งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 718
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธนภรณ์    เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2. นางสาวจิรนันท์    บัญชา
1. นางสาวมลธิตา    ใจดี
2. นางสาวมัทนี    คิดว่อง
6
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายชีพชนก    แย้มวงษ์
2. นายพงษ์ปณต    แววจันทร์
1. นางสาวปานเสก    สุทธปรีดา
2. นางสาวสุขพัชรา    จันทร์บุญ
14
3 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวปทุมรัตน์    วราเมธากุล
2. นางสาวพิชญา    บุญค้ำ
1. Mr.Daisuke    Kobayashi
2. นางสาวภัทราวรรณ    ปริมิตร
16
4 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์วารี    ไชยยา
2. นางสาวพิมพิมล    เติ้ลตระกูลทอง
1. นายจองพล    ถุงเงิน
2. นางสาวศุภลักษณ์    ณ ราช
10
5 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐกมล    พนมเวช
2. นางสาวธันย์ชนก    รัตนา
1. นางสาวณภัทร    พูลเส็ง
2. นางสาววรัทยา    สายลังกา
21
6 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวอนัญญา    ศรีโสภา
2. นายรชานนท์    สุขมามอญ
1. Mr.So    Ishii
2. นางสาวนกแก้ว    คล้ายสอน
9
7 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวยุวดี    ชาญกิจมั่น
2. นางสาววราภรณ์    ธิติภูมิเดโชตระกุล
1. นางกมลรัตน์    อุปการ
2. นางอารีวรรณ    แผ่อำนาจ
11
8 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐ์นรี    ชมภู
2. นางสาวนวนันท์    ทองศิริ
1. นางสาวนพวรรณ    พรหมศิริ
2. นางสาวหทัยกาญจน์    รักสัจจา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายนครินทร์    แห่วตระกูล
2. นางสาวภัทรวดี    ผ่องศรี
1. MissHatano    Ai
2. นายเตธรรศ    ชำนาญเสือ
6
10 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายอาชาไนย    ทิมยิก
2. นางสาวฐิติพรรณ    เข้มแข็ง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน    ชัยศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26
11 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชญา    วิชญโฆษิต
2. นายสงกรานต์    สงวนศักดิ์
1. นางอานันฑิตา    สแปร์โรว์
2. MissํYukino    Matsuda
12 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายภัทรพงษ์    จอมสัก
2. นางสาวศิริลักษณ์    กิจจงถาวรกุล
1. Mr.Hiromu    Izuwa
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
13 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาภัค    ร่มรื่น
2. นางสาวเก้าแก้ว    บวบทอง
1. นายนิติพันธ์    เนตรทิพย์
2. นางสาวศิริวรรณ    อินทสิน
12
14 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรัมภา    ตาให้
2. นางสาวกรกช    อุ่นยานโกวิท
1. MissKinasa    Ono
2. นางสาวปาริฉัตร    วงค์สม
ชนะเลิศ
15 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายบูรณาการ    กำจรเกียรติสกุล
2. นายธนวัฒน์    ดูใจ
1. นางบุษบา    อริยะคำ
2. นายรณชัย    วรรณรัตน์
5
16 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาววันวิสา    สมมุติ
2. นางสาวชิชญา    จิตอารีย์
1. นางพรลภัส    อ่ำหงษ์
2. นางสาวภัคจิรา    ทาราทิพย์
4
17 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณีกรณ์    ขงเขตคราม
2. นางสาวอรนุช    กมลแย้มเสรี
1. นายชูอิจิ    คาเคยามะ
2. นางปวันรัตน์    กันทา
24
18 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายแทนรัก    จิรณรงค์ชัย
2. นางสาวศิริญรักษ์    กันธุระ
1. นายณัฐกิตติ์    บุญเป็ง
2. นายทศพล    ดวงจิตร
13
19 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวธารวิมล    ขวัญทอง
2. นางสาวศิรินันท์    ดาวเรือง
1. นายจักรี    ไชยชนะ
2. นายวันชัย    อยู่ตรง
20
20 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    เพียสนิท
2. นายวีรภัทร์    สินธุวงศ์
1. นายณภดล    ขุมเพ็ชร
2. นางรวีวรรณ    บุญมา
14
21 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุณกมล    ซูเนตร
2. นางสาวรัตนาภรณ์    พยัคฆชาติ
1. นางสาวลัดดา    สร้อยจาตุรนต์
2. นางสาวสุดหทัย    ขมินธกูล
23
22 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพชร    ลิ้มบุญดี
2. นางสาวข้าวขวัญ    กมุทชาติ
1. นายณัฐพงษ์    ม่อนคำดี
2. นายทรงธรรม    พงษธา
6
23 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพัชร์    พลายคง
2. นางสาวพันธกานต์    สวนผล
1. MissYuri    Narimatsu
2. นางสาวนันทิรา    บริคุต
19
24 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายศวัสกร    เห็มทอง
2. นายรัชชานนท์    ทิมโต้
1. นางสาววรรณกร    ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวแก้วกัลยาณี    อิ่มชม
18
25 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายอภินันท์    กองกันทะ
2. นางสาวศรุติญา    วิมุกตาคม
1. นางนงเยาว์    เนียมแสง
2. นางสาวศรัญญา    รัตนทวีชัยพร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    ยี่หวา
2. นางสาวธารพระพร    สมบูรณ์
1. Mrs.Kaori    Janpoom
2. นางสาวนงลักษณ์    ช้างเผือก
25
27 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวลดามาส    คุณศิลป์
2. นางสาวฟารีดา    ไสยา
1. MissHaruka    Shiiba
2. นางสาวธนัชพร    สุขลาภ
22
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................