งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 719
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวมุกมณี    บุญชื่น
2. นางสาวศุภรา    ณ บรรพต
1. นางสาวพรรณรัตน์    สุภาพันธ์
2. นางสาววีณา    ทิมคล้าย
8
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติวรดา    ขันทะนัส
2. นางสาวกัญญาพัชร    สะสอง
1. นางสาวกอแก้ว    ทวิชศรี
2. นางสาวพลอยพิม    อำพันธ์สี
7
3 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวเพชรรินทร์    ลุงต่า
2. นายสมชาย    ชัยศรีสวัสดิ์
1. นายฐิติ​พงศ์​    เหลือง​สุวรรณ​
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
4 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสิทธิพล    มณีภาวัต
2. นายพีระพงษ์    ภิญโญฤทธิ์
1. นายธิติพงศ์    ชมภู
2. นางสาววรัญญา    จันทร์ธีระโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวเซร่า    ไนติงเกล
2. นายคุณณัชจ์    ฐิติชลกาญจน์
1. นางสุภาพร    พิชญ์ภักดีอนันต์
2. นางสาวสุภิญญา    กองสวรรค์
12
6 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายวรานนท์    สิงห์แก้ว
2. นางสาวนิภา    ศุภลักษณากร
1. นางสาวดาวรรณ    พรมไชย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
7 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวปุญญิศา    สุวรรณพรหม
2. นางสาววรรธกานต์    แก้วคำฟู
1. นางสาวกลิกา    นิกร
2. นายกิติศักดิ์    ภูมิภักดี
5
8 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจีรนันท์    ฤทธิรงค์
2. นางสาวเพชรลดา    อ่อนสอาด
1. นางสาวปิ่นอนงค์    ซื่อตรง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
9 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา    เหล็กเทศ
2. นายอำพล    น้ำคำ
1. นายพงศ์เกษม    เตชะสาย
2. นางสาวศิรินทิพย์    รุมารถ
9
10 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ไฟกาศ
2. นางสาวหอม    ลุงสุ
1. นางสาวศิรินภา    อินตาศรี
2. นายอนันต์    รักแย้ม
11
11 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายธวัชวงศ์    ใจเครือคำ
2. นายธรรณาธรณ์    ถุงเงิน
1. นายศิวพันธ์    ตันประเสริฐ
2. นายอมเรศ    จันต๊ะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    มวลชู
2. นางสาวพรพิชา    นุ่นโฉม
1. Mr.Paul-Antoine    Fougeres
2. นางสาวสุรีย์พร    แก้วมา
16
13 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวปวริศา    หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวณัฏฐณิชา    เรืองสังข์
1. นางสาวกิติยาภรณ์    รุ่งรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
14 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติยา    เดชะ
2. นางสาวสิริยาภา    จะจง
1. นายภาณุพงศ์    ศรีสมบัติ
2. นางสาวรัตนา    สุขาวห
6
15 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวษมาพร    จิตเกษม
2. นางสาวนงนภัส    สุรินทร์
1. นายชีวัน    สันธิ
2. นายนิติพงษ์    สกุณา
ชนะเลิศ
16 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวภาสินี    สินเทศ
2. นางสาวสุพรรษา    หนูแย้ม
1. นางลดาวัลย์    นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา    เสือแฟง
13
17 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทิมา    สุปัญญา
2. นางสาวกัญญาวีร์    เปล่งปลั่ง
1. นางรุ่งรัตน์    กลั่นการบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................