งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 709
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลพร    พรมธิ
2. นางสาวกิตต์ศิกาญจน์    เพ่งพิศ
1. MissSera    Lee
2. นางสาววรางค์สิริ    ฤทธิ์รอด
14
2 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวช่อผกา    คำลือ
2. นางสาวอภิรดา    หมื่นพัวะ
1. นางสาวมัชฌิมา    เตชะคฤหะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวพุธิตา    วังสนิท
2. นางสาวอลิซาเบธ    โอเดน
1. Mr.EUN    HYUK KIM
2. นางสาวภัทราพรรณ    หอมสุวรรณ์
6
4 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรภิมล    สินธุวงศ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา    สระแก้ว
1. นายดุลยวัต    สานอินทรจักร์
2. นางสาวพัทธิดา    เสนาะ
4
5 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาววรธันยา    กาบแก้ว
2. นางสาวณิชาภัทร    บัวพัฒน์
1. นางสาวศรัญญา    อินทวิชัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวฝนทิพย์    หรุ่นศรีเพ็ง
2. นางสาวพรธิตา    จูเปีย
1. นายศาศวัต    โมราสุข
2. นางสาวศุภิกา    ทิพย์อ้าย
11
7 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    หมื่นมหายศ
2. นางสาวสุจิตรา    เจริญพงษ์
1. นางสาวรัชนก    สิทธิบาล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
8 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญชิสา    ยอดทอง
2. นางสาวชินรัตน์    วิกล
1. Mrs.Sunhee    Chung
2. นายพลวิทย์    ชลธารอุดมลาภ
8
9 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาววิราการต์    กันทะวัง
2. นางสาวกัญญาวีร์    ปัญญาลังกา
1. นางสาวมานิตา    ดวงสุดา
2. นางสาวอรวรรณ    กันธิมา
10
10 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    สุรินโต
2. นางสาวกนิษฐา    ยักขะลา
1. MissJung Yeol    lee
2. นางสาวศศิธร    ศักดิ์ธนานนท์
ชนะเลิศ
11 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    แจ่มใจหาญ
2. นางสาวชนกสุดา    ชัยนิมิตร
1. นางสาวปริมประภา    โหราศาสตร์
2. นางสาวรุ่งนภา    ไชยยม
7
12 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณพร    บุสโต
2. นางสาวถวัลรัตน์    ยอดจันทร์
1. นายปิยะวัฒน์    น้าเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยรัตน์    ไพโรจน์
2. นางสาวนงนภัส    พรหมรัตน์
1. นายปัณณธร    ปรียะธีรา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13
14 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวเกสรา    พูลนุช
2. นางสาวเนตรนภา    ขันแก้ว
1. นางสาวภัทราพร    เวทะธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
15 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชญานัน    มีกฤษ
2. นายไตรภพ    คิมหันต์
1. MissCha    Hyesong
2. นางสาวศุภกานต์    ผามั่ง
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................