งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 713
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายสหรัตน์    อิ่นคำ
2. นางสาวศุภิสรา    วารีพิทักษ์
3. นายปรัชญา    ชมใจ
4. นางสาววาทินี    เฉิน
5. นางสาวเฉียวอวี่    หวง
1. MissZeng    Xuejiao
2. นางศิรินันท์    แก้ววิเชียร
8
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายภูริพัฒน์    ทวีพันธ์
2. นายธนัตถ์    ไทยศักดา
3. นางสาวรัตติกาล    อินสวน
4. นางสาวขนิษฐา    แสนเกียง
5. นางสาวปรารถนา    ไทยศักดา
1. นางสาววาสนา    พนาภัย
2. นางสาวสุภาลักษณ์    พรหมรังษีกุล
24
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรพรรณ    ดวงฟู
2. นางสาวภัทราภรณ์    ตันทา
3. นางสาวเรืองรอง    แสงคำลือ
4. นางสาวอภิชยา    ปัญญา
5. นางสาวกนกวรรณ    ศรีสิงห์
1. นางพิกุล    สังหาร
2. นางสาวสุทธิวรรณ    ณ นคร
38
4 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    นุชถนอม
2. นายมีชัย    พลเสน
3. นายธนพนธ์    สิงห์เถื่อน
4. นายชัชวาลย์    แสงอรุณ
5. นายสุทธิพงศ์    บุญประดับ
1. นางสาวกัญญารัตน์    เอี่ยมรอด
2. นางสาวเมธาวี    ศรีพฤกษ์
42
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายศุภชัย    แซ่พ่าน
2. นางสาวสโรชา    แซ่ลิ้ว
3. นางสาวธนภรณ์    ทิพทา
4. นางสาวฐิติพร    แซ่หว่าง
5. นางสาวกัลยาณี    ธงกระโทก
1. นางสาวมัซนีย์    แซ่ม้า
2. นางสาวศานิกุณ    คำภีระ
27
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายชลสิทธิ์    แจ่มแจ้ง
2. นายกฤตนัย    ยศพรมมา
3. นางสาวจิราวรรณ    ปานนิล
4. นางสาวจุฑาภรณ์    เกษแก้ว
5. นางสาวศิริภา    จันแดง
1. นางสาวสาวิตรี    ฉะฉาน
2. นางสาวสุวิชาดา    วงศ์วิริยชาติ
21
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    เจปา
2. นางสาวธนัญญา    แซ่หยาง
3. นางสาวกาญจนา    ยาใจ
4. นางสาวพนิดา    แซ่คัง
5. นางสาวอรุณี    ยูลิ
1. นายชานนท์    วิริยะส่องแสง
2. นางสาวภาริษา    เชื้อเจ็ดตน
7
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายบริวัฒน์    นวลอนงค์
2. นางสาวชุติญา    ป้านสวาสดิ์
3. นางสาวกรวิชชญา    กัณณาลักษ์
4. นางสาวพรจิรา    วีระแก้ว
5. นายนนทวัฒน์    ธินา
1. นางสาวพิชญ์สินี    โพธิ์ศรีทองสกุล
2. นางสาวสุภัคศา    หมั่นดี
12
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวบัณฑิตา    นวลหอม
2. นางสาวสิริพร    ตระกูลวิจิตร์
3. นางสาวชุติมา    กล้าณรงค์ชีพ
4. นางสาวลดาพร    โชคสุขทรัพย์สิน
5. นางสาวรัญธิดา    อินทรตา
1. นางสาวปาลิดา    เคลือวัง
2. นางสาววิภาพร    โปธิ
36
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธนาคาร    คล้ามจันทร์
2. นางสาวเยาวเรศ    บุญเกิน
3. นางสาวภณิดา    วงศ์ศรี
4. นางสาวศศิกานต์    พิลึก
5. นางสาวปัทมพร    แก้วชัง
1. นายจิระพงศ์    จันทา
2. นางสาววราภรณ์    โกวิโท
31
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายคลังแสง    สุขสมบูรณ์
2. นายกฤษณพงษ์    ช่วงโชติ
3. นายฐิติวัฒน์    ชาติไธสง
4. นายวัชรพล    จันทร์แก้ว
5. นางสาวกนกอร    เดชจุ้ย
1. นางสาวกรชวัล    รัตโนภาส
2. นางสาวอารีย์    แสงพระเวช
12
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวอรชา    คงทน
2. นางสาวธิชญาดา    บุญกิจ
3. นายวัฒนชัย    เป้รอด
4. นายกฤษฏยศ    ทองเอี่ยม
5. นางสาวฉัตรชนก    โคตะนารถ
1. MissShi    Yan
2. นางสาวนารีรัตน์    จิตต์ใจฉ่ำ
43
13 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายสมพงษ์    นางตะเชอร์
2. นางสาวพัชรี    เวียงวิชา
3. นางสาวสวรส    คีรีคัมภีรภาพ
4. นางสาวพนิดา    ดอกไม้ช่อวิลัย
5. นางสาวแพรนวล    ดาศดาวัลย์
1. MissZhou    Sijia
2. นางสาวอาทิตญา    ปัญญาพฤกษ์
37
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพกานต์    อินทร์พ่วง
2. นางสาวพิมพ์มาดา    พานิชย์วิไล
3. นางสาวสุจารี    ขีดเขียน
4. นางสาวณิชากร    เจียงวรีวงศ์
5. นางสาวยุคนธร    เพ็ญศรี
1. นางณัฏฐกานต์    เรือนจันทร์
2. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์    เลิศวิริยะเดชา
15
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวภานุชนารถ    เรือนโนวา
2. นางสาวนริศรา    วงค์คม
3. นางสาววรปรียา    ภักดี
4. นางสาวจิตพิมพร    วัจนะรัตน์
5. นางสาวพันธ์ทิพย์    พิชัยพลภัทร
1. Mrs.Xiao Yi    Li
2. นางสาวชุลีกร    การแข็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสายเนตร    สายสุวรรณ
2. นางสาวสุภาพรรณ    เอี่ยมวงศ์นุกูล
3. นางสาวณิชกุล    จูเฉย
4. นางสาวนรีกานต์    ทองเทพ
5. นางสาววรวรรณ    จิตรชวลิตวงศ์
1. MissLiu    Anning
2. นายธีรญาณ    ป้อมทอง
33
17 18 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจมาศ    น้อยวิเศษ
2. นางสาวสุดารัตน์    ทองมี
3. นางสาวเปี่ยมหทัย    ประเสริฐ
4. นางสาวณัฐกฤตา    ประทิมวรรณ์
5. นางสาวเจียระไน    กล้าหาญ
1. พระภูริณัฐ    สุธมฺมฐานวีโร
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สังข์ภาษี
41
18 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญชนก    เชื้อวงศ์
2. นางสาวพิชญากร    ตราชู
3. นายพิสิฐชัย    ม่านต๊ะ
4. นายภาณุวัฒน์    เวียงทอง
5. นายภาณุวัฒน์    สวัสดิ์อารีย์
1. นางสาวจิตตรัตน์    วีระชาติ
2. นางสาวธิดารัตน์    กาบเกี้ยว
39
19 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายสุนิรัน    ชมภูกาวิน
2. นางสาวปองทิพย์    ไชยวรรณะ
3. นางสาวสุชานาถ    สายปัญญา
4. นางสาวนรพร    ไชยพนัส
5. นางสาวเมธาวลัย    ปัญญาใจ
1. นางกานต์ธิดา    องคุณา
2. นางสาวรัตนา    กันทะวงค์
23
20 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาส    ไม้สุพร
2. นางสาวนฤมล    อ่างแก้ว
3. นางสาวลักษมณ    นาคเมือง
4. นางสาวณฐนรรจ์    ศรประจักร์ชัย
5. นางสาวนภัสวรรณ    วัฒนศิริ
1. MissQi    Dong
2. นายสุรเศรษฐ์    บุญนก
6
21 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายชาญฤทธิ์    อุ่ยตระกูล
2. นางสาวจิตรญานัน    เหมวิวัฒน์มากุล
3. นายนิสิต    ชัยขุนพล
4. นางสาวเต็มสิริ    สุขพันธ์
5. นางสาวนันท์นภัส    จันโท
1. นางสาวณัฐภรณ์    ใจวงศ์
2. นางปัทมาพร    อินดาวงศ์
9
22 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชฎาพร    ฟองคำ
2. นางสาวกาญจนาภรณ์    บุญลาภัง
3. นางสาวรัชนี    สมศรี
4. นางสาวอาทิตยา    ใจวรณ์
5. นายชยานันท์    จักร์จุ่ม
1. MissFan    Xue
2. นายพัฒนา    ฟ้าแลบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายชลภูมิ    ต๊ะวิไชย
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระกูลพิทักษ์กิจ
3. นางสาวกันธิชา    ขระสุ
4. นางสาวโชติภา    ต๊ะแก้ว
5. นางสาวเยาวภา    แซ่เฮ้อ
1. MissZhang    Qinghua
2. นางพรรณทิพย์    หลี่พานิช
14
24 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพลศกร    ชลใสเย็น
2. นางสาวอภิรดี    จินดาจรัสวิไล
3. นางสาวอรวรรณ    ปองหิรัญโรจน์
4. นางสาวสุนิสา    ฌานอนันต์
5. นางสาวทัศนาวรรณ    กรองสติปัญญา
1. นางสาววิชุณี    อุปเส็น
2. นางสาวสุวิมล    พัฒนาเกษตร
40
25 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรพร    พลอยธรรมคุณ
2. นางสาวกนกวรรณ    แข็งแรง
3. นางสาวบุณยนุช    แก้ววี
4. นางสาวอัญชิสา    วงค์ชัย
5. นางสาวภิสารัตน์    งามพิง
1. นายธนา    คงธนไพบูลย์กุล
2. นางสาวเกตประทุม    ชุมภูปิก
24
26 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญวลัย    ภู่ปรางค์
2. นางสาวกชพรรณ    กองมณี
3. นางสาววชิราพร    ไชยโรจน์
4. นางสาวเมตตา    ปินะเล
5. นางสาวพัฒน์นรี    เด็ดขาด
1. นางสาวภัสร์ชนกพร    กัมพลกรจรัส
2. นายสมศักดิ์    แซ่หู
4
27 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายภาณุวัฒน์    พวงกุหลาบ
2. นางสาวธิดารัตน์    มุ่นเชย
3. นายสุธาภัทร    ชาตินุช
4. นางสาวกฤติยาภรณ์    เชื้อคำ
5. นายคมกริช    ศรีคำขลิบ
1. MissBai    Xurong
2. นางรติการ    การะเกตุ
29
28 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาณัฐ    สีสมุทร
2. นายพงศ์ศิริ    บุญมี
3. นางสาวลลิตา    ค้ามาก
4. นายอนน    สิ้วนัด
5. นายธนวัฒน์    จันทร์รักษา
1. นางสาวกุสุมา    กรองทิพย์
2. จ่าสิบตรีธีระ    เทพจินดา
33
29 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายพุทธิพงค์    ทาตุเม
2. นายพีรวัชร    สงวนเลิศพร
3. นางสาวเสาวนีย์    จันทร์รัตน์
4. นางสาวอาภรทิพย์    โพธิชัย
5. นางสาวจันจิรา    ปู่ปิก
1. นางรุ่งอรุณ    เขมราชวงค์
2. นางวรรณิกา    แสงท้าว
32
30 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายสมรักษ์    เต็มเปี่ยม
2. นางสาวมนัสศิการ    กวางบ้าน
3. นางสาวภัคจิรา    ธราวรรณ
4. นายโกเมศ    แก้วกันทะ
5. นางสาววริศรา    ประทุมศรี
1. นางสาวจุฬารัตน์    ศรีใจอินทร์
2. นางสาวสุภาคินี    อินทร์นาก
20
31 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวชีวาสุข    หอมสมทรัพย์
2. นางสาวตรีนุช    ปกป้อง
3. นางสาวอัจฉราพรรณ    ยี่คิ้ว
4. นางสาวธนวรรณ    แต้เจียม
5. นางสาวสุนิสา    โพธิ์อยู่
1. นางสาวบุษยมาส    บุญจันทร์
2. นางสาวอมรรัตน์    แซ่โก
29
32 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศุกล    วรรณสิงห์
2. นางสาวธัญลักษณ์    ฟองเทพ
3. นางสาวนันทรัตน์    แสนสุภา
4. นางสาวอิสริยาภรณ์    อยู่สุขสวัสดิ์
5. นางสาววราภรณ์    อ่างทอง
1. นางสาวประสานใจ    หุตะเสวี
2. นางสาวพัชรินทร์    ชูวัฒนเกียรติ
22
33 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอรัชพร    อุ่นละม้าย
2. นางสาวศิริรัตน    ศุภตระกูล
3. นางสาวจุฑารัตน์    ขวัญคง
4. นางสาวธนัชชา    ยะตัน
5. นางสาวประภัสสร    ชนะแก้ว
1. MissPei    Yuting
2. นางสาวจิตประสงค์    ประคุณนุสิทธิ์
11
34 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสุรพล    แซ่หยาง
2. นางสาวพรธิตา    ญาติวานิชรุ่งเรือง
3. นายอาทิตย์      จางสิริพิทักษ์
4. นางสาวศิริลักษณ์      กมลาสน์กมุท
5. นายประสิทธิ์    เมอเลกู
1. นางอุทุมพร      ปัญญาบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
35 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติยา    เสาร์สาร
2. นายรัชพล    แสงบุญเรือง
3. นางสาวมัทนา    กาจักร
4. นางสาววิลาสินี    อินต๊ะขัติย์
5. นางสาวนิภาภร    วงศ์ธรรมไพรดี
1. นางสาวYan    Min
2. นางสาวพิมพรรณ    ต๊ะสุภา
26
36 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวอรจิรา    รัตนทิพย์
2. นางสาวเทพศิรินทร์    บางหลวง
3. นางสาวจิราพร    เจริญสุข
4. นางสาวชญาดา    สิงห์เรือง
5. นางสาวกรกมล    ป้อมลอย
1. นางสาวทิพย์สุดา    พรมยวง
2. นายอิงครัต    กังวาลย์
10
37 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    วงค์วาฬ
2. นายสุทธวีร์    มูลมวล
3. นางสาวศกาวรัตน์    ยาวิลาศ
4. นางสาวศิรินภา    ห้วยชัย
5. นางสาววิรากานต์    จันทร์เขียว
1. นางจิรานุช    บุญคง
2. นายณรงค์เดช    นามแก้ว
5
38 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวศิโรรัตน์    ใจแก้ว
2. นางสาวชฎาพร    สุภาพงษ์
3. นางสาวอาทิตยา    กายาไชย
4. นางสาวอริศรา    ภู่ฮะ
5. นางสาวลลิตษา    ทาแก้ว
1. นายชัยชยพล    ใจแช่มชื่นมากยิ่ง
2. นางสาวนารีรัตน์    ชื่นชม
18
39 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายสุรเชษฐ์    โสดา
2. นางสาวสุภาวดี    จัตติไทย
3. นางสาวโศภิษฐา    จำปา
4. นางสาวอาทิตยา    ขันกสิกรรม
5. นางสาวนฤมล    หาบุญพาด
1. นางสาวสุภาพร    เตียวิบูลย์
2. นางสาวอุไรรัตน์    สันบุญเป็ง
35
40 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอสมา    ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวกฤตธีรา    ฤทธิกัน
3. นางสาวภัทราพร    แก้วสาแสน
4. นางสาวศศิญาภรณ์    หนูเมือง
5. นางสาวเพ็ญนภา    พินิจจินดา
1. นางสาวปวีณา    สาธา
2. นางสาวเพ็ญสิริ    น้อยสวัสดิ์
19
41 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายภูวดล    สมบูรณ์
2. นางสาวกิติยากรณ์    บัววราภรณ์
3. นางสาวเมธาวี    จะแจ้ง
4. นางสาวคณิตา    เฝ้าหาผล
5. นางสาวนัสวรรณ    คงทรัพย์
1. นางสาวธัญพัฒน์    ขาวทุ่ง
2. นางรุจรดา    ทาเครือ
17
42 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวปิณฑิรา    มมประโคน
2. นางสาววริศรา    แหมา
3. นางสาวศุจีภรณ์    อู่อ้น
4. นายจีรศักดิ์    น้อยคำ
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์    ปานอ้น
1. นางสาวปทุม    ใจอากะ
2. นางมาลัย    บุญท้าวศิริ
27
43 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายแทนไท    รัตติกรวรสกุล
2. นายนิธิคร    สุจิตรวรรณกุล
3. นายอัครเดช    แสงทอง
4. นายชนเมธ    แดนเดือนเพ็ญ
5. นางสาวอภิสรา    เตียอุดมชัยสิทธิ์
1. MissXie    Xingjing
2. MissZhou    Hui
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................