งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 716
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายวิสุทธิ์    กุลกิ่ง
2. นางสาวณัฐภรณ์    วัฒนศัพท์
3. นางสาวธัญญารัตน์    แก่นนาค
4. นางสาวพันธกานต์    ตุ้มทอง
5. นางสาวชนิดาภา    เสนายอด
1. MissSera    Lee
2. นางสาววรางค์สิริ    ฤทธิ์รอด
8
2 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวสุชาดา    แซ่ลี
2. นางสาวอินทิรา    อุดใจ
3. นางสาววิชุดา    โรจน์จุฑารักษ์
4. นางสาวพัทธนันท์    แสงบุญ
5. นางสาวเทวิกา    มาเยอะ
1. นางสาวมัชฌิมา    เตชะคฤหะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
3 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวรินท์    แป้งเงิน
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์    จันสา
3. นางสาวณภัทร    ตั้งเมธากุล
4. นางสาวสุวัจนี    มากมี
5. นางสาวณัฐนรี    พุ่มพร
1. นายดุลยวัต    สานอินทรจักร์
2. นางสาวพัทธิดา    เสนาะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวปพิชญา    ชัยวงค์
2. นางสาวภณิดา    ปวงมะลิ
3. นางสาวภคนันท์    พิลึก
4. นางสาวกิตติฐิณี    นาดี
5. นายณัฐวุฒิ    กูนยา
1. นางสาวจิณณ์ณิชา    ตาคำ
2. นางสาวศรัญญา    อินทวิชัย
7
5 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งรัศมี    เพิ่มศิริวาณิชย์
2. นางสาวจิดาภา    แท่งทอง
3. นางสาวศิรวดี    มั่นพรม
4. นางสาวธนัญญา    สุจริตอาชีวะกิจ
5. นางสาวกนกวรรณ    ธรรมชีวัน
1. Mr.Choi    Myung Chun
2. นางสาวพัชรินทร์    ใสสีสูบ
15
6 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวจินดามณี    ศรีบัวขาว
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เสียงใส
3. นางสาวพิชชาภรณ์    คำมะยอม
4. นางสาวจิดาภา    สันป่าเงิน
5. นางสาวพิรมพร    เขยตุ้ย
1. นางสาวรัชนก    สิทธิบาล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
7 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาววนัสนันท์    คะชา
2. นางสาวปวริสา    พันโท
3. นางสาวภัทรลดา    สิงห์สาธร
4. นางสาวรมิตา    ปราสัย
5. นางสาวประภาวดี    เรืองฤทธิ์
1. Mrs.Sunhee    Chung
2. นายพลวิทย์    ชลธารอุดมลาภ
6
8 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายสุภนัย    คำเร็ว
2. นายปารณ    สุดธนาพันธ์
3. นางสาวสาวิกา    แสงคำ
4. นางสาวศิรัญกมล    โมสันเทียะ
5. นางสาวชลธิชา    วงศ์อ่อนตา
1. นางสาวมานิตา    ดวงสุดา
2. นางสาวอรวรรณ    กันธิมา
5
9 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรารักษ์    หลวงยศ
2. นางสาวรุจิรา    ยาวิไชย
3. นางสาวพัชรีพร    ศรีหาผล
4. นางสาวพัทธ์ธีรา    คำหว่าง
5. นางสาวจุฬาลักษณ์    สิงขรณ์
1. นางสาวฆราวรรณ    นวลคำ
2. นางสาวศิริวรรณ    ไชยมนตรี
12
10 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    แป้นมั่น
2. นางสาวอรนลิน    สิยะธง
3. นางสาวณัฐกานต์    ไชยพล
4. นางสาวอรพิชญ์    ผ่องพันธ์
5. นางสาวขวัญจิรา    ทองเมือง
1. MissJung Yeol    lee
2. นางสาวจรรยาพร    ชัยวงค์
ชนะเลิศ
11 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิษฎา    คนชม
2. นางสาวสิริภาภร    เทียมแสน
3. นางสาวภัณฑิรา    ทองน้อย
4. นางสาวณัฏฐธิดา    ขัดนันตา
5. นายกันตพัฒน์    วิจารณ์จิตร
1. นางสาวปริมประภา    โหราศาสตร์
2. นางสาวรุ่งนภา    ไชยยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชญา    อธิชาติ
2. นายวีรกานต์    ปิมปา
3. นางสาววรรณษา    นากจีนวงษ์
4. นางสาวฐิตาภรณ์    เพ็ชรล้อมทอง
5. นางสาวจิรัชญา    เมฆอรุณกมล
1. นายปิยะวัฒน์    น้าเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
13 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวภูษณิศา    มูลสัก
2. นางสาวเสาวลักษณ์    วัฒนา
3. นางสาวมาธาวี    โพธิ์ทอง
4. นางสาวพรหมชิตา    โค้วสุวรรณ์
5. นางสาวรัตติธารกุล    จันทน์หอมประดิษฐ์
1. Mr.Han    Deok Hee
2. นางสาวรุ้งรัตน์    กิตติขจร
11
14 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวจีฮาน    พัวพันธ์
2. นางสาวธนพร    อินทรทัศน์
3. นางสาวเบญจวรรณ    กาบกลางดอน
4. นางสาวกชกร    ฤทธิศร
5. นางสาวน้ำผึ้ง    พุทธนารายณ์
1. นางสาวภัทราพร    เวทะธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13
15 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชามญชุ์    มั่นประสงค์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    ไตรรัตนตระกูล
3. นางสาวนฤมน    ศรีคมขำ
4. นางสาวกฤติกา    งามละม่อม
5. นางสาวฐิติยา    ใจยาบุตร
1. MissCha    Hyesong
2. นางสาวศุภกานต์    ผามั่ง
9
16 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวนัสริน    รุ่งจำรัสรัศมี
2. นางสาวนภจรส    แซ่เฮง
3. นางสาวบัวบุษบา    ธัชเศวต
4. นางสาวพรทิพย์    แสงสีผิว
5. นางสาววันทนีย์    ขอใชย์
1. นางสาวชญาณิศา    ฤทธิ์เจริญ
2. นายฎิชมากรณ์    ยศวงค์เรือน
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................