งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 717
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    กาละพวก
2. นางสาววนัสนันท์    กาละพวก
1. นายจิรพงศ์    สุนันต๊ะ
2. นางสาวอทิตยา    จอมดวง
29
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริชาติ    จันทรมณฑล
2. นางสาวบานชื่น    แสนย่าง
1. นางสาวกานดา    ถามดี
2. นางสาวพนิดา    ใจแก้ว
16
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวทักษพร    อินทประเทศ
2. นางสาวณิรชา    เหมือนท่าไม้
1. นางสาวกาญจนา    วังกุล
2. นางสาวไอลดา    ชาญตะบะ
9
4 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวธมลวรรณ    จะแอ
2. นางสาวสุณิฌา    ทาเขียว
1. นางสาวมัซนีย์    แซ่ม้า
2. นางสาวศานิกุณ    คำภีระ
32
5 6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววลัยพร    ทรงสวัสดิ์วงศ์
2. นางสาวดวงเดือน    แสนยากุล
1. นางสาวกัญญารัตน์    ทองทวี
2. นายมนุชาธิปต์    สมใส
12
6 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวนุชรีย์    น้ำใจบริสุทธิ์
2. นางสาวอนุตรา    ฐิติโชติตระกูล
1. นางสาววัชราพรรณ    ปราบหงส์
2. นางอิสรา    ธริญาติ
5
7 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวอภัสรา    ขอนขาว
2. นางสาวกุลนิภา    เชี่ยวชาญ
1. นายพงศกร    สกุลบุญญาธิการ
2. นางสาวศศิธร    ศรีอมรโยธิน
11
8 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาววาริสา    ประสพเนตร์
2. นางสาวอารยา    แจ้งจีน
1. นายพัชรากร    สอนอุ่น
2. นางเสาวนา    นันทะ
34
9 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรวดี    คิดค้า
2. นางสาวณัฐวรรณ    เกตุศรี
1. นางสาววราพร    ศรีอินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์    สิงห์เวียง
31
10 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรวรรณ    แซ่ซ่ง
2. นางสาวลดาวัลย์    ยานาบัว
1. MissShi    Yan
2. นางสาวนารีรัตน์    จิตต์ใจฉ่ำ
20
11 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอันนา    อารีรัตนศักดิ์
2. นางสาวอัญชริกา    ลพภู่
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์    เลิศวิริยะเดชา
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ลำใย
21
12 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสกาว    อินต๊ะแก้ว
2. นายทยากร    แซ่โจว
1. Mrs.Wang    Yi Li
2. นางสาวชุลีกร    การแข็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    ฟักเทศ
2. นางสาวขวัญพิชชา    ประเสริฐสงค์
1. MissLi    Jing Jing
2. นางสาวศิริพร    พิพัฒน์อนุสรณ์
33
14 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกานดา    ลำเภา
2. นางสาวนันทวัน    ชาญกิจกรรณ์
1. นางสาวกนกรัตน์    รัตตะประทุม
2. นางสาวเกวลี    สุขพูล
36
15 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกันยา    ชมภูพเยาว์
2. นางสาวณัฐริกา    สว่างผุย
1. Mrs.Wang    jin xiang
2. นางอัญชณารัตน์    อินทร์ต๊ะวิชัย
37
16 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายกีรติ    แก้วทิพย์
2. นางสาวกฤตยาภรณ์    เรือนปลี
1. นายภาสกร    น้อยสุข
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27
17 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    มารอด
2. นางสาวสลิลทิพย์    ทาสะโก
1. นายสุรเศรษฐ์    บุญนก
2. นางสาวเทียนทอง    อนันต์โต
22
18 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายนิปุณ    แก้วลังกา
2. นายปฏิภัทร    คำเขื่อน
1. MissLiu    XiLin
2. นางสาวภัสรลักษณ์    ใจขัด
10
19 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเขมิกา    ไชยวุฒิ
2. นางสาวอาริยา    ไชยชนะ
1. นางสาวกนกพร    ภู่ปรางทอง
2. นางสาวสุรีย์    ไชยชนะ
8
20 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอย    ไชยโย
2. นายชะวิศ    ศรีพนา
1. นางสาวณัชฎากร    วารีทิพย์
2. นางพรรณทิพย์    หลี่พานิช
4
21 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรินทรา    เปี่ยผะ
2. นางสาวเสาร์สุนีย์    เกษมจิตร
1. นายสว่าง    กัณตวิสิฐ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
22 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนัสรียา    นอละลิน
2. นางสาวปารีณา    บุญประเสริฐ
1. นางสาวบานเย็น    ฤทธิไตรภพ
2. นายสมศักดิ์    แซ่หู
7
23 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวฐนิตดา    พรมจันทึก
2. นายจิรภัทร    แขวกระทุ่ม
1. นางสาวจิตราพัชญ์    คงสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25
24 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา    วิชาทา
2. นายนริศร์    สกุลณี
1. นางสาวมณธิชา    สิทธิยศ
2. นายสุรพิชญ์    วงศ์น้อย
13
25 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายดำรงวิทย์    กาศโอสถ
2. นางสาวสรชา    อัมพุช
1. นายอนุชา    ชาญช่าง
2. นางสาวอังคณา    ฮั่นตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกรองกาญจน์    คงทิพย์
2. นางสาวเพชรลัดดา    ธีรวุฒิ
1. นางสาวบุษยมาส    บุญจันทร์
2. นางสาวอมรรัตน์    แซ่โก
28
27 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิประภา    ราชการ
2. นางสาววริสา    คูณเพิ่ม
1. MissHua    Rui
2. นายบุญชัย    กัณตวิสิฐ
18
28 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินภา    ด้วยสาร
2. นางสาวนิศากร    แสวงสิน
1. MissPei    Yuting
2. นางสาวสมิตา    ภักดี
6
29 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววรัญญา    เชิงดอย
2. นางสาวจิรภัทร์    สุทธิ
1. นางสาววัชรี    อ้ายไชย
2. นางวิชญา    กาศมณี
23
30 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    บุญจันทร์
2. นางสาวศวิตา    ปวงมาลัย
1. นางสาวพิมพรรณ    ต๊ะสุภา
2. นางสาวภูชณิษา    แดงชัย
35
31 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    สุวรรณศรี
2. นางสาวปาณิสรา    วิเศษสุวรรณ
1. MissZhou    Zhou
2. นางพัชจิราพร    รุ่งแจ้ง
24
32 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร    แย้มรุ่ง
2. นางสาวชุติมันต์    สิงห์รัว
1. MissLU YAO    WANG
2. MissํYANG    LIU
30
33 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญรัตน์    ใจฟู
2. นางสาวปิยธิดา    ชื่นทรวงจิต
1. นางสุริยาวดี    มะโนวงค์
2. นางสาวอรพรรณ    รุ่งจรรยากิจ
15
34 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพีระดา    มะโนวรรณ์
2. นางสาวปัทมพร    เฉยเมล์
1. นางสาวปวีณา    สาธา
2. นางสาวเพ็ญสิริ    น้อยสวัสดิ์
17
35 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตติยาภรณ์    เมนขุนทด
2. นางสาวสุภาพร    หมื่นชัยณรงค์
1. นาง นลิน์ภาณี    กรศรีมหาลาภ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19
36 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวชฎาภรณ์    แซ่ย่าง
2. นางสาวปุณยนุช    ฟักทองอยู่
1. นางสาวสายทอง    แซ่ว้าง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26
37 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลจิรา    ขวัญอาชากุล
2. นางสาวตติยา    เสรีชัย
1. MissLiu    Yichun
2. Mrs.Mao    Xueli
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................