งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 711
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปรียาภรณ์    โอภาสนิธิวัฒน์
1. นางสาวมลธิตา    ใจดี
4
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา    ทาคำ
1. นายกิตติพงษ์    หล้าหนัก
12
3 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายชลน่าน    พานิชอิน
1. นายจองพล    ถุงเงิน
8
4 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายศุภวิชญ์    ภูเงิน
1. นางสาววรัทยา    สายลังกา
11
5 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์    ตาแสนแก้ว
1. นางสาวนกแก้ว    คล้ายสอน
20
6 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์มาดา    พิสัยสวัสดิ์
1. นางสาวศศิวิมล    พชรศิลป์
10
7 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิการ์    ปัญญานนท์
1. นางเพ็ญพรรณ    มาลอม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศิลา    อ่อนคำ
1. นางสาวธัญญลักษณ์    ตันแก้ว
23
9 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวปฑิตตา    เลาต๋า
1. นายรุ่งสยาม    เสนางาม
17
10 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร์    สอนไม้
1. นายนิติพันธ์    เนตรทิพย์
7
11 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายวัชโรทัย    อุ่นใจ
1. นางสาวประภาพร    โล่ตระกูล
9
12 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวดนยา    ไชยวุฒิ
1. Mr.Koichi    Oyama
14
13 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายสิทิกร    ขระสุ
1. นางพรลภัส    อ่ำหงษ์
5
14 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายจารุพงศ์    ภาพเฉลิมพจน์
1. นางสาวเพ็ชรดา    ประวีณชัยกุล
15 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายอนุชิต    บุญอิสสระ
1. นางสาววราภรณ์    เหมยนรินทร์
16
16 27 โรงเรียนธรรมราชศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายคเชนทร์    วงค์วิลาน
1. นางสาวนุชจรินทร์    แพ่งเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาดา    อนุสิทธิ์
1. นายจักรี    ไชยชนะ
20
18 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายนวพรรษ    นาวีพัฒนา
1. นางสาวพรรณทิวา    เนตรทิพย์
ชนะเลิศ
19 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายปพนสรรค์    จันทร์เกตุ
1. นางสาวสุดหทัย    ขมินธกูล
18
20 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทรกานต์    บุญทัน
1. นายณัฐพงษ์    ม่อนคำดี
19
21 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชลัดดา    วรรณบุตร
1. นางสาวธนาวรรณ    รัตนเนนย์
13
22 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายภราดร    ทองคำ
1. นายวชิรพงศ์    พูลเกษร
15
23 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร    หมื่นศรีภูมิ
1. นางนงเยาว์    เนียมแสง
6
24 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    แขกใจเย็น
1. นางสาวนงลักษณ์    ช้างเผือก
25 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวธนัชชา    เด่นดวง
1. นางสาวธนัชพร    สุขลาภ
20
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................