งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 072
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายธงชัยชนะ    กันธิรา
1. นายกิตติกรณ์    อาคะโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลรัตน์    พันธโคตร์
1. นางสาวประนอม    ดอนแก้ว
15
3 4 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายธนาธิป    สารคาม
1. นายรัตนชัย    เกตุยา
4 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายปุรเชษฐ์    อันชิษฐากูร
1. นายจตุรงค์    จันทร์ประทีป
8
5 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายพงศ์เทพ    อุปละ
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา    วงศ์สิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวฤทัย    สระทองน้อย
1. นายสุชาติ    นิชเปี่ยม
15
7 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาภัค    พรสวัสดิ์
1. นายภาณุพงศ์    สุดใจ
9
8 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์มณี    มาโนชญ์
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
14
9 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายอิทธิพล    พันธุรัตน์
1. นายบัญชา    วงศ์ซื่อ
ชนะเลิศ
10 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายบุญยฤทธิ์    สีมา
1. นางอรชร    พรศิริ
5
11 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวภัคจิรา    อนุจร
1. นางสาวเรณู    สุทธน้อย
11
12 28 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    พานทอง
1. นายประทิน    ทองโตนด
17
13 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐสุดา    เกียมขุนทด
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
10
14 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิกานต์    เพชรอ่อน
1. นางสาวทาริกา    เมินดี
13
15 37 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภัทษร    จีนหลี
1. นายนฤมิตร    ทับแก้ว
12
16 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายปณิธาน    รักกะเปา
1. นายสมบุญ    ไชยวงค์
4
17 41 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    พูลสวัสดิ์
1. นายศรราม    แหล่งเมือง
17
18 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายณัฐกิตติ์    เขียวฤทธิิ์
1. นายอธิพันธ์    ชัยศรี
6
19 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    พงษ์ตระกูล
1. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................