งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 721
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุสิทธิ์    ศรีจันทร์
2. นางสาวไรวดา    อนุตรพงศ์
1. นางสิริกร    สิริสุขเพิ่มพูน
2. นางอัญชลี    พรหมเสน
15
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติทัศน์    วิริยา
2. เด็กหญิงกนกววรรณ    พรหมปัญญา
1. นางจินตนา    มงคลไชยสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสภิตา    ฝั้นอุด
2. เด็กหญิงนภัสชา    ปงก๋าวงศ์
1. นางสาววรัชยา    ด้วงคำ
2. นางสาวเสาวนิต    ปงก๋าวงศ์
31
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกมลภพ    ยศนันท์
2. เด็กชายกษิดิศ    ธัญญเจริญ
1. นางสาววันวิสา    วิเชียรรัตน์
2. นางสาวสุรีย์พร    ฟักเขียว
20
5 5 โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสหรัก    ทวีอภิรดีพูน
2. เด็กหญิงธัญชนก    หมื่นคำ
1. นางสาวเนตรดาว    จินะปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเปี่ยมปิติ    ปอแก้ว
2. เด็กหญิงชุณหกาญจน์    ศรีวัฒนกุล
1. นายสหภัส    แร่นาค
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
35
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญา    วรรณวิไล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    แซ่ฟาง
1. นางสาวกรรณิการ์    กาจารี
2. นางคะนึงนิจ    พลตรี
4
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณราวดี    ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงชฎิลรพี    หมอมูล
1. นายศาสตราพิพัฒณ์    ศิริภาณุกุล
2. นางสาวอรวรรณ    ไชยดี
6
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายนราธิป    สมยศ
2. เด็กชายกิตติณัฏฐ์    ขันทะสา
1. นายณัฐฑะนันฒ์    ชูคดี
2. นางมลิวรรณ    ชูคดี
23
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิชานาถ    เพ็ญเขตรกรณ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    คงขาว
1. นายปรีชา    จันลา
2. นางสาวศศิธร    ทองเชื้อ
36
11 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร    คุมขำ
2. นางสาวพัชราภา    คำภูมี
1. นางสาวกนิษฐา    วงศ์ชมภู
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
12 12 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธันยพร    อินนา
2. เด็กหญิงชนาธาร    คงเพชร
1. นางสาวกานต์ระวี    พันธุ์ศิริ
2. นายวินัย    เพ็ชรไทย
41
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาทินี    มนต์มนัสชัย
2. นางสาวพิมลวรรณ    คติ
1. นายสมรัก    นามเฮียง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณวัฒน์    มากมี
2. เด็กชายบุญยฤทธิ์    แสงสอน
1. Mr.Kristhian    Claveria Camo
2. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์    สระทองอยู่
ชนะเลิศ
15 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจินตรา    เลิศวทัญญูสกุล
2. เด็กหญิงศรีพร    ทุนอ่อง
1. นางสาวณัฏฐวี    นามบุรี
2. นางสาวมลิวัลย์    ใจยา
21
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายฐาปกร    ศรเยน
2. เด็กหญิงญาอัสมีน    ศรเยน
1. นายดลภัช    ปิติเมธานนท์
2. นางสาวรัชนี    โล่วันทา
39
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายพุทธินนท์    วงษ์ษา
2. เด็กชายวีรศักดิ์    วงษ์ทัน
1. นางสาวพรรณพิชา    ยาวงษ์
2. นางสุกัลยา    เอ็บมูล
12
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องภพ    สุวรรณ์
2. เด็กหญิงลักษิกา    คำหลาบ
1. นางประจุพร    จ้อนแจง
2. นายอำนาจ    จ้อนแจง
30
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ดังดี
2. เด็กหญิงกมลนัทธ์    สีชมภู
1. นายคณนาถ    พรมรังฤทธิ์
2. นางเจนจีรา    มณีทารักษ์
43
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาระดา    ถาวร
2. เด็กหญิงศิวาพร    อัศวประพล
1. นางชญานิศ    เขื่อนควบ
2. นางสาวเยาวภา    คำสม
14
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณัสนันท์    เชื้อวีระชน
2. เด็กชายกิตติพิชญ์    เรืองมาลัย
1. นางวราภรณ์    ศรีดาวงษ์
2. นางอาทิตยา    พรหมแก้ว
5
22 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภ    วจีกรรม
2. เด็กหญิงศิริมาพร    ยุทธมานพ
1. นางธนิตา    สูงติวงศ์
2. นางผ่องพรรณ    จิตสง่า
22
23 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ม่านใต้
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    จันทวงค์
1. นางผกากรอง    อินดำรงค์
2. นางสาวรัตติกาล    ชำนาญยา
24
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภวานี    มีบุญ
2. เด็กหญิงปณิตา    อัครเอกจิตต์
1. นางสาวภัคจิรา    กันบุญ
2. นางเนาวรัตน์    คำเวียง
7
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    พานทอง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    ลิ้มวรากุล
1. นางกุลธิดา    กิติศรี
2. นางพรทิพย์    นิรันดร์ธรรม
32
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภากร    โนกุล
1. นายอภิชาต    ดีงาม
2. นายเสถียร    คนหลัก
28
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรศ    ธัมมิกานนท์
2. เด็กหญิงนันทัชชา    ถิรัตตยศ
1. นางสาวโสภณา    บัวศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิตานันท์    ปราบชมภู
2. เด็กชายรัตภูมิ    บุษดาจันทร์
1. นางสาวศุภนิดา    ดวงประสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13
29 29 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสากล    เสนารถ
2. เด็กชายรชต    หาระสาร
1. นางศศิธร    คตสุข
2. นายอรรถพร    คตสุข
17
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกวินตรา    เงาใส
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    คะปานา
1. นางสาวนารีรัตน์    กูลเม็ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุวิมล    ผิวขำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    กองแก้ว
1. นายจิรายุ    โก
2. นางสาวนันทนีย์    นุราช
40
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์    บุตรโยธี
2. เด็กชายปุณยวิชญ์    ปั้นเพ็ง
1. นายพัชรพงษ์    จันทน์เทศ
2. นางสาวสุกัญญา    พวงพันธ์
16
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชพร    สิงห์สร้อย
2. เด็กชายรักษณ    คงศัตรา
1. นายพงศธร    เชียงสีทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิศา    ยศเคลื่อน
2. เด็กหญิงปวริศา    บัวบาน
1. Mr.Fabrizio    Pereno
2. นางสาวพชรพรรณ    เชื้อตระกูล
18
35 35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทดิยา    ไชยะ
2. เด็กชายภูริพัฒน์    ธรรมปัญญา
1. นางสาวจิรายุ    สุริยะ
2. นางสาวนภัทร    สอนศรี
36 36 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัมพิกา    วงค์ฝั้น
2. เด็กชายกรวิชญ์    แก้วคำปัน
1. นางสาวจริยา    สาริกานนท์
2. นายศิรสิทธิ์    สิทธิโชคตระกูล
33
37 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิริเกษม    พนมชัยชยวัฒน์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ก้านบัวแย่ง
1. นางพิมลสิริ เถาว์แล    เอี่ยมละออ
2. นางสาววันทกาญจน์    เล็กกระจ่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุชิต    เมืองคำ
2. เด็กชายนันทร์นภัส    วงศ์ชมภู
1. นางพัชราพร    ยานะเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
34
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายเจสัน    เคว้ลซ์
2. เด็กชายรอวี    ดำลี
1. นางจันทนา    วีรศิลป์
2. นางสุมิตรา    แลบุญมา
19
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤชตะวัน    เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงดวงหฤทัย    อ้นพา
1. นางสาวนันทรัตน์    ทองดีวิเศษ
2. นางสาวสุภาวดี    อร่ามรุณ
38
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญสุดา    องอาจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สังข์วีระ
1. นายภาณุพงษ์    แก่นอากาศ
2. นางสงกรานต์    แก้วเกต
9
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชุลีกร    หงษ์นัน
2. เด็กหญิงธนภรณ์    มะโนธรรม
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์    ด้วงคำจันทร์
2. นางรัชฎา    ผิวกำพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิสา    มะกล่ำ
2. เด็กชายสุริยะ    สุวรรณจันทร์รัศมี
1. นายชูชาติ    จารึก
2. นางศิริกัญญา    ใจจันทร์
29
44 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพุทธรักษา    สันตะวัน
2. เด็กหญิงณัฐชา    คำเอี่ยม
1. นางสาวณิชนันทน์    วงษ์ฟั่น
2. นางลำดวน    สงวนไว้
26
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................