งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 712
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวจินตนา    คำเงิน
1. นางสาวมัชฌิมา    เตชะคฤหะ
7
2 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนุจรินทร์    จันทร์สอน
1. นางสาวทักษพร    ภู่วิเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐริกา    หล้าคำแดง
1. นางสาวศรัญญา    อินทวิชัย
4
4 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปัทมาวรรณ์    ฆ้องอ่าง
1. นายศาศวัต    โมราสุข
8
5 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาววิมลณัฐ    ไชยนวล
1. นางสาวรัชนก    สิทธิบาล
12
6 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาสินี    ผิวอ่อน
1. Mrs.Sunhee    Chung
5
7 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชณิชา    สิงห์หล้า
1. MissHeejeong    Seo
10
8 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    สาลีพิมล
1. MissJung Yeol    lee
9
9 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาววรกมล    ปาละ
1. นางสาวรุ่งนภา    ไชยยม
ชนะเลิศ
10 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    สุรเดช
1. นายปิยะวัฒน์    น้าเจริญ
13
11 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    ปอกกันยะ
1. นายปัณณธร    ปรียะธีรา
11
12 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวปาลิตา    เอี่ยมอินทร์
1. นางสาวภัทราพร    เวทะธรรม
6
13 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัจตินันท์    อินทอน
1. นางสาวศุภกานต์    ผามั่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................