลางสมร
1. Mr.Teruyuki    Kashiwaki
2. นางสาวศิริวรรณ    อินทสิน
27
14 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    สีดี
2. นางสาวอารยดา    ปัญญาเสริฐ
1. MissKinasa    ONO
2. นางสาวอัจฉรา    เหมวรางค์กูล
12
15 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาววรารัตน์    ดวงแก้ว
2. นางสาวเจนนภา    โตไทย
1. นางบุษบา    อริยะคำ
2. นายรณชัย    วรรณรัตน์
9
16 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาววรินยุพา    อนุจร
2. นางสาวกชพร    แก้วหลวง
1. Mr.Hiroyuki    Uno
2. นางพรลภัส    อ่ำหงษ์
ชนะเลิศ
17 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายศิวรักษ์    ประเสริฐสุข
2. นางสาวธันยาภรณ์    ฤกษ์ประกาย
1. นายชูอิจิ    คาเคยามะ
2. นางปวันรัตน์    กันทา
25
18 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวอิศราภัทร    ใสแจ่ม
2. นางสาวสิรินภา    ประมาณ
1. นางสาววราภรณ์    เหมยนรินทร์
2. นางสาวอุบลรัตน์    จักร์แก้ว
24
19 27 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวปรัศนียาภรณ์    สุนทรแก้ว
2. นางสาวชนิกานต์    บุญตันสา
1. นายอภิรักษ์    มณีขัติย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
20 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวรรณ    ไกรสอน
2. นางสาวสิริยากร    พรหมเอาะ
1. นายจักรี    ไชยชนะ
2. นายวันชัย    อยู่ตรง
29
21 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายชวกร    ประสารยา
2. นางสาวพิริดา    กรุณาดวงจิตร
1. นางรวีวรรณ    บุญมา
2. นางสาวสุธาสินี    สุขวิเศษ
4
22 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวฐานิตา    โป๊ะโดย
2. นางสาวสุพิชชา    เสียงดัง
1. นางสาวลัดดา    สร้อยจาตุรนต์
2. นางสาวสุดหทัย    ขมินธกูล
11
23 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวฝันทิพย์    พันธุศิลป์
2. นางสาวภัทรพรรณ    ชิวหา
1. นายณัฐพงษ์    ม่อนคำดี
2. นายทรงธรรม    พงษธา
15
24 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรพร    จีนประเพชร
2. เด็กชายปวเรศ    ศักดิ์เศรณี
1. MissYuri    Narimatsu
2. นางสาวชาวิณี    ดวงเกิด
22
25 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายเฉลิมวงศ์    นิพัทธ์สกุล
2. นางสาวอทิตยา    จางสิริกุล
1. นางสาวนารีรัตน์    ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. นางภิญญามาศ    ปาเรียน
30
26 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิตา    สัณฐิติกุล
2. นายอรัญชยปารุส    ลิขิตสิทธิคู
1. นางสาววรรณกร    ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวแก้วกัลยาณี    อิ่มชม
13
27 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวีรชา    คุ้มโต
2. นางสาวจิราพัชร    สังวาลไพร
1. นางสาวปรัชญา    อินทราวุธ
2. นางสาวพัชชาภรณ์    สุวรรณอาสน์
21
28 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฬารัตน์    ปิตินานนท์
2. นางสาวจุฑามาศ    ต๊ะต้องใจ
1. นางสาวกฤติกา    สร้างใบศรี
2. นางสาววรวรรณ    ดวงเทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ศรลัมภ์
2. นางสาวปภิชยา    คงนา
1. นางสาวมรรยุตา    วงษ์พูล
2. นางสาวสุมนวรรณ    จรวุฒิพันธ์
23
30 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวประภัสสร    แสนนำปน
2. นายรัฐพล    โชคชัยเจริญพร
1. MissHaruka    Shiiba
2. นางสาวธนัชพร    สุขลาภ
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................