งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 715
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวรมิตา    นินคำ
2. นางสาวชนิดา    ชาบา
3. นางสาวชมพูนุท    ใจกว้าง
4. นายภัทรคุปต์    ตันคำมูล
5. นายจักรกริช    กาติ๊บ
1. นางสาวพรรณรัตน์    สุภาพันธ์
2. นางสาววีณา    ทิมคล้าย
8
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรกมล    ศรีมา
2. นายปภังกร    วรรณรังษี
3. นายก้องภพ    มณีโชติ
4. นางสาวศรัณย์ลักษณ์    สิงห์เพชร
5. นางสาวอานาอลิซเบส    ทอสแตนสัน
1. นางสาวกอแก้ว    ทวิชศรี
2. นางสาวพลอยพิม    อำพันธ์สี
ชนะเลิศ
3 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวนภัสสร    สอนสมนึก
2. นางสาวพิมพ์จันทร์    สุตัน
3. นายชานน    ลุงปันต๊ะ
4. นายรัฐธรรมนูญ    จันทร์อ่อน
5. นางสาวฤทัยกานต์    ลุงคำ
1. นายฐิติ​พงศ์​    เหลือง​สุวรรณ​
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13
4 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอรพรรณ    เอกคุณปัญญา
2. นางสาวปาริชาติ    พรถาวรกุล
3. นายยศพันธ์    ปัญญาธิ
4. นางสาวชฎาวรรณ    สมบูรณ์
5. นางสาวณัชชา    ขันอุระ
1. นายธิติพงศ์    ชมภู
2. นางสาววรัญญา    จันทร์ธีระโรจน์
12
5 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    ดอนมีไพร
2. นางสาวอุธามาศ    ชอบธรรม
3. นางสาววลีพร    ทองจันทร์
4. นางสาวลลิตา    พัฒิยะ
5. นายวีระพงษ์    ปานอิน
1. นางทิติมา    ภู่พัฒน์วิบูลย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
6 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยภรณ์    ใสกุล
2. นางสาวณัฐธิดา    ศรีนิยม
3. นางสาววนัสพร    ต๊ะนาง
4. นางสาวกานต์ธิดา    สิงคะนัน
5. นางสาวชนัดดา    นันต๊ะ
1. นางพัชรินทร์    สุกันธา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
7 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายชิษณุพงศ์    วันจันทร์
2. นายอิศรา    เอวจักร
3. นางสาวสุชานันท์    อ้นด้วง
4. นางสาวอภิภูริชญา    รติภูมิ
5. นางสาวพลอยไพลิน    มาประจง
1. นางสาวกลิกา    นิกร
2. นายกิติศักดิ์    ภูมิภักดี
11
8 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวญาดา    ทับโต
2. นายณัฐนันท์    สุขสำราญ
3. นายชลสิทธิ์    เกตชนก
4. นางสาวพัชรฎา    เทศนีย์
5. นางสาวอนัญญา    อุกฤษต์
1. นายชัยวัฒน์    หอวรรณภากร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์พิชชา    เรืองศรีใส
2. นางสาวชลิตภากร    ปานกลาง
3. นางสาวอภิษฎา    คำหนัก
4. นางสาวกรกนก    ศรีคำชุม
5. นางสาวอัญมณี    ขัดสีสกุล
1. นายพงศ์เกษม    เตชะสาย
2. นางสาวศิรินทิพย์    รุมารถ
4
10 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายอานนท์    ดีวงษ์
2. นางสาวภีรณีย์    คูเรืองรัศมี
3. นางสาวปิยวรรณ    วังมูล
4. นายทิวดอย    อ้อยหวาน
5. นายรวิ    ศรีสกุล
1. นางรุจิรา    เครือพันธ์
2. นางสาวโสภา    สุกำปัง
10
11 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายคามิน    ลุงหนุ่ม
2. นายจตุรวิชญ์    จงงามวิไล
3. นางสาวกมลวรรณ    บัวทองท้าว
4. นางสาวพัชรินทร์    ใจปวน
5. นางสาววิสุนัน    สุยะกัน
1. นางจารุวรรณ    แสงด้วง
2. นางอัจฉราพรรณ    บุญปัน
5
12 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายพศวัต    สิงห์คราม
2. นางสาวครองขวัญ    บุญจาเรือง
3. นายศุภวิชญ์    วงศ์ศิริ
4. นายอภิเดช    ถิ่นจันทร์
5. นางสาวบุษยมาส    แก้วบุญมา
1. นางสาวมันตา    วงศ์จันทรา
2. นายวรรณสงกรานต์    หน่อพุธ
6
13 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรสุดา    เกตุแจ่ม
2. นางสาวสายรุ้ง    เข็มแก้ว
3. นางสาวไพวรรณ    โรวาท
4. นางสาวปิยาพัชร    พงษ์โสภณ
5. นางสาวจิดาภา    จันทรกิตติโอภาส
1. Mr.Paul-Antoine    Fougeres
2. นางสาวสุรีย์พร    แก้วมา
14
14 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายทัตเทพ    เกตุแก้ว
2. นางสาวจิดาภา    มหาการะเกตุ
3. นายวรุตม์    วงศ์เมืองแก่น
4. นางสาวสุภาวดี    วงษ์คำ
5. นางสาวกติญาภรณ์    บุญเกลี้ยง
1. Mr.Victor    Bambrzak
2. นางสาวกิติยาภรณ์    รุ่งรัตน์
17
15 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนัชชา    อ่อนจันทร์
2. นางสาวสโรชา    ทิมโต
3. นางสาวถิรดา    หาญเหี้ยม
4. นางสาวณัฐกฤตา    สุทธิแสน
5. นางสาวพรไพลิน    งามนิล
1. นายภาณุพงศ์    ศรีสมบัติ
2. นางสาวสุภาวดี    สุขกมลธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายจิตติพัฒน์    วิวัฒน์ไมตรี
2. นางสาวกัญญารัตน์    ภักดีสกุลลี
3. นางสาวชลนิภา    อินหลี
4. นายเจตทิพัทธ์    อินต๊ะวงค์
5. นางสาวธารวิมล    ใจหล้า
1. นายนิติพงษ์    สกุณา
2. นางสาวพรวรรณเพ็ญ    พรหมสีดา
9
17 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพาภรณ์    จันทร์โพธิ์
2. นางสาวอินทร์ชญาณ์    สิริกุลธัญจิรา
3. นางสาวผกามาศ    สระทองพิม
4. นางสาววรัญญา    เพ็งพี
5. นางสาวปัญญาพร    เดชอุดม
1. นางลดาวัลย์    นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา    เสือแฟง
7
18 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤตยา    แก้วปู่
2. นางสาวจิตติยา    จันทรเสนา
3. นางสาวมนทกานต์    เจริญทรัพย์
4. นางสาวจรรยา    เตไช
5. นายเฉลิมฉัตร    มูลถี
1. นางรุ่งรัตน์    กลั่นการบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................