งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 722
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายชนกันต์    ใจชุ่ม
1. นายวิษณุ    ทิมวิธรรม
11
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายมอนรี    พิชนันท์
1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร    ธิยาม
23
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายธนภัทร    หล้าเที่ยง
1. นายธนากร    แก้วบุญเรือง
42
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายพุทธรักษณ์    อินทร์สุ่ม
1. นางสง่า    นิลคน
41
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวภาวินี    ลุงสุข
1. นางรุ่งนภา    ฟูธรรม
38
6 6 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายสิทธินนท์    ทองม่อม
1. นางรัตติมา    บุญสวน
19
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายณัฐวัชญ์    แก้วธิมา
1. นางสาวนัฎฐิณีย์    เวียงโอสถ
29
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรฉวี    แซ่ท้าว
1. นายศาสตราพิพัฒณ์    ศิริภาณุกุล
7
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวปพิชญา    สมบุตร
1. นายณัฐฑะนันฒ์    ชูคดี
37
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรชนก    แสวงสุข
1. นางสาวรัชนีกร    สิงห์โต
36
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายภาสพล    ฉิมไทย
1. นางปัทมา    พรมมา
32
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์    ปัญญาศิริ
1. นางสาวคนึง    แสงกองแก้ว
33
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวนิชานันท์    แสงสนิทโชค
1. นายสมรัก    นามเฮียง
43
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายแทนคุณ    ท้วมดี
1. นายศิริวัฒน์    เชื้อบาง
8
15 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายชนะภัย    คำซาว
1. นางสาวณัฏฐวี    นามบุรี
18
16 16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรินทรา    ธูปบูชา
1. นางพนิดา    พิมพ์หนู
14
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานิตา    ตันเต็ม
1. นางกัญญารัตน์    ชัชยกุล
21
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริกัลยา    โสภารัตน์
1. นางใกล้รุ่ง    จัมปะโสม
31
19 19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัทธภรณ์    ผดุงกุล
1. นางเจนจีรา    มณีทารักษ์
39
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายศักดา    โลวิมา
1. นางประกายคำ    พรมณะ
5
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนม์    เขียนประเสริฐ
1. นางสาวชมพูนุท    อ่อนเลิศ
30
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจวรรณ    ชัยชมภู
1. นางอริศรา    บุญยืน
10
23 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนดา    ชุมนุมพร้อม
1. นายนรินทร์    บัวนาค
22
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายนิธิกร    ธัญญะ
1. นางเนาวรัตน์    คำเวียง
6
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายกิตติธัช    ทวานุรักษ์
1. นางชมภู    เอี่ยมอาภรณ์
26
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐพร    วรรณเสถียร
1. นายเสถียร    คนหลัก
44
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายภูมิรพี    ทัพวงศ์
1. นายอภิสิทธิ์    บุญกลาง
ชนะเลิศ
28 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวอิสสริยา    บุญเศษ
1. นางสาวกัญญานุช    นาคเอี่ยม
34
29 29 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพจมาน    หมื่นสุรินทร์
1. นางศศิธร    คตสุข
25
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยวรรณ    เขียวมัง
1. นางสาวมลิวัลย์    โบแบน
40
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรนันท์    เมฆแสน
1. นางรัชชา    เล้าสกุล
9
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    บุบผาพ่วง
1. นายพัชรพงษ์    จันทน์เทศ
12
33 33 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศิริศักดิ์    พรสี่ภาค
1. นางธิษณา    แย้มฤทธิ์
4
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภสุดา    อ่าวสมบัติกุล
1. นางดวงฤทัย    สีวัน
13
35 35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวญาณิศา    สุเมธาลังการ
1. นางสาวนภัทร    สอนศรี
35
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวอริศรา    ปันวงศ์ยอง
1. นางสาวนัยนา    หมื่นจำปา
20
37 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายณัฐกฤต    ทิมศรี
1. นางพิมลสิริ เถาว์แล    เอี่ยมละออ
17
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอุกฤษฎ์    มะโนยศ
1. นางจารุณี    ตาคำ
27
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายอภิรัฎ    วิจารณ์
1. นางหทัยรัตน์    อินทร์จันทร์
16
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกกาญจน์    ชัยดิษฐ์
1. นางสาววาสนา    ขันกสิกรรม
24
41 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายศุภณัฐ    สนเพ็ง
1. นางสุรัส    จูคส์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายจิระวัฒน์    โพธิรัง
1. นางมณีวรรณ    สุทธรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิตพิชา    พวงพิลา
1. นางสาวสุปราณี    ตองใจ
28
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายทรงชัย    อินทรปัญญา
1. นางยุพา    ธาราดรุณีกุล
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................