งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายภาณุวัตณ์    ศรมูล
1. นายยศพล    ศรีอัญชลีกร
2. นางสาวโสภิตรา    ศรีวิชัย
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมิง    เมืองดี
2. เด็กหญิงศิรารัตน์    ใหม่ตา
1. นายพงศธร    คิดการงาน
2. นายสิทธิศักดิ์    พัชรพงศธร
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตบุญ    ปิงจอม
2. เด็กหญิงอังคณา    ธรรมชัย
1. นายนิรันดร์    วรกุลธนวรรธน์
2. นางอัมวรรณ    กนกกังวานโรจน์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษิดิศ    สุขนอก
2. เด็กหญิงอักษรินทร์    เนียมสันเทียะ
1. นางสาวนวพร    รวยพงษ์
2. นางสาววาสนา    นฤคนธ์
5 5 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชัญญานุช    หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    วงค์ไข่
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ    วงค์ศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนาพร    ศรีคัดเค้า
2. เด็กหญิงนภัสสร    เทียมเพ็ง
1. นางสาวสมศิริ    ด้วยสาร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา    แซ่เล่า
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พวงมาลัย
1. นางสาวธิดารัตน์    ล่องหน
2. จ.ส.อ.วันทนา    บัลลังก์
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    พิเชฐพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ทาแกง
1. นายรณฤทธิ์    ติ๊บอุด
2. นายเอกชัย    ตั้งเพชรศักดิ์กุล
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร    พัฒนสิงห์
2. เด็กหญิงกนกพร    ประโยงค์
1. นายมนูญ    เรือนมูล
2. นางสาวอำไพ    ฟูไฝติ๊บ
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรามล    ต๊ะวรรณ
2. เด็กหญิงอัจฉรา    บรรหาร
1. นายณัฐวุฒิ    สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์    เจริญวิเศษกรณ์
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรชมพู    ดิษฐ์จันทร์
2. เด็กหญิงกิตติยาพร    กุลหมื่น
1. นางสาววรรณา    ทองสุข
2. นางเรณู    ตรีศิริ
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    วรรณประภา
2. เด็กหญิงชลธิชา    เสนานุช
1. นางสาวภัศยา    แสนกันณลา
2. นายเฉลิมเกียรติ    สุ่มเงิน
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญ์สุคนธ์    สุขสม
2. เด็กหญิงกาสะลอง    วงศ์คีรี
1. นายกันย์ภิรมย์    ประภาศรีเกตุ
2. นายสมชาย    สุขสม
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พ่วงสมจิตร
2. นางสาวปวิญาภา    รังศรี
1. นายคมกริช    เนตรชัง
2. นางสาวเปี่ยมศิริ    ทิวงศ์
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายชลชาติ    คำมาลัย
2. เด็กชายนันทพงศ์    วงศ์สุวรรณ์
1. นายณัศชาพงค์    เนตรดวง
2. นางมาลี    เนตรดวง
16 16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    สุขเกษม
2. เด็กหญิงบุษกร    ตึ้งเจริญ
1. นายบัญชา    ชมบริสุทธิ์
2. นางอุไรวรรณ    ชมบริสุทธิ์
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลนันท์    เปรมปรี
2. เด็กหญิงสิริวิมล    กัญญา
1. นายชัยณรงค์    อุปรัตน์ปรีชา
2. นายบุญเท็ง    กาติ๊บ
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิวัฒน์    เต่ามี
2. เด็กหญิงณัฐชา    บุญเกิด
1. นายจินตสิทธิ์    เที่ยงพุ่ม
2. นายศิวนัต    ใหลประเสริฐ
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวเฟื่องฟ้า    ฝั้นมงคล
2. นางสาวสุชานาถ    ภาคานาม
1. นางกาญจนา    ผาเจริญ
2. นายสังวรณ์    อูปเงิน
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิวากาล    บุญมาลา
2. เด็กหญิงเบญญาภา    จันทร์หวา
1. นางสาวจันทร์รินี    ใจเทพ
2. นางสาวโสภา    แสนใจบาล
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    จุ้ยด้วง
2. เด็กชายพสธร    วิบูลย์วัฒนกิจ
1. นายนครชัย    บุญเป็ง
2. นางสุวรรณา    ภมรพิบูลย์
22 22 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวโสริญา    ท้าวคำลือ
2. นางสาวดาราฉาย    อุปการ
1. นายวรวัฒน์    เครือสบจาง
2. นายสามารถ    สุยะยอง
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณชวิศ    วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายวิชญะ    วังกรานต์
1. นายพงศกร    หงษ์ระนัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 24 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัญญดา    สุทธิแสน
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    เปาศิริ
1. นางชนกนันท์    คำจิตร
2. นายณัฐพล    มุณีนันทวัฒน์
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ตุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงศาลศณีย์    กรองมาดี
1. นายณรงค์ฤทธิ์    วัดชนะ
2. นายณัฐพงษ์    ทองจันทร์
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิโชค    จัดสวย
2. เด็กหญิงศรินดา    วงศ์เทพ
1. นายธนธรณ์    ธรรมเดชะ
2. นายวีรพล    โตนะโพ
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    เสือพลี
2. เด็กชายตรีสุวรรณ    เดชะกูล
1. นางกัญญา    ไชยพรหม
2. นางสาววรัญญา    พรินทรากูล
28 28 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัสยา    บุญสง่า
2. เด็กหญิงพัชดาภา    ตันเยี่ยน
1. นางสาววรรณวิสา    สุดสงวน
2. นายวรวิทย์    พรมรัตน์
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนวรรณ    โง้วประดิษฐ
2. เด็กหญิงปภานัน    ทาแจ้ง
1. นายทรงศักดิ์    ศรีภักดี
2. นายสุวรรณ    กันแพงศรี
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจารุณี    อัศวพฤกษ์ไพร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    กำมังละการ
1. นายรัตนผล    กรรณิกา
2. นายอัจตราพล    อุ่นใจแรม
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชภูมิ    บางศรี
2. เด็กชายเพชรไกรลาศ    เหรา
1. นายชนกานต์    ตันโน
2. นายยุทธพงศ์    จองคำ
32 32 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมากร    รอดเขียว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เสนาริด
1. นายประกอบ    ศรีอุบล
2. นางสาววันทนี    ยอดปัญญา
33 33 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ดีแป้น
2. เด็กหญิงเกศินี    มีแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์    มรกฎ
2. นางสาวอานิสา    มหิเมือง
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ภักดีกิจรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา    ศรภิรมย์
1. นางพรพิมล    ทิพนนท์
2. นายอวิรุทธ์    ผ่านผิว
35 35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐวรรณ    เตจะขันธ์
2. นางสาวอรจิรา    ยงยืน
1. นายบุญเปล่ง    ค้าแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวชุลิตา    ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงจิรานันท์    เสาร์สาร
1. นายธวัชชัย    ใจแวน
2. นางสาวอุษณีย์    เอกเรื่อง
37 37 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิปัทม์    ชำนาญช่าง
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์    สีแดง
1. นายอภิชาติ    เนียมหอม
2. นางอรษา    ชื่นหัตไทย
38 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    รักษามั่น
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ    เปียงตั้ง
1. นายณัฐพงศ์    โยแสง
2. นายสมศักดิ์    โอฐเจริญชัย
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    ด้วงกระยอม
2. เด็กหญิงสารินธิดา    เรือนแก้ว
1. นางสาวพพรรธน์    มณีรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    จันทร์นิล
2. เด็กหญิงชลธิชา    ทองนันไชย
1. นางนิทัศวรรณ    เมฆสว่าง
2. นายวัฒนา    เจริญสุข
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปางบารมี    เขาค่าย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    เลิศแตง
1. นายธนากร    ชมภูเครือ
2. นายสมพร    อู่ประเสริฐ
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญสิตา    กันทะคำ
2. เด็กหญิงสุภัชชา    พุทธรัตนา
1. นางสาวปาริชาติ    กุศล
2. นายรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ
43 43 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกรวลัย    แสงท้าว
2. นางสาวกานดา    สว่างธนานันท์
1. นางจันทร์เพ็ญ    มุ่งปั่นกลาง
2. นายปราโมท    นึกหมาย
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    วงค์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกรุณา    ปรัตเถ
1. นางสาวกรรณิการ์    ดิษชกรร
2. นางวิมลณัฐ    กันทะทำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................