งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 710
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    ครรลองหรรษา
1. MissZeng    Xuejiao
40
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสรัช    โรจนสิริกุล
1. นางสาววาสนา    พนาภัย
30
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดาภรณ์    มลอาร์
1. นางสาวสุทธิวรรณ    ณ นคร
34
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    พูลกสิการณ์
1. นางสาววิศารัตน์    มูลคำ
36
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทรา    แซ่พ่าน
1. นางอำไพ    สายชลเลิศมงคล
9
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษกมล    บุณยสวัสดิ์
1. นางสาวสุวิชาดา    วงศ์วิริยชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 7 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวปิ่นมณี    จะแส
1. นายไพชยนต์    สิทธิยศ
14
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญารัตน์    วุฒิ
1. นางสาวพิชญ์สินี    โพธิ์ศรีทองสกุล
22
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวสุพรรษา    นิปุณะ
1. นางสาววิภาพร    โปธิ
29
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    สงเคราะห์
1. นางสาวอาริยา    เนียมคำ
14
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวา    แสงอินทร์
1. นางสาวอารีย์    แสงพระเวช
26
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวประกายดาว    ภูชะหาร
1. นางสาวนารีรัตน์    จิตต์ใจฉ่ำ
38
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา    ชื่นยุทธนา
1. นางสาวทิพย์ตะวัน    วันใจ
40
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนาวลี    ศรีนุช
1. นางสาวฐณิชชญาณ์    ปองผดุง
17
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทรา    กมลผาด
1. Mrs.Xiao Yi    Li
8
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    มีเอี่ยม
1. นางพัชรี    ปุ่มสันเทียะ
19
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเนตรนภา    กลับสอน
1. นางสาวฉัตรวรุณ    ปริมาณ
42
18 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจมาพร    พงษ์โสภณ
1. นางสาววะรา    จิตชอบค้า
20
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวธันยพร    ชุ่มสา
1. นางสาวพิกุล    เกษม
22
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติกานต์    มูลละ
1. นางสาวณัฐพร    เครือแก้ว
17
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาววศินี    คณินรัตน์
1. นายสุรเศรษฐ์    บุญนก
26
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญจนา    วงศ์คำแน่น
1. นางสาวณัฐภรณ์    ใจวงศ์
9
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    พวงมณี
1. นายพัฒนา    ฟ้าแลบ
32
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญจิรา    ปะมะ
1. นางสาวนภาพร    ทนะขว้าง
43
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวจรรยพร    มงคลธนานนท์
1. นางสาวสุชาดา    กรชูโชค
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชารีย์    มีซอง
1. นางสาวแสงเดือน    บุญยืน
34
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกษิณัฏฐ์    นนพัชรพงศ์
1. นางสาวบานเย็น    ฤทธิไตรภพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวนภา    พูลทวี
1. นางรติการ    การะเกตุ
30
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนาตญา    ชาติไทย
1. นายสุรพิชญ์    วงศ์น้อย
20
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวภัทรวรรณ    วงค์แต๋
1. นางสาววิไลวรรณ    ใจรักประภาสุข
22
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายธีรไตรภพ    ศศินวกุล
1. นางสาวอังคณา    ฮั่นตระกูล
11
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยลักษณ์    แจ้งสว่างวงศ์
1. นางสาวอมรรัตน์    แซ่โก
5
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีชญา    ศรีโถง
1. Mr.Yang    Te
11
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุธิดา    จีนคง
1. นางสาวสมิตา    ภักดี
7
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวรุทตินันท์    บุญเป็ง
1. นางวิชญา    กาศมณี
16
36 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินยา    หนูวัน
1. นางสุพัตรา    ผูกพันธ์
22
37 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายชิษณุพงศ์    รัศมี
1. นางสาวนารีรัตน์    พินทอง
11
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายศุภกฤต    มาลา
1. นายณรงค์เดช    นามแก้ว
5
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลิสา    อภิเสริมทรัพย์
1. นายชัยชยพล    ใจแช่มชื่นมากยิ่ง
26
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์อักษร    ดอนตุ้มไพร
1. นายนิคม    แน่นอุดร
36
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริรัตน์    เอมกฤษ
1. นางสาวปวีณา    สาธา
ชนะเลิศ
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพิชญ์    แสงจงเจริญ
1. นางรุจรดา    ทาเครือ
32
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    สวยสม
1. นางสาวสายทอง    แซ่ว้าง
38
44 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติยา    แซ่เหลาะ
1. MissGao    Yifan
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................