งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญจนพร    ชูไว
2. นางสาวสุทธินันท์    จันธิมา
1. นายกิตติชัย    กุสาวดี
2. นายธีรชัย    เสมานุสรณ์
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวดาว    ลุงยอด
2. นายปาฏิหาริย์    เชื้อสิงห์
1. นายอภิเชษฐ์    องอาจ
2. นายไพโรจน์    สุวรรณธัช
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวพัณณิตา    ยะหัวฝาย
2. นายวีระทัต    ไชยแก้วมา
1. นางอัมวรรณ    กนกกังวานโรจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์    แก้วประเสริฐ
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอริยาภรณ์    สุวิทชาญวรกุล
2. นายอมรเทพ    บุญฤทธิ์
1. นายวัชระ    สุขสำราญ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ    สาคร
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาววาสนา    จะอื่อ
2. นางสาวกชกร    ตาดเพ็ชร
1. นายจำเริญ    ทินนิน
2. นางสาวสุมาลี    เกตุวงษ์
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายวัฒนะ    ถนอมวงศ์ทัย
2. นายน่านฟ้า    หานาม
1. นางจิตราภรณ์    จันทร์หว่าง
2. นายสมเกียรติ    สุต๋า
7 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชฎาภรณ์    แซ่ว่าง
2. นางสาวขนิษฐา    ฤทัยนำชัยกุล
1. นางสาวธิดารัตน์    ล่องหน
2. จ.ส.อ.วันทนา    บัลลังก์
8 8 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    สายคำกอง
2. นางสาวธิดารัตน์    จันตา
1. นายภาณุวัฒน์    ถูกใจ
2. นางสาววรนุช    สุนันทนานนท์
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวพรหมพร    สิทธิดง
2. นางสาวสุดารัตน์    นวลหอม
1. นายชานันท์    อนุบัน
2. นายบุญชัย    สมบูรณ์พูลเพิ่ม
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนิภาภรณ์    จันทร์ดำ
2. นางสาวขวัญลดา    ศรชัย
1. นางสาววัชรินทร์    เจริญวิเศษกรณ์
2. นายสาธิต    เกษา
11 11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษบา    จันทรสุทธิ์
2. นางสาวปภาดา    ป้องภัย
1. นายพรมนัส    บุญเผือก
2. นายสุริยา    ทองจรัส
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวปรียานุช    จันทะคุณ
2. นางสาวชลดา    จันทะคุณ
1. นางสาวภัศยา    แสนกันณลา
2. นายเฉลิมเกียรติ    สุ่มเงิน
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายภาคภูมิ    สายสุวรรณ
2. นางสาวรวิพร    ก้องเมธีกุล
1. นายธนา    กัณทวีชัย
2. นายศิริชัย    จรินต๊ะ
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรนิษฐ์    คำหอม
2. นางสาวนันท์นภัส    กุดแก้ว
1. นายรามณรงค์    มณีศรี
2. นางสาวเมริตา    มะตัน
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวบุศรินทร์    เอื้องเงิน
2. นางสาวปรียารัตน์    สีสุกไสย
1. นายณัศชาพงค์    เนตรดวง
2. นางมาลี    เนตรดวง
16 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปรียาภรณ์    ธงน้อย
2. นายอัมฤทธิ์    วงษ์ชาลี
1. นายจตุรงค์    เปรมเสถียร
2. นางศุธชา    นภาวิวัฒนากุล
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกมล    บุญยอด
2. นางสาวกนกพร    เสาร์เพ็ง
1. นายชัยณรงค์    อุปรัตน์ปรีชา
2. นายบุญเท็ง    กาติ๊บ
18 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปั้นฝัน    ณะจรูญ
2. นางสาวอารยา    ช้างโต
1. นายจักรกฤษณ์    วิเศษชาติ
2. นายชะอ้อน    อำพคุณ
19 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินทร    จดจำ
2. นางสาวปณฐา    มีแก้ว
1. ดร.จิราพันธ์    รุจิระพงค์
2. นายอนันตศักดิ์    ดาวแดน
20 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษบา    ตานุนไชย
2. นางสาวธิดารัตน์    ฮอมฟาน
1. นายวิทยา    กันทะวงศ์
2. นายสมชาย    เกิดฤทธิ์
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวบุณยาพร    มกรธวัช
2. นายพิทยุตม์    รักษาจันทร์
1. นายธิติพงศ์    มาสี
2. นายปณต    หมีทอง
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวประภาภร    สิทธิวงศ์
2. นางสาวนริศรา    สุตาลังกา
1. นางสาวนิภาพร    ประทุมพงษ์
2. นางสมสาย    คำตุ้ยเชื้อ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรเจริญ    สายก้อน
2. นางสาวสุพรรณ​ณิการ์    ขายของ
1. นางสาวเปรมจิต    ธุระงาน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมกมล    ใจยา
2. นางสาวปิยะนุช    ฮังคำ
1. นางสาวอนุสรา    ศรีทาเกิด
2. นางสาวอารีรัตน์    สุทธิ
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายศุภกิตติ์    อนุศาสน์ผาติกุล
2. นางสาวนภัส    นันทานนท์
1. นางสาวกรองทอง    เง่าสุวรรณ์
2. นายปพนสรรค์    โสภา
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายอภิวัฒน์    ทวีคูณ
2. นางสาวณัฐธิดา    จิตตั้ง
1. นายธงชัย    สระแก้ว
2. นายนิรันดร์    ปินทรายมูล
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทพร    ก๋ายอด
2. นางสาวเกวลิน    วินัยถนอม
1. นางสาวสุรินทร    วงค์คำแดง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายอัครพล    อรรคบาล
2. นายอภิสิทธิ์    สิงห์ลอ
1. นายบวร    สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายพินิจ    วัฒนบุตร
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนิตยา    ไชยเวช
2. นางสาวสุกัญญา    เหลาแหลม
1. นางคำพัน    หินแก้ว
2. นายมาโนช    ทัตเศษ
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวอัมพิกา    ถาสุวรรณ
2. นางสาวเปรียญชรินทร์    ขัดก๋า
1. นางจรัสพร    จันทร์ศิริ
2. นายสมวิชัย    คุ้มครองโชค
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสวิตตา    สีสะอาด
2. นางสาวอรไท    สุทธนะ
1. นางจุไรรัตน์    สุรินทร์เลิศ
2. นายพิภพ    จันทร์คำ
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุท    ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. นางสาวณัฐพิชญ์    เชื้อสุวรรณ์
1. นางนิตยา    อ่่อนจันทร์
2. นางสาวพิยดา    มีบุญ
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายจิตรภาณุ    กอสัมพันธ์
2. นางสาวอังสดา    โยชนะ
1. สิบเอกหญิงสวรินทร์    เสือโต
2. นางเกศิณี    บึงมุม
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพร    พิมพ์เสนา
2. นายกวิเชษฐ์    ปานพันธุ์โพธิ์
1. นางถนอม    สีนาค
2. นายสุรชัย    พันธุ์นายม
35 35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวภัณฑิรา    ขันฑะ
2. นางสาวทัศนภรณ์    วงศ์ชัย
1. นายดรัณภพ    กำจัด
2. นายสุรชัย    ศิริตา
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์    ปาแปง
2. นางสาวอริศรา    วิริยะ
1. นางฉวรัตน์    คำธัญ
2. นายเมธา    ศรีประทีป
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    อินอิ่ม
2. นางสาวเกศแก้ว    ภู่เรือง
1. นายจิรพันธ์    เทวาอนุเคราะห์
2. นายอภิรักษ์    ภู่เรือง
38 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิกานต์    ขันเต๋
2. นางสาวศิริยากร    กุญชร
1. นายชยณัฐ    เสาร์ปา
2. นายศรชัย    กาวิต๊ะ
39 39 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายชานน    เยเบียงกู่
2. นายสุรชัย    จะกาหยี
1. นางสาวมนต์นิภา    กันทะสุข
2. นายสืบสกุล    สุริคำแดง
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณปพร    ศรีวิชา
2. นางสาวลลิตา    ปัตถา
1. นางทิพย์พาที    วิชาพร
2. นางสาวนงนุช    อินทร์เรืองศร
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกษมา    นาคินทร์
2. นางสาวกานต์รวี    อินจันทร์
1. นางสาวธมลพรรณ    คันธนู
2. นายอรรถพล    เหลาลา
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลย์สุดา    เครือคำจิ๋ว
2. นางสาวสุธาทิพย์    ศิริมงคล
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร    แก้วประทุม
2. นางปณตพร    ศรีวิไล
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    ทิพย์บุรี
2. นายอัษฎางค์    บุญประสิทธิ์
1. นางสาวศิวพร    แพทย์ขิม
2. นางอรสา    ดำนิล
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายณัชพล    สถานเดิม
2. นางสาวจินต์ศุจี    ขุนทะอาด
1. นายศุภฤกษ์    พลังฤทธิ์
2. นายอาทิตย์    ธรรมแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................