งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 071
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนพนารินทร์    หมื่นขม
1. นางสาวประนอม    ดอนแก้ว
2 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ด่านลาเคน
1. นายพรชัย    การุณยฐิติ
4
4 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    กิตติญานุกูล
1. นายสุชาติ    นิชเปี่ยม
8
5 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนภัส    สุนันทกร
1. นายประเสริฐ    เกิดมงคล
11
6 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ถิ่นแก้ว
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
7 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภา    จุดมี
1. นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชาลักษณ์    เจริญสม
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
5
9 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธิพร    พันธุรัตน์
1. นายสมบัติ    ศรีวงษา
ชนะเลิศ
10 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    มายรรยงค์
1. นางศรีนวย    สำอางค์ศรี
11
11 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภกาญจณ์    อิ่นคำ
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
10
12 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศราสินีย์    สถิตเจริญกุล
1. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
13 29 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกศสุดา    ภาวะโสภณ
1. นางสาวรัตติยา    คำโฉม
6
14 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรฐิพรรณ    ตองกลิ่น
1. นางสาวเชฏฐินี    จุ้ยวงษ์
9
15 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาดล    ลาภเวที
1. นายบรรจง    โต๊ะถม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤติภูมิ    ไพผดุง
1. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................