งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 720
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราวรรณ    กาศบำรุง
2. นางสาวฉลันรดา    นุริตานนท์
1. MissSera    Lee
2. นางสาววรางค์สิริ    ฤทธิ์รอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณภา    จักรแก้ว
2. นางสาวนงนุช    อภิเรืองฤทธิ์
1. นางสาวมัชฌิมา    เตชะคฤหะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
3 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกมล    สวยกลาง
2. นางสาวยุวธิดา    พุฒหอม
1. นางสาวทักษพร    ภู่วิเศษ
2. นายภาคภูมิ    ทองเทศ
6
4 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวจิณห์นิภา    แพงดวง
2. นางสาวจิณห์วรา    แพงดวง
1. นางสาวศรัญญา    อินทวิชัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
5 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปภาวดี    จันทะมา
2. นางสาวชลธิชา    โลหะเวช
1. MissBaek    Seung Min
2. นายศาศวัต    โมราสุข
10
6 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวรวิสรา    อาษากิจ
2. นางสาวมนัญชยา    ขัดริ
1. นางสาวรัชนก    สิทธิบาล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
7 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์นิภา    บำรุงศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์    ฐิติทศพร
1. Mrs.Sunhee    Chung
2. นายพลวิทย์    ชลธารอุดมลาภ
4
8 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรดา    ยินดี
2. นายยุธาชิต    วงศ์อุดมรุ่งกิจ
1. นางสาวมานิตา    ดวงสุดา
2. นางสาวอรวรรณ    กันธิมา
9
9 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิดา    ลุงทอน
2. นางสาวกวินนา    บุญมี
1. MissJung Yeol    lee
2. นางสาวจรรยาพร    ชัยวงค์
11
10 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตญา    มะโดด
2. นางสาวพรชนัน    กุลมาลา
1. Mr.Han    Deok Hee
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
11 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวธนภรณ์    ขำคม
2. นางสาวจิราพร    ฉิมเชื้อ
1. MissCha    Hyesong
2. นางสาวศุภกานต์    ผามั่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................