งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 714
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายพีระพงศ์    ศรีคำ
2. นายอาทิตย์    ดอกบัว
3. นางสาวชุติมนต์    เถื่อนปาน
4. นายกัมปนาท    สุนทรนาค
5. นายไวยศิลป์    สมจิน
1. Mr.Motomu    Okada
2. นางสาวมัทนี    คิดว่อง
12
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายพันธกานต์    สิทธิชัยวงศ์
2. นางสาวณัฐริดา    คำตั๋น
3. นายสิรดนัย    ยอมใจอยู่
4. นางสาวนิภาภรณ์    เป็งมล
5. นางสาวณิชารีย์    วงศ์วิริยะกร
1. นายกิตติพงษ์    หล้าหนัก
2. นางสาวปานเสก    สุทธปรีดา
7
3 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวญภา    แซ่หลี่
2. นางสาววนิดา    กันธะนิล
3. นางสาวพิมผกา    อินสุวรรณ์
4. นางสาวอารีย์ญา    พิชัย
5. นางสาวสุภาวดี    เหลืองแสน
1. นายกมลศิษฐ์    ดวงชื่น
2. นายธีรวัจน์    ชัยแปง
4 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายกรวิชญ์    พยัฆโค
2. นายธนาวุฒิ    บุญไทย
3. นายอัครเดช    ศรีสาคร
4. นางสาวศิริลักษณ์    ไชยทองศรี
5. นางสาวอาธิติยา    แสงสว่าง
1. นางสาวมรรษกร    ท่าโพธิ์
2. นางสาวศิริมา    ชัยแยง
22
5 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสุภณ    ศรีวิชีย
2. นายพัชรพล    แสงแก้ว
3. นายทศวรรษ    เมืองงาม
4. นายขวัญชัย    วงศ์ใหญ่
5. นายทศพล    สุวรรณ์
1. Mr.Daisuke    Kobayashi
2. นางสาวสุพรรณิการ์    ออนสา
15
6 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิศ    ทะนะชัยชานน
2. นายกษิดิศ    ด้วงทอง
3. นางสาวสุชิราภรณ์    ผ่อนจรุง
4. นายห้างทอง    ดีน้อย
5. นายเดชาธร    สมศักดิ์
1. นายจองพล    ถุงเงิน
2. นางสาวรัศมี    ขัดกันทะ
ชนะเลิศ
7 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายอรรถพร    สีมาจารย์
2. นายกิตติศักดิ์    กรีบกำไร
3. นางสาวสุภัสสรา    คงเจริญ
4. นางสาวกนิศา    กัณหา
5. นางสาวศรัญญา    หงษ์ทอง
1. นางสาวณภัทร    พูลเส็ง
2. นางสาววรัทยา    สายลังกา
24
8 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายหิรัญ    ไชยวันดี
2. นายธนกฤต    เอี่ยมพงษ์
3. นางสาวพลอยไพลิน    รอดแก้ว
4. นางสาวนภัสวรรณ    อภัยศรี
5. นางสาวธนวรรณ    ยมเกิด
1. นางสาวนกแก้ว    คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ    สุขรัตนปรีชา
25
9 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปารมี    คงคีรี
2. นางสาวสุชาวดี    มานะพงศ์
3. นางสาวธนภัค    นิมานะ
4. นางสาวสุภัคจิรา    จันตาแก้ว
5. นางสาวคณิตา    อินสองใจ
1. นางสาวนพวรรณ    พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล    พรชศิลป์
12
10 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวเกวรินทร์    ศรีภักตรา
2. นายณัฐวุฒิ    นาที
3. นายพูลทรัพย์    สังเกต
4. นางสาวศริญญา    สมสาย
5. นางสาวมัลลิกา    ปารมี
1. MissANDO    Naomi
2. นางสาวธมลวรรณ    พรหมรักษ์
19
11 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภัทรา    พลอุบล
2. นางสาววรรณษา    อุชะกะ
3. นางสาวนัทฐวีวิกา    ฤทธิ์ลอย
4. นางสาวธิดารัตน์    จินดามณี
5. นางสาวจีรนันท์    บุญเสือ
1. Mr.Hiromi    Watanabe
2. นางรัดชา    ชินชา
10
12 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวดี    สุพบุตร
2. นางสาวแพรวา    กลายสุข
3. นางสาววันวิสาข์    วิยาสิงห์
4. นางสาวธนิดา    ปั้นงาม
5. นางสาวบุณยาพร    สิงหาวรณ์
1. นางอานันฑิตา    สแปร์โรว์
2. MissํYukino    Matsuda
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวลีลาวันต์    ใจจิตร
2. นายปณตพงศ์    อิวกาศ
3. นางสาวมนัสพร    ริยะกาศ
4. นางสาวปวันรัตน์    ปันเจริญ
5. นางสาวประภัสสร    เงินเย็น
1. นางปติวราตา    นาคจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
14 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัญชิดา    เปี่ยมจันทร์
2. นางสาวสุพิชชา    เผ่าชวด
3. นางสาวเณศรา    ศิริโยธา
4. นางสาวธนัชพร    พ่วงพันธ์
5. นางสาวปรายฟ้า    จันทร์อิ่ม
1. นายนิติพันธ์    เนตรทิพย์
2. นางสาวศิริวรรณ    อินทสิน
27
15 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวสตรีรัตน์    ปิงจอม
2. นางสาวพิมพ์มาดา    ตาเมืองมูล
3. นายนภัส    ช้างพลาย
4. นายวรายุส์    อวดสุข
5. นางสาวแพรวา    ธรรมทรงศนะ
1. นางพัชรสุกาล    อธิปัญญาพันธุ์
2. นางสาวสุภานัน    ปัญญาใหญ่
15
16 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายพลพะเยา    แสงรัตนางกูร
2. นายภาณุพงษ์    มาลีพัตร์
3. นางสาวพีรนุช    บัวนาค
4. นางสาวกุลวดี    งามทวีกุล
5. นางสาวพรพรรษา    ดีใจ
1. นางบุษบา    อริยะคำ
2. นายรณชัย    วรรณรัตน์
18
17 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    ธนะขว้าง
2. นายปรมี    ปาละ
3. นายธราดล    ปิงยศ
4. นางสาวพิจชยากรณ์    โพธิ์ศรี
5. นายศศิพงษ์    อินก๋อง
1. MissRiko    Iwanaga
2. นางสาวจินตนา    อำขำ
4
18 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายศุภณัฐ    ทวีพัฒน์สกุล
2. นางสาวอภิชญา    อูปเผือก
3. นางสาวฟ้าลัดดา    เมืองเมา
4. นางสาวอมรรัตรน์    บุญตรง
5. นางสาวกันยารัตน์    วิริยโชคสกุล
1. นางสาวเพ็ชรดา    ประวีณชัยกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายปรมัตภ์    อ้วนเทิง
2. นายสุชินกรณ์    งามขำ
3. นายภูมิภณัฐ    กุลพรม
4. นางสาวกมลพรรณ    พานแก้ว
5. นางสาวจีราพร    มูลวงศ์
1. นางสาววราภรณ์    เหมยนรินทร์
2. นางสาวอุบลรัตน์    จักร์แก้ว
20
20 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    ปิติพัฒน์
2. นางสาวกรวรรณ    ศิรินันทา
3. นายพฤกษาชาติ    รุ่นบาง
4. นางสาวสาลิกา    หรรษวัต
5. นายนพณัฐ    ก้างออนตา
1. นายณัฐกิตติ์    บุญเป็ง
2. นายทศพล    ดวงจิตร
17
21 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายวรากร    เกิดเที้ยง
2. นายสุชาติ    พุทธกิจ
3. นายนันทวัฒิ    บุญชู
4. นางสาววนัญญา    ประสงค์
5. นางสาวธนัชพร    แสนประสิทธิ์
1. นายจักรี    ไชยชนะ
2. นางสาวมัชฌิมา    ศรีนวลขำ
30
22 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวมนัชญา    โมหา
2. นางสาวณัฏฐธิดา    อุตส่าห์
3. นายสารวุฒิ    เที่ยงดี
4. นางสาวกฤษณา    เหมืองหม้อ
5. นายพลวิชญ์    ปรางจันทร์
1. นายณภดล    ขุมเพ็ชร
2. นายเทอดศักดิ์    บังวรรณ
21
23 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายสรวิศ    ทรัพสิน
2. นายพลากร    ศรีใส่
3. นางสาวเภาวนา    มานุวงษ์
4. นางสาวณัฐวดี    สุรรัตน์
5. นางสาวปอร์เช่    อู่นารถ
1. นางสาวลัดดา    สร้อยจาตุรนต์
2. นางสาวสุดหทัย    ขมินธกูล
7
24 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวระพีพรรณ    จันทร์ต้น
2. นางสาวเบญญาภา    เรืองเวช
3. นายสรายุทธ์    คำเหลือง
4. นายเมธา    รูปเอี่ยม
5. นางสาวกัญญาณัฐ    อนุสนธิ์
1. นายณัฐพงษ์    ม่อนคำดี
2. นายทรงธรรม    พงษธา
25
25 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรีลักษณ์    อำพันขาว
2. นางสาวบัวชมพู    ปะทะม่วง
3. เด็กหญิงจินดาภา    สังขปานันท์
4. นายนพนนท์    เพชรแสง
5. นายกิตติศักดิ์    เย็นขัน
1. นางสาวชวนพิศ    จบคุ้ม
2. นางสาวธนาวรรณ    รัตนเนนย์
5
26 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชนะศักดิ์    แดนสิงห์จรัสศรี
2. นางสาวนิตยา    ศรชัยปัญญา
3. นางสาวรัตนา    แสงแก้ว
4. นางสาวรุ่งลาวัน    เกสรพิทยาพงษ์
5. นางสาวธันยพร    วรโชติภัสร์สกุล
1. นางสาวนารีรัตน์    ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. นางภิญญามาศ    ปาเรียน
22
27 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายศุภกฤต    อ่อนช่างเหล็ก
2. นายเมธาพร    เพ็งแช่ม
3. นายพงศกร    ดีโสด
4. นางสาวณิชกุล    ไชยเพียร
5. นางสาวพิชญาพร    ปัสสาวะนัง
1. นางสาวชุติกาญจน์    กลิ่นทับ
2. นายวชิรพงศ์    พูลเกษร
10
28 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาววรนุช    ลิสุวรรณ
2. นายคีตชน    แสนธรรมมา
3. นายฉัตรมงคล    ภคมหาสกุล
4. นางสาววิชุดา    เชื้อเมืองพาน
5. นายต่อตระกูล    ใจเย็น
1. นางสาวปรัชญา    อินทราวุธ
2. นางสาวพัชชาภรณ์    สุวรรณอาสน์
27
29 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชญา    เกษแก้ว
2. นายพันธกานต์    บุญสม
3. นางสาวกมลชนก    แก้วมั่น
4. นายแสงชัย    ธิวงค์
5. นายโชติกะ    ฮิราโคบะ
1. นางสาวพรทิพย์    คำปันแปง
2. นางสาวศรัญญา    รัตนทวีชัยพร
7
30 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    นาคโดด
2. นางสาวพกาวรรณ    พรมมี
3. นางสาวรินรดี    ดีรอด
4. นางสาวพนิตสุภา    แก้วเนย
5. นางสาวดารินทร์    อิ่มหนำ
1. Mrs.Kaori    Janpoom
2. นางสาวมรรยุตา    วงษ์พูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพวรรณ    เจือจาน
2. นายชิษณุพงศ์    ม่วงวงษ์
3. นายพรภพ    เขียวขำ
4. นางสาวสรัญพร    นรารัตน์
5. นางสาวบูรณี    พลับพิบูลย์
1. MissHaruka    Shiiba
2. นางสาวจิราพรรณ    วิลยะกูล
6
32 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิตา    ขุนเทพ
2. นางสาวชลนันท์    จันมา
3. นางสาวพิมพ์ผกา    สมพงษ์
4. นางสาวชฎาภรณ์    ชคัตประสิทธิ์
5. นางสาวพิชชาภรณ์    ใชยราช
1. นางสาวชญาณิศา    ฤทธิ์เจริญ
2. นายฎิชมากรณ์    ยศวงค์เรือน
29
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................