งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 723
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายภาณุพงค์    หวังดี
2. นายเทียนชัย    ศรีบุญเพ็ง
3. นายสิริมงคล    พูลสวัสดิ์
4. นายศราวุธ    มธุสระ
5. นางสาวสริลทิพย์    มาตรสุข
6. นายธนภัทร    ช้างสน
7. นายวรพล    สุดใจ
8. นายพิทักษ์    พูลสวัสดิ์
9. นางสาววาสนา    แก้วสุวรรณ
10. นายกฤษณพงศ์    คำอินทร์
1. นางณัฐปภัสธ์    พูลทรัพย์
2. นางสาวนริศรา    ปันอินทร์
3. นายบุญเลิศ    รังผึ้ง
2 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายภรภัทร    อยู่มากญาติ
2. นายสืบศักดิ์    เผือกสุภา
3. นายยี่    นามนวล
4. นายพงศกร    คำไร่
5. นายบุริณ    อินทะปัญญา
6. นายอาฉ่าย    เม่อแล่
7. นายชัยมงคล    ใจหล้า
8. นายกฤษนัย    จงตรอง
9. นายถิรายุ    อิรทรปัญญา
10. นายสงกรานต์    กันทะ
1. นายจิรายุส    หงษ์คำ
2. นายมณเฑียร    มามาตร
3. นายเสน่ห์    สุธรรม
3 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายอุดมศักดิ์    พงศ์รัตนปรีดา
2. เด็กชายพงษ์ศกร    แซ่เฒ่า
3. นายเอกพล    บุญอิน
4. นางสาวดวงชีวัลย์    แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงณัฐธิชานันท์    อำมะลา
6. นายพจน์ทนา    ศิริคาม
7. นางสาวจุฑาทิพย์    กันเต็ม
8. นางสาวลัดดาวรรณ    มากจิตร
9. นางสาวณัฐณิชา    บุญอิน
10. นางสาวจามจุรี    บุญอิน
1. นายชาญณรงค์    ดวงขาว
2. นางสาวมณีรัตน์    รินชม
3. นายสมบูรณ์    ใยดี
4 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายจักรกฤษ    มาลัยมาตย์
2. นายธนธรณ์    ชื่นดอนกลอย
3. นายรัชชานนท์    คำสัตย์
4. นายวรชัย    สิงห์แรง
5. นางสาวภิญญดา    พรมศักดิ์
6. นางสาวนงนภัส    เรืองวัฒน์
7. นางสาววริศรา    กาปัญญา
8. นางสาววิชรินทร์    ปกเกษ
9. นายสุภากรณ์    เสนาะเสียง
10. นายศรัณญ์    กุศลธรรม
1. นายชินพัฒน์    แก้วลายคำ
2. นายปราโมทย์    พูลเกิด
3. นางสาวศิริรัตน์    อภิญญานุวัฒน์
5 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติพัทธ์    ผดุงทักษิน
2. นายภาณุวิชญ์    ปิ่นนาค
3. นางสาวรสิตา    แว่นฉิม
4. นางสาวจิราวรรณ    พรมรัตน์
5. นางสาวปริยาภัทร    คล้ายคง
6. นางสาวนภัส    แก้วเงิน
7. นางสาวเพ็ญพิชชา    ยอดแย้ม
8. นางสาวธิดารัตน์    ทิศขันธ์
9. นายธนบูณณ์    เทพอุด
10. นายชลน่าน    ทะยะ
1. นายจิเรศ    นาคมูล
2. นายมะเนศร์    อ่อนทอง
3. นางสาววาสนา    จันทร์น้อย
6 16 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายชินวัฒน์    ดาวกระจาย
2. นายสิรดนัย    โพธิ์ศรีวงษ์
3. นายเฉลิมพล    ขุนยงค์
4. นายสุพจน์    แก้วศิริ
5. นางสาวศุภนิดา    เย็นจุระ
6. นายสธน    สุขแจ่ม
7. นางสาวกรวรรณ    แสงสว่าง
8. นางสาวผกามาศ    แถลงกัน
9. นายเจษฎา    อ่วมทอน
10. นางสาวอริศรา    โพธิ์เงิน
1. นายนพรัตน์    แก้วนิคม
2. นายปิยะ    พันธุรัตน์
3. นายพิเชษฐ    ขุนวังกรด
7 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายบัญยพนต์    บัวแก้ว
2. นายตะวัน    หมื่นอภัย
3. นายณัฐพร    อุทธารุณ
4. นายสิทธิพงษ์    ทิพจักร
5. นายสิทธิพล    โนฝาง
6. นายชาคริต    สมใจ
7. นายเกษม    บุญยงค์
8. นายศักดิ์ชัย    บุญโภค
9. นายภาณุเดช    ยาคาน
10. นายภานุมาศ    สามแสง
1. นางสาวกนกวรรณ    พิมพ์น้อย
2. นายเซน    ติคำ
3. นายไสว    สุขเกษม
8 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายฐิตินันท์    ขานวล
2. นายณัฐนันท์    จันทร์ตาคำ
3. นางสาวภัทรดา    กิติทรัพย์
4. นายศิริพงษ์    วงศ์ใหญ่
5. นายธีรภัทร    โกลาเพ็ง
6. นายธีรศักดิ์    เจริญธง
7. นายภาณุวัฒน์    ใจบุญ
8. นายวัฒนชัย    สมบุญ
9. นายธีรศักดิ์    จินดาหลวง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล    ปาละก้อน
2. นายภาสกร    เต็มขันธ์
3. นายศราวุธ    หลุยจำวัน
9 21 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรางคณา    คุ้มขำ
2. นายวุฒิพงษ์    พิมพันธ์
3. นายสราวุฒ    เพ็งวัฒน์
4. นายสุรัตน์    รัตนไพบูลย์
5. นายภูริเดช    สวนสวรรค์
6. นายธนจันทร์    ชมภูจันทร์
7. นายภูริภัทร์    นุ่มเหลือ
8. นายรัตนพันธ์    จูอี้
9. นายณัฐวุฒิ    สุขจิตต์
10. นายพงศ์พัทธ์    ศรีพัฒน์
1. นายวัชระ    ทนทาน
2. นางสมพิทย์    วงศ์สุทธิ์
3. นางสาวอาภารวี    อินวงศ์
10 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายพิทักษ์พงษ์    ศรีจันทร์
2. นายกฤษดา    เครือมี
3. นายอนุรักษ์    เนื้อนุ้ย
4. นายกฤษฎา    สุพรม
5. นายทินภัทร    แก้วบุญเรือง
6. นายเจษฎากร    ภูมะลา
7. นายกฤษฎา    อานี
8. นายวัชระพงศ์    กรีรส
9. นายสุธิพงษ์    ปานเกิด
10. นายปกรณ์    เรืองโคเวียง
1. นางสาวจุฑามณี    คชสาร
2. นายบวร    สุดาจันทร์ทิพย์
3. นายพรอนันต์    ธนธรรมพิทักษ์
11 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ศรีดามา
2. นายอาทิตย์    อนันตสุข
3. นางสาวศุจินทรา    แสงไทย
4. นางสาวแพรวไพลิน    ตรีราภี
5. นางสาวทิวาพร    ชาริดา
6. นางสาวรุ่งนภา    บุญแย้ม
7. นางสาวจุฑาทิพพ์    ทองแท้
8. นางสาวนิลุบล    อุดมกิจ
9. นางสาวสุพรรษา    คำหุม
10. นางสาวดวงกมล    สว่างจันทึก
1. นางคำพัน    หินแก้ว
2. นายมาโนช    ทัตเศษ
3. นายสมชาย    ศรีฉ่ำพันธ์
12 33 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรวานิต    ตะพานไกร
2. นางสาวธิชากร    ศรีมูล
3. นางสาวกฤตพร    เทศชาลี
4. นางสาวมัญชุพร    บุตรชัย
5. นางสาวกัญญารัตน์    บดีรัฐ
6. นางสาวณิศรา    พลแก้ว
7. นางสาวชมพูนุช    เพ็งแก้ว
8. นางสาวสุชานาถ    พวงวิไลย์
9. นางสาวสินิทรา    ถมทอง
10. นางสาวทับทิมทอง    อะทะถ้ำ
1. นายสมบัติ    แป้นตระกูล
2. นางสาวสุภาภรณ์    ดีธรรมมา
3. นายอัครัช    นิจโกรทม
13 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    จวงจันทร์
2. นายชานนท์    ชัยชนะ
3. นายนราธิป    จันต๊ะวงค์
4. นายวิรัตน์    ปุกปั้น
5. นายนทีกานต์    สมพันธ์
6. นายอภิรักษ์    อินผัด
7. นายโชค    เหมืองหม้อ
8. นางสาวธันชนก    แซ่เติ๋น
9. นางสาวณีรนุช    เทพสุภา
10. นายอรรถพล    ประทุมวัน
1. นางสาวจิรภิญญา    เสาร์แก้ว
2. นายนิยม    ทะคำ
3. นายมงคลชัย    วรรณวิลัย
14 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายสราวุฒิ    สมน้อย
2. นางสาวนภัสสร    ทองคำดี
3. นายเกียรติศักดิ์    แหล่งสนาม
4. นายจุฬามณี    ศรีเรืองแท้
5. นายพรชัย    ดีบ้านคลอง
6. นายกิตติศักดิ์    แก้วบัวดี
7. นางสาวอรุศญา    สุขสารี
8. นางสาวศิรประภา    กาฬภักดี
9. นางสาวณัฏฐธิดา    สวัสดิ์นที
10. นางสาวธัญญเรศ    ชงกด
1. นางสาวศศินันท์    ประมูล
2. นางสาวสมฤดี    ศรีระวัตร
3. นายสุพจน์    ยาดี
15 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายภูวนาถ    จันทร์นาม
2. นายอัศนี    ศรีมหาพรม
3. นายนัฐพงษ์    อยู่จิ๋ว
4. นายศิรชัช    บัวขาว
5. นายปวริศ    ติ๊บปินวงค์
6. นายธีรศักดิ์    แก้วเอก
7. นายอนนต์    สมพูน
8. นายพีระพัฒน์    อ่อนปาน
9. นายอภิสิทธิ์    อินใหม่
10. นายปฎิพัทธ์    วงษ์รัตน์
1. นายนิทัศน์    ศรีเจริญ
2. นางสาวยุพิน    อยู่เปีย
3. นายวีระศักดิ์    หมอกมืด
16 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวอินทิรา    อรุณจันทร์
2. นายนาวา    จันทร์โท
3. นายณัฐวัฒ    ตุ้มบุตร
4. นายวรภพ    ปั้นสำลี
5. นายชลธาร    อินธิเดช
6. นายทองพิทักษ์    ปรีชา
7. นายชลชาติ    มั่นอ่วม
8. นางสาวอรทัย    พานแก้ว
9. เด็กชายธนโชติ    สังข์วงค์
10. นางสาววิยดา    พิณแก้ว
1. นายชวลิต    รำขวัญ
2. นางชุลี    ครุธแก้ว
3. นางสุพิชฌาย์    นวรัตนารมย์
17 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา    ขันทะสีมา
2. นางสาวธัญญารักษ์    ยศงาม
3. นายอภิชาติ    นันไชย
4. นายพชรกร    จ่อนเขียว
5. นายพัชระ    ภุมรินทร์
6. นายธนวัฒน์    สโมสร
7. นางสาวศรัณยา    วรานัด
8. นายอดิศร    อดิสรณกุล
9. นายพันกร    อนุรักษ์กำธร
10. นายพิตรพิบูล    ลำจวน
1. นายพงษ์วัฒน์    เกตุด้วง
2. นายพยนต์    วนพฤกษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์    ชลธีระเสถียร
18 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวมะลิ    -
2. นางสาวน่อมื่อดา    -
3. นางสาวอัมพร    พิศุทธ์กายวจี
4. นางสาวศิริพร    ชัยชินปัญชร
5. นางสาวศศิวิมล    สิริวงศ์ปรีชา
6. นางสาวภัชราภรณ์    ฉัตรรัตนาเหม
7. นางสาวอรทีน    ทรัพย์กิจเกษตร
8. นางสาววิไลวรรณ    ตระการสุวรรณ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย    กังวานสาคร
10. นางสาววรกมล    ธงชัยนภัทร
1. นายณัฐวุฒิ    สิงห์โตทอง
2. นางสาวธันยกานต์    ตาขัน
3. นายอำพล    สุรินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................