งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 708
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภาพิชญ์    มูลศรี
2. นางสาวปฐมาภรณ์    ปิจจวงค์
1. นางสาวนภา    พาดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายทศวรรษ    ปันคำมูล
2. นางสาวปริยาภัทร    สมพงษ์
1. นางสาวกอแก้ว    ทวิชศรี
2. นางสาวพลอยพิม    อำพันธ์สี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายนภนันท์​    นิก​รวัฒน์
2. นางสาวสมิตา    จันทร์หอม
1. นายฐิติ​พงศ์​    เหลือง​สุวรรณ​
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
4 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวสุทธิกานต์    พรหมสุรินทร์
2. นางสาวอัญชลี    วีระธรรมโม
1. นายธิติพงศ์    ชมภู
2. นางสาววรัญญา    จันทร์ธีระโรจน์
8
5 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญสุดา    อุตมา
2. นางสาวทัศนีย์    เข็มทอง
1. นางทิติมา    ภู่พัฒน์วิบูลย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19
6 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวพิชญธิดา    กันทารักษ์
2. นางสาวพิมพ์นิภา    ใกล้ชิด
1. นางพัชรินทร์    สุกันธา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
7 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญธิกา    ไชยพฤกษ์
2. นางสาวเปมิกา    ปาไชย
1. นางสาวกลิกา    นิกร
2. นายกิติศักดิ์    ภูมิภักดี
12
8 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายทองธน    สงครามโต
2. นางสาวอนุสรา    บัวแดง
1. นางจิตพิสุทธิ์    แก้วละเอียด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
9 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายกรวิชญ์    วิวัฒนานนท์
2. นายธนดล    อุดเถิน
1. นายพงศ์เกษม    เตชะสาย
2. นางสาวศิรินทิพย์    รุมารถ
4
10 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายภูตะวัน    ปัญญาทิพย์
2. นายณ ตะวัน    ปัญญาทิพย์
1. นางสาวเกตุมณี    ใจปัญญา
2. นางสาวโสภา    สุกำปัง
13
11 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกฤตเมธ    โตธิรกุล
2. นายเรืองวุฒิ    มีปราชญ์สม
1. นางสาวทัศนีย์    เกษรศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
12 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายพิรชัช    วิชัยวงศ์
2. นายปรเมษฐ์    คำสี
1. นางณัฐกาญจน์    ศรีคำยอด
2. นายอมเรศ    จันต๊ะ
6
13 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปพิชญา    กมลคร
2. นางสาวพรนภัส    เพ็ชรล้อมทอง
1. Mr.Paul-Antoine    Fougeres
2. นางสาวสุรีย์พร    แก้วมา
15
14 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพีรพัศ    อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาววริศรา    ดวงอินทร์
1. นางสาวกิติยาภรณ์    รุ่งรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9
15 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาพรรณ    สังข์ประไพ
2. นางสาวกาญจนา    โลหะเวช
1. นางสมจันทร์    หลายเจริญ
2. นางอภิรดี    เข็มเหล็ก
17
16 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรดา    รักพินิจ
2. นางสาวณัฐณิชา    คุ้มสนิท
1. นางสาวรัตนา    สุขาวห
2. นางสาวสุภาวดี    สุขกมลธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริภัทร    สิทธิสงคราม
2. นายศิริภูมิ    คำดี
1. นายชีวัน    สันธิ
2. นางสาวพรวรรณเพ็ญ    พรหมสีดา
ชนะเลิศ
18 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณฑารีย์    บำรุงผล
2. นางสาวธนพร    วรีฤทธิ์
1. นางลดาวัลย์    นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา    เสือแฟง
7
19 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวิมล    นามแสนนะ
2. นางสาวกมลวรรณ    วงษ์กลม
1. นางรุ่งรัตน์    กลั่นการบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................